Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja międzykulturowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-305-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Stojkow Maria (stojkoff@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu przybliżyć studentom tematykę komunikacji międzykulturowej, przede wszystkim uzmysłowić słuchaczom różnice między kulturami i wynikające z tego problemy np. w negocjacjach czy w edukacji. Studenci poznają zagadnienia związane z wymiarami kultury i typologią kultur, cechy charakteryzujące mieszkańców konkretnych kręgów kulturowych oraz rolę socjalizacji w tworzeniu się charakteru narodowego. Na zajęciach zostanie poruszona również kwestia zderzenia cywilizacji, które nadal jest tematem wielu debat w obecnej sytuacji politycznej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Egzamin
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. KLT1A_W01 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. KLT1A_U13, KLT1A_U03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. KLT1A_U03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
45 30 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe relacje zachodzące między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami dokonującymi się w obszarze kultury i życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia komunikacji w dobie globalizacji i wielokulturowości. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk humanistycznych i społecznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, które będą analizą współczesnej kultury. - + - - - - - - - - -
M_U002 Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny. - + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych. - + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 102 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 45 godz
Przygotowanie do zajęć 14 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 14 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 22 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Kultura. Komunikacja. Komunikacja międzykulturowa – podstawowe definicje, typy i przemiany.
2. Problemy komunikacji kulturowej
3. Charakterystyka kręgów kulturowych (cyw. latynoamerykańska, islamska, hinduistyczna itp.).
4. Wymiary kultury. Typologia kultur.
5. Kultury narodowe. Rola socjalizacji w kształtowaniu narodowego charakteru.
6. Komunikacja kulturowa w gospodarce i edukacji .
7. Migracje
8. Dylemat turysty.
9. Globalizacja i zmiana kulturowa.
10. Etnocentryzm, stereotypy i uprzedzenia.
11. Rola mediów w komunikacji międzykulturowej
12. Modele skutecznej komunikacji międzykulturowej. Wyzwania współczesności.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Tematyka wykładów będzie poszerzana na ćwiczeniach w oparciu o literaturę przedmiotu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ocena za przygotowanie projektu i sposób prezentacji;
aktywność;
przygotowanie projektu jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wyznaczana jest wg wzoru:
60% wynik egzaminu pisemnego
40% ocena z ćwiczeń – ocena z projektu prezentowanego na zajęciach + aktywność).

Student podczas ćwiczeń wygłasza 2 prezentacje: 1 dotyczącą określonego kręgu kulturowego i 2. prezentuje swój projekt dotyczący komunikacji międzykulturowej. Tematyka prezentacji ustalana jest na 2 zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

po indywidualnym uzgodnieniu z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student ma prawo do 2 nieobecności. Każda dodatkowa nieobecność musi zostać odrobiona – w formie zaliczenia literatury wybranej przez prowadzącego, dotyczącej omawianej na zajęciach kwestii. Termin zaliczenia każdorazowo jest ustalany przez prowadzącego.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa literatura:
K. Czerwiński, M. Fiodor, D. Wosik – Kawala, 2012, Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kutur, Wyd. Adam Marszałek
M. Castels, 2007, Społeczeństwo sieci, PWN
M. Golka, 2008, Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne, PWN
R. Gwarkiewicz, 2011, Komunikacja międzykulturowa a stereotypy, Szczecin
A. Kłoskowska, 2005, Kultury narodowe u korzeni, PWN
W. Kalaga, 2007, Dylematy wielokuturowości, Universitas
D. MacCannell, 2002, Turysta, nowa teoria klasy próżniaczej
J. Mikulowski¬Pomorski, 1999, Komunikacja Międzykulturowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej
J. Mikulowski¬Pomorski, 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas
T. Paleczny, 2007, Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. UJ
J. Urry, 2009, Socjologia Mobilności, PWN
J. Zurko, 2009, Komunikacja międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna, Wyd. Adam Marszałek

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Badania nad kulturami organizacyjnymi — [Studies on organisational culture] / Maria STOJKOW // W: Rynek pracy i organizacje w gospodarce wiedzy : praca zbiorowa / pod red. Barbary Gąciarz, Marzeny Mamak-Zdaneckiej. — Łódź : Wydawnictwo PRINTPAP ; Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza, 2011. — Na okł. dod.: Fabryka inżynierów : człowiek – najlepsza inwestycja. — ISBN: 978-83-62098-05-2. — S. 213–233. — Bibliogr. s. 229–231

Idea edukacji w wybranych religiach: w chrześcijaństwie, islamie, buddyzmie i konfucjanizmie — Idea of education in christianity, islam, buddhism and confucianism / Adam Anczyk, Halina Grzymała-Moszczyńska, Marek Job, Maria STOJKOW // Psychologia Wychowawcza ; ISSN 0033-2860. — 2012 t. 44 nr 1–2, s. 131–145. — Bibliogr. 143–144, Streszcz., Summ.. — Maria Stojkow – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Katedra Socjologii Gospodarki i Komunikowania Społecznego

Małe przedsiębiorstwo arabskie pomiędzy tradycją a nowoczesnością — [Small Arabian enterprise between tradition and modernity] / Maria STOJKOW // W: Od robotnika do internauty : w kierunku społeczeństwa informacyjnego : 40-lecie socjologii w Akademii Górniczo-Hutniczej = From the factory hand to the Internet surfer : towards the information society : fourty years of sociology at the AGH University of Science and Technology / pod red. Anny Siwik, Lesława H. Habera. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0329). — ISBN: 978-83-7464-214-9. — S. 551–559. — Bibliogr. s. 558–559

Portret damasceńskiego kupca — [Portrait of damascus marchant] / Maria STOJKOW. — Kraków : Wydawnictwo Libron Filip Lohner, cop. 2012. — 234, 1 s.. — Bibliogr. s. 221–235

The impact of culture on the functioning process of small Arab companies / Maria STOJKOW // W: Economy in changing society: consumptions, markets, organizations and social policies / ed. Maria Nawojczyk. — Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2011. — ISBN: 978-1-4438-2699-0 ; ISBN10:
1-4438-2699-5. — S. 263–278. — Bibliogr. s. 277–278

The portrait of a Damascus merchant according to questionnaire surveys and interviews / Maria STOJKOW // Hemispheres : Studies on Cultures and Societies ; ISSN 0239-8818. — 2011 no. 26, s. 103–116. — Abstr.. — ISBN: 978-83-7452-057-7

Informacje dodatkowe:

brak