Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Public relations
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-308-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Parus Magdalena (mpj@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z Public Relations.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. KLT1A_W23, KLT1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. KLT1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. KLT1A_U21 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. KLT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. KLT1A_K08 Projekt,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. - - - + - - - - - - -
M_W002 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. - - - + - - - - - - -
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (30h):
Public relations

Celem kursu jest zapoznanie jego uczestników z głównymi zagadnieniami związanymi z PR, mitami związanymi z PR, czynnikami rozwoju PR i funkcjami jakie pełni w komunikacji społecznej. Podczas zajęć zostaną przedstawione relacje między PR a marketingiem, reklamą, propagandą a także mediami. Zostaną zdefiniowane również takie pojęcia jak marka, tożsamość marki i wizerunek. Sporo uwagi zostanie poświęcone oddziaływaniom mediów (media spinning) oraz zarządzeniu mediami w czasie wojny oraz PR w sytuacji kryzysowej i PR w instytucjach publicznych i politycznych.
Program ćwiczeń:
Zajęcia organizacyjne (2 godziny)
Public relations w komunikacji społecznej (2 godziny)
Oddziaływanie mediów, informacja, opinia publiczna i komunikowanie polityczne (2 godziny)
Marka a public relations (2 godziny)
Public relations w instytucjach publicznych (2 godziny)
Public relations a polityka (2 godziny)
Media spinning (2 godziny)
Zarządzanie mediami w czasie wojny (2 godziny)
Public relations w sytuacjach kryzysowych (2 godziny)
Komunikacja wewnętrzna (Internal comminications) (2 godziny)
Public realtions a etyka (2 godziny)
PR w służbie idei –kampanie społeczne (2 godziny)
Prezentacje wybranych prac studentów (opracowanie kampanii PR firmy/ miasta/organizacji charytatywnej/ instytucji kultury)(4 godziny)

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Na ocenę końcową składa się: aktywność studenta podczas zajęć 30% oraz ocena z z prezentacji projektu 70%. Dopuszczone są dwie nieobecności na zajęciach ćwiczeniowych.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia projektowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena z ćwiczeń jest oceną końcową.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Ćwiczenia: W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę (więcej niż dwie nieobecności) np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Aronson Elliot, Pratkanis Anthony, Wiek propagandy, Warszawa 2004
Brock Timothy C., Green Melanie C., (red) Perswazja. Perspektywa psychologiczna, Kraków 2007
Czarnecki Adam, Korsak Rafał, Planowanie mediów, Warszawa 2001
Davis Anthony, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR, Poznań 2008
Doliński Dariusz, Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańsk 2003
Goban – Klas Tomasz, Public relations czyli promocja reputacji. Pojęcie, definicje, uwarunkowania. Warszawa 1997
Jabłoński Wojciech, Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006
Maison Dominika, Wasilewski Piotr, Propaganda dobrych serc czyli rzecz o reklamie społecznej, Warszawa 1998
McQuail Dennis, Teoria komunikowania masowego, Warszawa 2007
Olędzki Jerzy, Tworzydło Dariusz, (red), Public relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju, Warszawa 2007
Ries Al., Ries Laura, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004
Ryniejska – Kiełdanowicz M., Kształtowanie wizerunku Polski w Unii Europejskiej, w: Ociepka B. (red), Kształtowanie wizerunku, Wrocław 2005
Seitel Fraser P., Public relations w praktyce, Warszawa 2003
Sobkowiak B., Public relations jako forma komunikowania masowego, w: Studia z teorii komunikowania masowego, Wrocław 1999
Street John, Mass media, polityka, demokracja, Kraków 2006
Szromnik Andrzej, Marketing terytorialny, Kraków 2007

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Magdalena Parus, W pogoni za uwagą, czyli politycy w obliczu nowych mediów [w:] Michał Kaczmarczyk, Dariusz Rott (red.) Problemy konwergencji mediów, t.2., Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 411-417.
- Magdalena Parus, Rafał Sowiński, Social media jako narzędzie promocji na przykładzie Tarnowskiego Centrum Kultury [w:] Michał Kaczmarczyk (red.) Oblicza komunikacji społecznej: wokół problematyki marketingu i public relations w nowoczesnym społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza „Humanitas, „Verbum”, Sosnowiec, Praha 2013, s. 145-152.
- Magdalena Parus, Konklawe i skok ze stratosfery, czyli o wydarzeniach medialnych, [w:] [w:] Ignacy Stanisław Fiut (red.), Idee i myśliciele. Człowiek w komunikacji i kulturze, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2013, s. 79-87.
- Magdalena Parus, O narodzie i polskim nacjonalizmie z pilotem telewizyjnym w tle [w:] Dorota Czekan, Mirosław Boruta (red.), Kim jestem? Kim jesteśmy? Antropologiczne i socjologiczne konteksty współczesnej tożsamości, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 177-187.

Informacje dodatkowe:

Brak.