Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka studencka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-405-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł praktyka studencka ma na celu zdobycie przez studentów umiejętnosci zawoddowych, które będą procentowały w przyszłości na rynku pracy.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji społecznych i istotnych elementach je tworzących KLT1A_W13 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_W002 Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata KLT1A_W24 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Umiejętności: potrafi
M_U001 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację KLT1A_U02 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_U002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne KLT1A_U18 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student wykazuje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju KLT1A_K07, KLT1A_K08 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
M_K002 Rozumie problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad. KLT1A_K07, KLT1A_K06 Potwierdzenie realizacji programu praktyki
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
40 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat instytucji społecznych i istotnych elementach je tworzących - - - - - - + - - - -
M_W002 Ma świadomość zróżnicowania kulturowego w skali lokalnej, regionalnej, krajowej, Europy i świata - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności w ramach praktyk pod opieką osób odpowiedzialnych za ich realizację - - - - - - + - - - -
M_U002 Ma umiejętność pracy w grupie, przyjmowania w niej rożnych ról. Podejmuje współpracę w ramach grupy i potrafi nawiązać relacje interpersonalne - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student wykazuje zaangażowanie w życie kulturalne środowiska, regionu i kraju - - - - - - + - - - -
M_K002 Rozumie problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 40 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Inne 25 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (40h):

Paktyki student wybiera z listy oferowanej przez Wydział. W sytuacji gdy student samodzielnie

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: metody praktyczne, przygotowujące studenta do wy.konywania zawodu
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dopuszczenie do zaliczenia uzyskuje student, studentka, która uczetniczyła w zajeciach praktycznych. Mogą one zostać zrealizowane w II lub III terminie, jednak najpóźniej student muusi zaliczyć je przed ukończeniem semsmtru kontrolnego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Zajęcia praktycze zorientowane na zdobycie przez studenta praktyki zawodowej.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena dzienniczka praktyk. 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student wyrównuje zaległości wynikajace z nieobecności w formie, zakresie i czasie ustalonym z pracodawcą.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Studenci zobowiązani są do odbywania stażu w firmach i instytucjach, których działalność odpowiada profilowi kształcenia na WH (czyli: wydawnictwa, muzea, galerie, teatry, kina, ośrodki animacji kultury, komitety organizacyjne festiwali, domy kultury, biblioteki, instytucje administracyjne, agencje PR i reklamy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach, agencje badania opinii publicznej i rynku, agencje konsultingowe, telewizja, radio, internet, redakcje gazet, pisma literackie i inne instytucje medialne ).
Studenci odbywają praktyki w miejscach oferowanych przez uczelnię lub we własnym zakresie poszukują miejsca odbywania praktyk w innych instytucjach.
Student uzyskuje zaliczenie praktyki na podstawie dokumentacji praktyki:
1. umowy o staż,
2. wypełnionego formularza realizacji praktyk,
3. wypełnionego dzienniczka praktyk.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Praktyki realizowane są zgodnie z zarządzenie Rektora i zasadami odbywania i realizacji praktyk WH.

Informacje dodatkowe:

-