Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy filmoznawstwa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-406-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest wprowadzenie do wiedzy o filmie jako sztuce oraz dziedzinie kultury popularnej i masowej, z jednej strony szukającej artystycznej i kulturowej tożsamości w stuleciu technicyzacji mediów i jednocześnie syntetyzującej tradycje dawnej kultury, z drugiej zapowiadającej epokę szerokiego spektrum przekazów audiowizualnych, decydujących o obliczu zdemokratyzowanej (i skomercjalizowanej) kultury przełomu wieków.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. KLT1A_W01, KLT1A_W07 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. KLT1A_U04, KLT1A_U23 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. KLT1A_U10, KLT1A_U05, KLT1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu i wytworów audiowizualnych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Rozumie i potrafi scharakteryzować przemiany zachodzące we współczesnym społeczeństwie i kulturze pod wpływem nowoczesnej technologii i szczególnej roli filmu w tych procesach. - - - - + - - - - - -
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. - - - - + - - - - - -
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 82 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Celem modułu jest wprowadzenie do wiedzy o filmie jako sztuce oraz dziedzinie kultury popularnej i masowej, z jednej strony szukającej artystycznej i kulturowej tożsamości w stuleciu technicyzacji mediów i jednocześnie syntetyzującej tradycje dawnej kultury, z drugiej zapowiadającej epokę szerokiego spektrum przekazów audiowizualnych, decydujących o obliczu zdemokratyzowanej (i skomercjalizowanej) kultury przełomu wieków. Zajęcia obejmują zagadnienia historii i teorii filmu w szerokim kontekście kultury i estetyki ostatniego stulecia, a także wieków poprzednich. Ich przedmiotem są główne etapy historii kina oraz refleksji nad filmem, wybrane ujęcia problemowe wynikające m.in. z podziałów na wykształcone odmiany filmowych przekazów: pełnometrażowy spektakl filmowy i filmy krótkometrażowe, a także pokrywający się z nimi w znacznym stopniu podział na film fabularny oraz dokumentalny i animowany. Konwersatoryjny charakter zajęć stworzy możliwość szerokiej wymiany myśli na bazie lektury obowiązkowych tekstów, referatów oraz emisji dobranych przez prowadzącego i przez samych uczestników krótkich cytatów filmowych.
1. Film w podwójnej perspektywie badawczej: dzieło sztuki i towar – podstawowe kategorie analizy filmoznawczej; kino autorów i kino gatunków;
2. Prehistoria filmu, narodziny kinematografu w kontekście innych prób rejestracji i odtwarzania ruchomych obrazów, ewolucja przekazu filmowego w okresie kina niemego – fenomen kulturowy „wielkiego niemowy”;
3. Pierwszy triumf filmu jako sztuki: S. Eisenstein, ekspresjonizm filmowy, burleska filmowa (aspekty teoretyczne: R. Arnheim, B. Balázs, L. Kulszow);
4. Rozwój filmu komercyjnego oraz kina gatunków – kino stylu zerowego epoki klasycznej (model hollywoodzki);
5. Włoski neorealizm i okres narodzin oraz triumfu kinematografii i szkół narodowych;
6. Lata 50. – 70. – okres świetności kina autorskiego i wielkich indywidualności artystycznych światowej kinematografii (I. Bergman, M. Antonioni, L. Buñuel, A. Kurosawa i inni);
7. Od „Gwiezdnych wojen” i „Szczęk” do „Avatara” – współczesny etap rozwoju kina gatunków i miejsce filmu we współczesnej kulturze popularnej;
8. Film w pejzażu współczesnej komunikacji audiowizualnej, nowe media oraz nowe obszary kreatywnej aktywności oraz dystrybucji;
9. Polski wkład w dorobek światowej kinematografii – prymat kina autorskiego nad kinem gatunków;
10. Specyfika i odmiany filmu dokumentalnego na przykładzie polskiej szkoły dokumentu;
11. Film animowany jako wypowiedź autorska – techniki animacji w służbie komunikacji artystycznej;
12. Kultura filmowa – narodziny, rozwój i funkcja festiwali filmowych i międzynarodowego ruchu dyskusyjnych klubów filmowych, krytyki i piśmiennictwa filmowego (periodyki, książki) oraz akademickich studiów filmoznawczych;
13. Ewolucja myśli filmowej – od początków refleksji nad filmem, poprzez etap wielkich teorii do kognitywizmu;
14. Filmowe egzemplifikacje zagadnień i kategorii estetycznych: wzniosłość, tragizm, komizm, ekspresja, awangarda i inne. Problem widza, audiodeskrypcja – przypadek graniczny (projekcje filmowe dla niewidomych).

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

ogłoszenie wszystkich terminów dokonuje się odpowiednio wcześnie; warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest zaliczenie zajęć, na których student był nieobecny

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Udział w zajęciach jest obowiązkowy i wymaga aktywności i zaangażowania w wykonywane zadania.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach konwersatoryjnych 20%
Kolokwium 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na konsultacjach po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Charles Altman, W stronę teorii gatunku filmowego, (w:) Kino 1987, nr 6;
Rudolf Arnheim, Film jak sztuka, Warszawa 1961;
David Bordwell, Kristin Thompson, Art Film. Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Warszawa 2010
Europejskie manifesty kina. Antologia, Andrzej Gwóźdź (red.), Warszawa 2002;
Hitchcock/Truffaut, Izabelin 2005
Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego, Gdańsk 1994;
Andrew Tudor, Metoda krytyczna: Autorzy i gatunki, (w:) Kino 1976, nr 3
Literatura uzupełniająca:
Adam Garbicz, Jacek Kloinowski, Wehikuł magiczny,t. 1 – 5, Kraków 1980 – 2009;
Alicja Helman, Jacek Ostaszewski, Historia myśli filmowej, Gdańsk 2007;
Historia kina, Tadeusz Lubelski, Iwona Sowińska, Rafał Syska, t. 1 – 2, Kraków 2008 – 2010

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Wybrana bibliografia filmoznawcza
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8

Informacje dodatkowe:

brak