Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Animacja i zarzadzanie w kulturze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-309-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Augustyniak Ewa (ewaa@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zarządzanie kulturą w sposób strategiczny, metodą projektów. Podkreślenie misji instytucji kultury oraz sposobów komunikowania się wewnątrz jak i na zewnątrz instytucji z wykorzystaniem nowych mediów.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. KLT1A_W12 Aktywność na zajęciach,
Projekt,
Udział w dyskusji
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. KLT1A_W23, KLT1A_W10 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. KLT1A_W14 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja,
Projekt,
Udział w dyskusji
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. KLT1A_U21 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. KLT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. KLT1A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe teorie i koncepcje z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dotyczące zjawisk i zmian zachodzących we współczesnej kulturze pod wpływem mediów, zwłaszcza nowych mediów i przemian roli komunikowania w samych organizacjach i pomiędzy nimi, a otoczeniem społecznym. + - - - - - - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę dotyczącą zróżnicowania instytucji kultury, sposobów zarządzania nimi, zna współczesne koncepcje teoretyczne dotyczące funkcji i znaczenia instytucji medialnych i okołomedialnych we współczesnej kulturze i społeczeństwie. + - - - + - - - - - -
M_W003 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne z zakresu nauk społecznych i humanistycznych odnośnie procesów globalizacji, glokalizacji i zróżnicowania kulturowego oraz ich wpływu na funkcjonowanie instytucji medialnych, kulturalnych i okołomedialnych we współczesnym świecie. + - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętnośc prowadzenia dyskusji z osobami o odmiennych poglądach. + - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Stale dokształca się i rozwija swoje umiejętności. + - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi tworzyć działania w celu zachowania dziedzictwa kulturalnego. + - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 9 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

1. Zarządzanie kulturą.
2. Zarządzanie projektami w sferze kultury.
3. Nowoczesna misja instytucji kultury.
4. Działalność finansowa instytucji kultury.
5.Kultura jako produkt.
6. Sukces w zarządzaniu kulturą.
7-9. Strategie marketingowe w instytucjach kultury.
10. Uczestnictwo w kulturze a rynek czasu wolnego w Polsce.
11.Współczesne zarządzanie kryzysem w instytucjach kultury.
12. Cross Cultural Communication.
13. Analizy prowadzone w zarządzaniu kulturą.
14. Prezentowanie Instytucji kultury. Pełne wykorzystanie sponsoringu w zarządzaniu kulturą.

Konwersatorium (15h):

1. Specyfika zarządzania teatrami
2. Multipleksy kontra małe kina
3. Specyfika zarządzania bibliotekami
4. Współczesne centra kultury
5. Specyfika zarządzania małymi ośrodkami kultury
6. Filharmonia i ośrodki kultury nastawione na działalność muzyczną
7. Organizacja wystawy
8. Galeria Sztuki a Galeria Handlowa
9. Nowoczesne muzea
10. Reklama w zarządzaniu kulturą. Promocja w instytucjach kultury
11. Finanse w zarządzaniu kulturą. Human Relations w instytucjach kultury
13. Rynek Kultury
14. Obraz i fotografia w zarządzaniu kulturą. Nowoczesne technologie w zarządzaniu kulturą

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień. Konwersatorium: dyskusja, rozwiązywanie problemów
 • Konwersatorium: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Przygotowanie prezentacji, aktywność na zajęciach, egzamin.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Aktywny udział w zajęciach 30 %
Przygotowanie prezentacji 70 %

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Zadania dodatkowe

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Bendixen P., Wprowadzenie do ekonomiki kultury i sztuki, , Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
Gratton Ch., Zarządzanie i marketing w kulturze i rekreacji, Wyd. Naukowe Semper, Warszawa 1995.
Hoogart G., Przedsiębiorczość w kulturze, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.
Mazurek-Łopacińska K., Kultura w gospodarce rynkowej, Wyd Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Warszawa-Wrocław 1997.
Orzechowski E., Wokół zarządzania kulturą, edukacją, mediami, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Instytucje kultury w czasach kryzysu Ewa AUGUSTYNIAK, Katarzyna GRZEGORZEWSKA, Wacław BRANICKI // W: Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych. Instytut Społeczeństwa i Kultury Europy Wschodniej, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Instytut Socjologii. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2010, S. 644–655.
Rola kultury organizacyjnej w polskiej edukacji W: Edukacja Jutra : tradycja i nowoczesność we współczesnej organizacji systemu kształcenia / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz. — Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza “Humanitas”, 2013. — (Seria: Monografie Edukacja Jutra / Wyższa Szkoła ”Humanitas” w Sosnowcu, S. 359–366.
Komunikacja częścią kultury organizacyjnej szkoły W: Szkoła, komunikacja i edukacja : komunikowanie w różnorodnych relacjach interpersonalnych / red. nauk. Kazimierz Czerwiński, Anna Knocińska, Marzena Okrasa. — Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012. — (Komunikacja Społeczna w Edukacji), S. 13–20.

Informacje dodatkowe:

brak