Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Prezentacja danych i multimedia
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-204-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr inż. Habrat Magdalena (mhabrat@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie studentów z metodami komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji oraz sposobami wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. KLT1A_W22, KLT1A_U01 Kolokwium
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. KLT1A_U01 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. KLT1A_W22 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. KLT1A_U02 Kolokwium
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. KLT1A_U22 Kolokwium,
Wykonanie projektu
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. KLT1A_U22, KLT1A_U23 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. KLT1A_K03, KLT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. KLT1A_K06, KLT1A_K04 Kolokwium,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie cele oraz metody komputerowego wspomagania analizy, przeglądania i wizualnej prezentacji informacji. - - + - - - - - - - -
M_W002 Dysponuje wiedzą w zakresie wykorzystywania odpowiednich narzędzi do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i graficznej prezentacji danych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Ma poszerzoną i uporządkowaną wiedzę na temat prezentacji danych oraz technik multimedialnych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury technicznej, którą umie interpretować i wykorzystywać w zaawansowanym przetwarzaniu danych. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi praktycznie wykorzystywać narzędzia do wspomagania zaawansowanego przetwarzania i wizualnej prezentacji informacji. - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę do samodzielnego opracowania wyników badań i analiz oraz ich profesjonalnej prezentacji z wykorzystaniem technik informatycznych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie rolę technik komputerowych i ich ewolucji w zwiększaniu spektrum możliwości przetwarzania i prezentacji danych. - - + - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie formułuje propozycję rozwiązania zadania problemowego i przedstawia w sposób zrozumiały i przystępny. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Wprowadzenie i sprawy formalne (BHP, warunki zaliczenia modułu, itp.)
2. Microsoft Office Excel – 8h
- tworzenie formuł
- podstawowe funkcje matematyczne i statystyczne
- formatowanie warunkowe
- praca z listami, sortowanie, filtrowanie
- tworzenie wykresów
- tabele przestawne
3. Microsoft Office PowerPoint – 6h
- tworzenie tabel, wstawianie obiektów, hiperłączy
- obiekty WordArt, grafika SmartArt
- przejścia pomiędzy slajdami, akcje, dźwięki, wstawianie klipów filmowych
- animacja niestandardowa
4. Windows Movie Maker – 2h
- tworzenie i edycja klipów filmowych
- dodawanie efektów wideo, animacji przejść, napisów, ścieżki dźwiękowej
5. GIMP – 4h
- podstawowe operacje
- warstwy, tworzenie animowanego GIFa
- retusz zdjęć, przekształcenie zdjęcia w szkic
- użycie filtrów
6. Inkscape – 4h
- podstawowe operacje
- tworzenie kształtów, linii, krzywych, grupowanie, rozmieszczanie, kolejność w stosie
- tworzenie bannera/logotypu
7. CMS Joomla – 4h
- uruchomienie bazy MySQL na serwerze Uczelnianym
- proces instalacji CMS Joomla na serwerze Uczelnianym
- interfejs użytkownika
- podstawowe operacje w panelu administracyjnym

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem uzyskania zaliczenia z laboratorium jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Średnia ważona:
- kolokwium: 60%
- wykonanie projektu: 40%
Ocena wystawiana zgodnie z regulaminem studiów AGH.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W przypadku nie uzyskania zaliczenia w pierwszym terminie, studentowi przysługuje termin poprawkowy.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wiedza dot. podstaw obsługi komputera.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

John Walkenbach: Excel 2010 PL. Biblia, Helion, Gliwice, 2011
Conrad Carlberg: Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2010 PL, Helion, Gliwice, 2012
Nancy Muir: Microsoft PowerPoint 2010 PL. Praktyczne podejście, Helion, Gliwice, 2011
Włodzimierz Gajda: GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2010
Aleksandra Tomaszewska: Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Helion, Gliwice, 2008
Witold Wrotek: Joomla! Praktyczne projekty, 2012

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak