Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Posthumanizm - antyhumanizm - transhumanizm
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-408-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Gadacz Tadeusz (tgadacz@ifispan.waw.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi sporami o humanizm, wyjaśnienie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, oraz próba odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: “Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?”

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna historię i istotę sporu o humanizm, znaczenia takich pojęć jak antyhumanizm, posthumanizm i transhumanizm oraz stanowiska poszczególnych myślicieli, którzy rozwijają refleksję naukową w tym przedmiocie. KLT1A_W05, KLT1A_W01 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student orientuje się w najważniejszych współczesnych dyskusjach dotyczących granic człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, materia naturalna-materia sztuczna oraz dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. KLT1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, scharakteryzować istotę współczesnego sporu o humanizm oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: "Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?" KLT1A_U23, KLT1A_U09, KLT1A_U16 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student potrafi samodzielnie studiować i analizować współczesne teksty filozoficzne i antropologiczne związane z tematyką posthumanizmu, antyhumanizmu oraz transhumanizmu. KLT1A_U04, KLT1A_U06 Kolokwium,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi w szerszym gronie podjąć dyskusję na tematy związane ze sporem o humanizm, uzasadnić swoje stanowisko oraz wejść w dialog z osobami prezentującymi odmienne perspektywy. KLT1A_K09, KLT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna historię i istotę sporu o humanizm, znaczenia takich pojęć jak antyhumanizm, posthumanizm i transhumanizm oraz stanowiska poszczególnych myślicieli, którzy rozwijają refleksję naukową w tym przedmiocie. + + - - - - - - - - -
M_W002 Student orientuje się w najważniejszych współczesnych dyskusjach dotyczących granic człowiek-zwierzę, człowiek-maszyna, materia naturalna-materia sztuczna oraz dylematów związanych ze sztuczną inteligencją. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi wyjaśnić znaczenie takich pojęć, jak humanizm, antyhumanizm, posthumanizm, transhumanizm, scharakteryzować istotę współczesnego sporu o humanizm oraz podjąć próbę odpowiedzi na pytanie Bertranda Russela: "Czy człowiek ma przed sobą przyszłość?" + + - - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi samodzielnie studiować i analizować współczesne teksty filozoficzne i antropologiczne związane z tematyką posthumanizmu, antyhumanizmu oraz transhumanizmu. + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w szerszym gronie podjąć dyskusję na tematy związane ze sporem o humanizm, uzasadnić swoje stanowisko oraz wejść w dialog z osobami prezentującymi odmienne perspektywy. + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 22 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 21 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):

Humanizm, posthumanizm, transhumanizm 1) Historia humanizmu od Giovanniego Pico della Mirandoli do Jacquesa Maritaine’a i Jean Paula Sartre’a.
2) Humanizm i postsekularyzm: Friedrich Nietzsche, Dietrich Bonhoeffer.
3) Humanizm po Auschwitz – Emmanuel Levinas, Theodor Wissengrund Adorno.
4) Antyhumanizm.
5) Posthumanizm jako alternatywa dla sporu humanizmu z antyhumanizmem. Główne nurty posthumanizmu. Posthumanizm a feminizm i postkolonializm.
6) Postczłowiek. Człowiek a zwierzęta, człowiek a maszyny.
7) Transhumanizm. Przyszłość człowieka: biotechnologia, inżynieria genetyczna, sztuczna inteligencja. Posthumanizm a etyka.

Ćwiczenia audytoryjne (15h):

Ćwiczenia kursu oparte są na dyskusji, której podstawą jest obowiązkowa lektura tekstów źródłowych.
1.Donna Haraway “Manifest cyborga”, fragmenty ze wstępem Ewy Janus w: Magazyn sztuki. Podstmoderncyberpunk. Nr 17/98.
2. Francis Fukuyama, “Koniec człowieka. Zagrożenia rewolucji biotechnologicznej”.
3. Franz de Waal “Bonobo i ateista. W poszukiwaniu humanizmu wśród naczelnych”, Kraków: Copernicus Centre, 2016.
4. Peter Singer “Etyka praktyczna”, Warszawa: Książka i Wiedza 2003.
5. Stanisław Lem “Golem XIV”, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1981, Fragment:. “Wykład II”,
6. Nick Bostrom “Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia”, Gliwice: Wydawnictwo Helion 2016.
7. Sam Harris “Przebudzenie: duchowość bez religii” Łódź: Galaktyka 2015.
8. Kolokwium ustne.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład.
Obecność na zajęciach obowiązkowa dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Frekwencja na wszystkich zajęciach podnosi ocenę końcową z zajęć o pół stopnia.
Kolokwium ustne zarówno w pierwszym terminie jak i w sesji poprakowej.

Ćwiczenia
Obecność na zajęciach: dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Frekwencja na wszystkich zajęciach podnosi ocenę końcową z ćwiczeń o pół stopnia.
Lektura tekstów obowiązujących na każde zajęcia udokumentowana przez przesłaniem przed każdymi zajęciami konspektu z lektury Aktywność w dyskusji prowadzonej na zajęciach,.
Kolokwium ustne zarówno w pierwszym terminie jak i w sesji poprawkowej

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego. Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest średnią oceny z ćwiczeń i wykładu.
Wykład
Kolokwium 80%
Aktywność oraz obecności 20%
Ćwiczenia
Sposób obliczania oceny:
Kolokwium: 70%
Konspekty: 15%
Aktywność oraz obecność: 15%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W razie usprawiedliwionej większej liczby nieobecności (tylko jedna jest dopuszczalna) student zobowiązany jest zaliczyć zajęcia, na których był nieobecny, po uzgodnieniu z prowadzącym zajecia skłądające sie na moduł.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Braidotti, Po człowieku, PWN, Warszawa 2014

Bibliografia uzupełniająca:
Giovanni Pico Della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, tłum. Z. Nerczuk, M. Olszewski, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010, s. 33-47

M. Bierdiajew, Nowe Średniowiecze. Los człowieka we współczesnym świecie, tłum. H. Paprocki, Fundacja Aletheia, Warszawa 2003, s. 167- 236

J. Maritain, Humanizm integralny, Zbliżenia, Warszawa 1981

J. P. Sartre, Egzystencjalizm jest humanizmem, Muza, Warszawa 1998

E. Levinas, Antyhumanizm a edukacja, w: tenże, Trudna wolność. Eseje o judaizmie, tłum. A. Kuryś, Wydawnictwo „Atext”, Gdynia 1991, s. 297-312

Th. W. Adorno, Ateny i Auschwitz, Świadomość negatywności, w: „Kronos” 20102 nr 3

J. Habermas, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, tłum. M. Łukasiewicz, Scholar, Warszawa 2003

G. Vattimo, Kryzys humanizmu, w: G. Vattimo, Koniec nowoczesności, Universitas, Kraków 2006, . 27-42

M. Nussbaum, W trosce o człowieczeństwo, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

T. Gadacz, Filozofia człowieka jako filozofia losu, Bydgoszcz 2000
T. Gadacz, Uniwersalne prawa i prawdy życia dla mądrych ludzi na trudne czasy, Wydawnictwo Nieoczywiste, Warszawa 2018.
T. Gadacz, Uniwersytet w czasach bezmyślności, w: Open EyesBook 3, Fundacja GAP, Kraków 2018, [s. 267-279]
J. Guja, Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia, Libron, Kraków 2018.

Informacje dodatkowe:

-