Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Teatr współczesny
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-111-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Ziemek Jacek (jacek.ziemek@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podczas wykładu studenci zapoznają się z założeniami nowoczesnej wiedzy o teatrze, jako zjawisku estetycznym, semiotycznym, społecznym i kulturowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna wybrane metody badań zjawisk artystycznych. KLT1A_W18, KLT1A_W02, KLT1A_W06, KLT1A_W07 Kolokwium
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny teatru. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi właściwie scharakteryzować i rozpoznać epokę artystyczną, z której pochodzi dany artefakt estetyczny. KLT1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody badań zjawisk artystycznych do analizy dzieła sztuki. KLT1A_U03 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. KLT1A_K09, KLT1A_K08 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne KLT1A_K08, KLT1A_K02, KLT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna wybrane metody badań zjawisk artystycznych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia z dziedziny teatru. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi właściwie scharakteryzować i rozpoznać epokę artystyczną, z której pochodzi dany artefakt estetyczny. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób ogólny prawidłowo zastosować poznane podstawowe metody badań zjawisk artystycznych do analizy dzieła sztuki. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia europejskiego i świadomego dziedzictwa humanistyki dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych. Ma świadomość refleksji humanistycznej dla kształtowania się refleksji społecznych. + - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania profesjonalne + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 77 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z założeniami nowoczesnej wiedzy o teatrze jako zjawisku estetycznym, semiotycznym, społecznym i kulturowym. Wykład skupi się na przedstawieniu zasadniczych metodologii badania teatru – ze szczególnym uwzględnieniem badań (post)semiotycznych i komunikacyjnych. Uwzględnione zostaną najważniejsze wydarzenia w historii teatru jako spektaklu, współdziałanie sztuki teatralnej z innymi dziedzinami aktywności artystycznej oraz sytuacja teatru w obliczu inwazji mediów elektronicznych. Słuchacze zyskają umiejętność posługiwania się różnorodnymi dyskursami metodologicznymi, która pozwoli im na samodzielny opis i wartościowanie tekstów teatralnych (dramatów i ich scenicznych realizacji) od antyku poprzez teatr klasyczny po najbardziej ekstremalne zjawiska awangardowe. Przedstawione zostaną kluczowe zjawiska, przywołane fundamentalne postaci (aktorów, autorów, reżyserów, inscenizatorów oraz teoretyków) oraz opisane zasadnicze nurty. Zyskane dzięki wykładowi kompetencje mogą przydać się w ewentualnej pracy naukowej i krytycznej oraz w korzystaniu z przedstawień teatralnych w roli tzw. przeciętnego widza.
Wykład ilustrowany będzie materiałami audiowizualnymi, które ukażą całe bogactwo i skomplikowanie materii teatralnej, z którymi muszą uporać się badacze teatru oraz zwykli widzowie.
LISTA PODSTAWOWYCH ZAGADNIEŃ I PROBLEMÓW:
1. Fundamentalne pojęcia teatrologii w ujęciu semiotycznym i w świetle teorii komunikacji.
2. Teatr antyczny – ujęcie historyczne i nowoczesne realizacje sceniczne.
3. Teatr Williama Szekspira i Moliera – ujęcie historyczne i recepcja współczesna.
4. Wielka Reforma Teatru i jej wpływ na teatr współczesny.
5. Teatr realistyczny – geneza i sytuacja obecna.
6. Teatr symboliczny i postsymboliczny.
7. Teatr ekspresjonistyczny – teoria i praktyka.
8. Teoria i praktyka sceniczna Bertolta Brechta.
9. Zasady teatru postdramatycznego.
10. Happening – teoria, praktyka, perspektywy.
11. Teatr operowy – inscenizacje klasyki i dzieł współczesnych.
12. Teatr muzyczny i teatr tańca nowoczesnego.
13. Aktorstwo i reżyseria sceniczna – teoria a praktyka.
14. Monodram i fenomen stand-up. Warsztat krytyka teatralnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład kończy się punktowanym zaliczeniem pisemno-ustnym 100%, który egzekwuje poziom wiedzy TEORETYCZNEJ wyniesionej z wykładu oraz zalecanych lektur (obowiązkowych i uzupełniających) na poziomie PRAKTYCZNYM.
Przygotowując się do zaliczenia, studenci przygotowują samodzielną pisemną recenzję wybranego (uzgodnionego z wykładowcą) spektaklu teatralnego, której tezy będą ustnie bronione przed wykładowcą.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Punktowana będzie wiedza wyniesiona z zajęć, kultura języka, myślowa dyscyplina wywodu, umiejętności krytyczne oraz zdolność obrony własnych racji i sądów. Subiektywny stosunek wykładowcy do opisywanego i ocenianego przez egzaminowanego spektaklu teatralnego nie będzie miał wpływu na ocenę.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Konieczność zgłoszenia się na konsultacje.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak szczególnie określonych warunków wstępnych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Maciej Karpiński – Życie i śmierć na Broadwayu. Warszawa 1990.
Odette Aslan – Aktor XX wieku. Przekład Maria Olga Bieńka. Warszawa 1978.
Allardyce Nicoll – Dzieje teatru. Przekład Antoni Dębicki. Warszawa 1977.
Jean-Pierre Sarrazac – Słownik dramatu nowoczesnego i najnowszego. Przekład Mateusz Borowski, Małgorzata Sugiera, Kraków 2007.
Patrice Pavis – Współczesna inscenizacja. Źródła, tendencje, perspektywy. Przekład Piotr Olkusz. Warszawa 2011.
Lawrence Graver – Samuel Beckett. Waiting for Godot. A Student Guide. Cambridge 2004.
Erika Fischer-Lichte – History of European Drama and Theatre, London 2002.
Keir Elam – The Semiotics of Theatre and Drama. London 1980.
Phyllis Zatlin – Theatrical Translation and Film Adaptation. Clevedon-Buffalo-Toronto 2005.
Matthew Causey – Theatre and Performance in Digital Culture. London 2006.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

PRZYGOTOWANIE I OPRACOWANIE PROGRAMÓW TEATRALNYCH PREMIER W TEATRZE IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE, MIĘDZY INNYMI:
Tomasz Mann – Czarodziejska góra, rezyseria Barbara Sass
Bertolt Brecht – Opera za trzy grosze, reżyseria Rudolf Zioło
William Szekspir – Miarka za miarkę, rezyseria Barbara Kaut-Howson
Antoni Czechow – Mewa, reżyseria Andrzej Domalik
Juliusz Słowacki – Kordian, rezyseria Janusz Wiśniewski
Mikołaj Gogol – Ożenek, reżyseria Maciej Sobociński
David Mamet – Życie w teatrze, reżyseria Marcin Kuźmiński
Jon Fosse – Sen o jesieni, reżyseria Mariusz Wojciechowski
Jean Genet – Pokojówki, reżyseria Józef Opalski
Daniel Odija – Tartak, reżyseria Agnieszka Olsten
Elektra (w opracowaniu Macieja Wojtyszki), reżyseria Barbara Sass
Maciej Wojtyszko – Kraina kłamczuchów, reżyseria Maciej Wojtyszko
oraz kilkadziesiąt programów dla Krakowskiego Salonu Poezji Anny Dymnej

Informacje dodatkowe: