Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-114-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Prowadzący moduł:
dr Rybka Piotr (piotr.rybka82@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Platforma .NET Framework: podstawy programowania obiektowego w języku C Sharp

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna terminologię związaną z programowaniem obiektowym i językiem programowania C#. KLT1A_W24 Projekt
M_W002 Student zna język C# w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji konsolowych. KLT1A_W24 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi samodzielnie wykryć i usunąć błędy w kodzie programu. KLT1A_U23, KLT1A_U15 Projekt
M_U002 Student potrafi stworzyć prostą aplikację konsolową zgodną ze standardem języka C#. KLT1A_U23 Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student ma świadomość różnych paradygmatów programowania jako różnych sposobów modelowania funkcjonalności programu komputerowego. KLT1A_K04 Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna terminologię związaną z programowaniem obiektowym i językiem programowania C#. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna język C# w stopniu pozwalającym na tworzenie prostych aplikacji konsolowych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi samodzielnie wykryć i usunąć błędy w kodzie programu. + - - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi stworzyć prostą aplikację konsolową zgodną ze standardem języka C#. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student ma świadomość różnych paradygmatów programowania jako różnych sposobów modelowania funkcjonalności programu komputerowego. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Tematyka zajęć:

 1. .NET framework.
 2. Microsoft Visual Studio.
 3. Paradygmaty programowania i programowanie obiektowe.
 4. Podstawowe elementy języka C Sharp.
 5. Operatory.
 6. Typy.
 7. Tablice.
 8. Kolekcje.
 9. Funkcje i przekazywanie argumentów.
 10. Instrukcje warunkowe i pętle iteracyjne.
 11. Przestrzenie nazw.
 12. Klasy i struktury.
 13. Dziedziczenie.
 14. Metody.
 15. Enkapsulacja.
 16. Typy i metody uogólnione.
 17. Interfejsy.
 18. Delegaty i zdarzenia.
 19. Typy i metody anonimowe; wyrażenia lambda.
 20. Obsługa wyjątków.
 21. Metody rozszerzające.
 22. LINQ.
 23. Przestrzeń nazw System.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

ZALICZENIE KURSU:

Projekt własny: działająca aplikacja konsolowa w języku C Sharp.

Tematyka dowolna, np. gra komputerowa (tetris, statki, tekstowa gra przygodowa), generator labiryntu, generator spadających liter (kod Matrixu), kalkulator netto, kalkulator średniej ocen itp.

Program w postaci pliku .exe i pliku lub paczki (.zip, .rar) plików .cs powinien być nadesłany na adres mailowy prowadzącego najpóźniej w dniu przedostatnich zajęć w semestrze.

KRYTERIA OCENY PROJEKTU:

Ocena wyjściowa 3.0–3.5 — program się włącza i nie zamyka lub nie zawiesza się zaraz po włączeniu.

Program działa (nie zamyka się lub nie zawiesza po wykonaniu kilku operacji): 0.5 stopnia lub 1 stopień wyżej.

Program ma przejrzysty i logiczny kod źródłowy o strukturze zgodnej z paradygmatem obiektowym, jest opatrzony komentarzami, zawiera zrozumiałe i zgodne z konwencją dotnetową identyfikatory, jest podzielony na klasy, z których każda odpowiedzialna jest za określony zestaw funkcji, a każda metoda wykonuje pojedyncze zadanie: 0,5 stopnia lub 1 stopień wyżej.

Końcowa ocena może też być podwyższona, jeśli projekt odznacza się dużą złożonością lub starannością wykonania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób nadrabiania zaległości będzie indywidualnie ustalony przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Ponieważ faktultet ma charakter wstępu do programowania w języku C Sharp, nie jest niezbędna żadna
wiedza w tym zakresie. Jednakże znajomość podstaw programowania w jakimkolwiek języku, a
dokładniej podstawowych struktur programistycznych (instrukcje warunkowe, pętle, przypisanie, typy
danych itp.) będzie bardzo pomocna w zrozumieniu prezentowanych zagadnień.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

LITERATURA (wybór):

 • Albahari J., Albahari B.: C# 7.0. Leksykon kieszonkowy. Wyd. Helion.
 • Albahari J., Albahari B.: C# 7.0 w pigułce. Wyd. Helion.
 • Kempa A., Staś T.: Wstęp do programowania w C# (http://c-sharp.ue.katowice.pl/ksiazka/c_sharp_wer2_0.pdf).

i wiele innych pozycji (zob. np. https://helion.pl/kategorie/programowanie/c-sharp).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Rybka P.: Samogłoski w gwarach Górnego Śląska i polszczyźnie ogólnej. Porównanie z wykorzystaniem danych akustycznych i artykulacyjnych [w druku] (do książki dołączony jest program komputerowy w języku C# przetwarzający dane akustyczne i wykonujący automatyczne porównanie samogłosek badanych z modelowymi).

Informacje dodatkowe: