Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka współczesna
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-206-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Główne nurty sztuki współczesnej przedstawione w kontekście przemian społecznych i kulturowych XX w.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej. KLT1A_W20, KLT1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury. KLT1A_W24, KLT1A_W08 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów. KLT1A_W18, KLT1A_W20, KLT1A_W01 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki współczesnej KLT1A_W03 Kolokwium,
Egzamin
M_W005 Zna podstawowe zasady analizy formalnej KLT1A_W20, KLT1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki do interpretacji zjawisk ogólnokulturowych. KLT1A_U04, KLT1A_U03 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych. KLT1A_U05 Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozróżnić podstawowe pojęcia stylowe. KLT1A_U05 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Kolokwium,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna chronologię głównych epok artystycznych w historii sztuki europejskiej. - - - - - - - - - - -
M_W002 Zna i rozumie znaczenie oraz rolę sztuki w procesie kształtowania się kultury. - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna reprezentacyjne dla głównych epok artystycznych dzieła sztuki i wybitnych artystów. - - - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki współczesnej - - - - - - - - - - -
M_W005 Zna podstawowe zasady analizy formalnej - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu historii sztuki do interpretacji zjawisk ogólnokulturowych. - - - - + - - - - - -
M_U002 Zna podstawowe pojęcia z zakresu historii sztuki i potrafi je odnieść do właściwych zjawisk artystycznych. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi scharakteryzować i rozróżnić podstawowe pojęcia stylowe. - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Przygotowanie do zajęć 5 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 7 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):
sztuka współczesna w kontekście przemian kulturowych i społecznych

1. Narodziny współczesności
2. Przełom awangardowy:
Fowizm, kubizm, początki sztuki abstrakcyjnej
Nowe formy dzieła sztuki na przykładzie prac z nurtu futurystycznego i dada
Projektowanie: konstruktywizm i Bauhaus
3. Neoawaangarda
Dzieło jako system: rzeźba kinetyczna, instalacja enwironement w II poł. XX w.
Pop art
Fluxus i konceptualizm
Partycypacja
Sztuka ulicy
Sztuka krytyczna

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Podczas zajęć studenci rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wstępna wiedza o sztuce na poziomie wiedzy wymaganej w liceum ogólnokształcącym o profilu humanistycznym.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura:

Włodarczyk W. [red.], Sztuka świata, Arkady: Warszawa 2009, t. 9 i 10. [wybrane rozdziały]
Dziamski, G. (2011). Neoawangarda, wprowadzenie do sztuki współczesnej. DYSKURS: Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, 12, s. 6-30.

dodatkowe

Porębski M., Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1965
Porębski M., Pojęcie stylu w badaniach nad sztuką XIX i XX wieku, (w:) tegoż, Sztuka a informacja, Kraków 1986.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Olszewska, A. (2013). Obecność prac humanisty. O Mieczysławie Porębskim w 2013. rocznik historii sztuki, 38, 7-25.
Olszewska, A. (2015). Sztuka i informacja w czasach obrazów cyfrowych Anna Olszewska. MOCAK forum (2)2015

Informacje dodatkowe:

Brak