Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Grywalizacja w kulturze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-118-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Żuchowska-Skiba Dorota (zuchowska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności na temat wykorzystaniu gier w obszarze promocji, edukacji i organizacji i zarządzania zespołami.Student nabywa też kompetencje z zakresu znaczenia grywalizacji dla aktywizacji w przestrzeni edukacji, zarządzania zespołami oraz szeroko pojetej działaności na rzecz społeczności lokalnej i całego społeczeństwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania gier w promocji i realizacji projektów a także zarządzaniu zespołami. KLT1A_W08 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi posłużyć się grami w celu zwiększenia efektywności działań o charakterze promocyjnym, projektowym oraz zespołowym uwzględniając odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzace z różnych środowisk. KLT1A_U07 Projekt
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu. KLT1A_U23 Projekt,
Prezentacja
M_U003 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. KLT1A_U18 Projekt,
Prezentacja
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową i Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. KLT1A_U20, KLT1A_U18 Projekt,
Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Posiada umiejętność wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez projektowanie i przeprowadzanie gier aktywizujących. KLT1A_K10 Udział w dyskusji,
Studium przypadków ,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę na temat możliwości i ograniczeń wykorzystania gier w promocji i realizacji projektów a także zarządzaniu zespołami. - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi posłużyć się grami w celu zwiększenia efektywności działań o charakterze promocyjnym, projektowym oraz zespołowym uwzględniając odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzace z różnych środowisk. - - - - - - - - + - -
M_U002 Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu. - - - - - - - - + - -
M_U003 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową. - - - - - - - - + - -
M_U004 Potrafi współpracować z innymi członkami zespołu (również w zespołach interdyscyplinarnych) planując i organizując pracę indywidualną i zespołową i Rozumie odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur. - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Posiada umiejętność wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego poprzez projektowanie i przeprowadzanie gier aktywizujących. - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 25 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (15h):

1. Zajęcia wprowadzające, ustalenie zasad prowadzenia zajęć i omówienie ich koncepcji.
2. Podstawowe mechanizmy grywalizacji i zastosowanie gier
3. Zasady konstruowania gry i typy graczy.
4-6. Przygotowanie projektów gier w grupach
7-8. Prezentacja projektów grupowych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia warsztatowe: metoda pracy w grupie, projektowa, prezentacja, dyskusja
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student zostaje dopuszczony do zaliczenia na podstawie aktywnego udziału w zajeciach i pracy grupowej nad projektem gry.
Zaliczenie poprawkowe (II i III termin) student przygotowuje samodzielnie projekt gry i przedstawia go ustnie w terminie uzgodnionym z osobą prowadzacą zajęcia.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia warsztatowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: zajęcia obowiązkowe
Sposób obliczania oceny końcowej:

60% oceny końcowej stanowi przygotowanie projektu gry w grupie na zajęciach oraz jej zaprezentowanie (40%).

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zaległości powstałe na skutek nieobecności (powyżej jednej nieobecności) student uzupełnia zaliczając ustnie literaturę uzgodnioną z osobą prowadzacą zajecia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura:
M. Niewęgłowski, Gamification: na zdrowie dla społeczeństwa i lepszej
pracy, Raport Game Industry Trends 2012, Nowy Marketing 2012, s. 68–69.
S. Starzyński, Gryfikacja, modny trend używany przez marketerów,
Raport Game Industry Trends 2012, Nowy Marketing 2012, s. 46–47.
P. Tkaczyk, Grywalizacja. Jak zastosować mechanizmy gier w działaniach
marketingowych, Helion 2012
Barta M. (2013), Start game! – grywalizacja, chwilowa moda czy skuteczne narzędzie HRM? HR
Standard, http://hrstandard.pl/2013/03/15/start-game-grywalizacja-chwilowa-moda-czyskuteczne-
narzedzie-hrm/#more-24396 (07.04.2014).
Bołtuć M., Bołtuć P. (2004), Inne spojrzenie na nauczanie w oparciu o gry, „E-mentor”, nr 2(4).
Enterprise Gamification (2013), Wspólne granie to świetna metoda nauczania, http://grywalizacja24.pl/
wspolne-granie-to-swietna-metoda-nauczania/ (05.04.2014).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Prowadząca legitymuje się dyplomem potwierdzajacym udział w warsztatach na temat grywalizacji w edukacji.
Niepełnosprawność w grach wideo – omówienie na przykładach wybranych wirtualnych postaci — Disability in video games – an overview based on selected virtual characters / Damian GAŁUSZKA, Dorota ŻUCHOWSKA-SKIBA // Przegląd Socjologii Jakościowej [Dokument elektroniczny]. – Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1733-8069. — 2018 t. 14 nr 3, s. 92–112. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 109–112. — tekst: http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume43/PSJ_14_3_Galuszka_Zuchowska-Skiba_sp.pdf

Informacje dodatkowe:

Przydatne case study:
http://adnext.pl/przyklady-grywalizacji/
http://grzegorzolifirowicz.pl/grywalizacja-miasta/
http://eduplus.com.pl/