Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kultura i technologie - transfery
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-210-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
cykl wykładów omawiający relacje pomiędzy przemianami technologicznymi a rozojem społeczeństwa informacyjnego.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KLT1A_W12, KLT1A_W11 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. KLT1A_W07 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. KLT1A_W06 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. KLT1A_U05 Egzamin
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. KLT1A_U03, KLT1A_U05 Kolokwium,
Egzamin
M_U003 Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych KLT1A_U03 Egzamin
M_U004 Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. KLT1A_U07, KLT1A_U02 Kolokwium,
Egzamin
M_U005 Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. KLT1A_U04, KLT1A_U21, KLT1A_U05 Aktywność na zajęciach,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K002 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. KLT1A_K03 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna ogólnie specyfikę dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej. - - - - - - - - - - -
M_W003 Zna wybrane historyczne koncepcje interpretujące dzieje relacji między cywilizacją a kulturą. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi uzasadnić przydatność lub brak przydatności najważniejszych historycznych koncepcji interpretujących relacje między cywilizacją a kulturą. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zastosować podstawowe pojęcia analizy historyczno-kulturowej do rozważań nad cywilizacjami i formacjami kulturowymi. - - - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyjaśnić specyfikę głównych cywilizacji historycznych i współczesnych, wykazać ich osiągnięcia, przyczyny upadku lub perspektywy rozwojowe współczesnych - - - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi uzasadnić znaczenie badań multidyscyplinarnych dla wyjaśniania procesów ogólnocywilizacyjnych i ogólnokulturowych. + - - - - - - - - - -
M_U005 Potrafi prowadzić rozważania nad specyfiką dziejów kultury i procesów kulturotwórczych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. + - - - - - - - - - -
M_K002 W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i potrafi nad nimi prowadzić wieloaspektową dyskusję. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 8 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
archeologia mediów w ujęciu krytycznym

1. Gramofon, kamera, maszyna do pisania, czyli o metodach studiowania technologii
2. Idee, które stały się codziennością – analiza krytyczna
3. Soczewka
4. Struna
5. Alfabet
6. Ster
7. Krosna tkackie
8. Ogniwo galwaniczne
9. Żarówka
10. Oscylator Hertza
11. Maszyna Turinga
12. Dagerotyp
13. Syntetyczne DNA
14. Bruno Latoura życie w laboratorium – o produkcji naukowych faktów
15. Norbert Wiener i cybernetyka społeczna
16. Paul Virillio – myśleć szybkością

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: kolokwium zaliczeniowe. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Egzamin, forma ustna
Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z egzaminu 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Podstawy historii kultury i cywilizacji

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Kittler H., Gramofon, film, maszyna do pisania, przeł. E. Klekot, “Kultura Popularna” 2010 nr 3-4

Latour, B., & Woolgar, S. (2013). Laboratory life: The construction of scientific facts. Princeton University Press.

Zielinski, S. (2010). Archeologia mediów. O głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i widzenia, 47.

Huhtamo, E., & Parikka, J. (Eds.). (2011). Media archaeology: Approaches, applications, and implications. Univ of California Press.

Giedion, Sigfried. “Mechanization takes command a contribution to anonymous history.” (1948).
Kizwalter, T. (2007). Historia powszechna: wiek XIX. Wydawnictwo Trio.

Gawrysiak, P. (2008). Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej. Warszawa: Wydawn. Nauk. PWN.

Latour, B. (2013). Technologia jako utrwalone społeczeństwo. The Journal of the Philosophical-Interdisciplinary Vanguard, 17.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:
Figura” i „forma” : o funkcji obrazów w kulturze wieków średnich na przykładzie XII-wiecznych przedstawień kosmologicznych w {\em Chronicon Zwiefaltense Minus} — “Figure” and “form” : on the function of images in medieval culture on the example of 12th-century cosmological illuminations in {\it Chronicon Zwiefaltense Minus} / Anna OLSZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; ISSN 0137-2432. — 2008 z. 41, s. 183–199. Harmonia uniwersum i średniowieczne podstawy jej wyobrażeń w traktatach Johannesa Keplera, Roberta Fludda i Athanasiusa Kirchera — The harmony of universe and the Medieval basis of its representations in the treatises by Johannes Kepler, Robert Fludd and Athanasius Kircher / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 53–64. Kosmologia, czyli nauka o pięknym świecie — Cosmology – the science that teaches us about the beauty of the universe / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 67–75. — Tekst pol.-ang.. Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traités médicaux du XIV$^{e}$ siécle dans la Bibliothéque Jagiellonne á Cracovie (ms 815 et ms 816) — [Encyclopedic miniatures and the iconography of the fourteenth century medical treaties in the Jagiellonian Library in Krakow (MS 815 and MS 816)] / Anna OLSZEWSKA // Artibus et Historiae ; ISSN 0391-9064. — 2009 no. 59, s. 219–228.
Informacje dodatkowe:

Brak