Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztaty kulturoznawcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-409-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Na zajęciach będą prezentowane dzieła z zakresu kultury: filmy, sztuki teatralne, utwory muzyczne i zbiory muzealne ich poznanie jest konieczne do zaliczenia przedmiotu.a zajęciach będą prezentowane dzieła z zakresu kultury: filmy, sztuki teatralne, utwory muzyczne i zbiory muzealne ich poznanie jest konieczne do zaliczenia przedmiotu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. KLT1A_W07, KLT1A_W01 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. KLT1A_U05, KLT1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. KLT1A_U10, KLT1A_U05, KLT1A_U09 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Sprawozdanie
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych teorie i koncepcje zmian zachodzących we współczesnej kulturze zwłaszcza w odniesieniu do filmu, teatru, muzyki i sztuk plastycznych. - - - - - - + - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie dokonać krytycznej analizy artefaktów kultury zwłaszcza filmu, dzieł muzycznych, teatralnych i plasycznych w kontekście odpowiednich teorii i koncepcji humanistycznych i społecznych wykorzystując właściwą dla nich terminologię. - - - - - - + - - - -
M_U002 Student potrafi zabierać głos w dyskusji w oparciu o poznane koncepcje teoretyczne z zakresu filmoznawstwa oraz prezentowanych dzieł filmowych, muzycznych, teatralnych i plastycznych, stosując właściwą im terminologię i metody analizy. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne związane z krytyczną analizą współczesną kulturą i jej audiowizualnych artefaktów. - - - - - - + - - - -
M_K002 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (30h):

Warsztaty kulturoznawcze stawiają sobie za zadanie prezentację klasycznych dzieł z dziedziny teatru, muzyki i sztuk plastycznych dostępnych na wystawach oraz w muzeach i przede wszystkim filmu oraz sztuk audiowizualnych, w celu przeprowadzenia próby wspólnej ze studentami ich interpretacji. Na podlegający nieustannej zmianie program prezentacji, tematykę spotkań i stawianie problemów do dyskusji, wpływ ma m.in. dostęp do bieżących wydarzeń kulturalnych.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna, metoda przypadków.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Aktywność na zajęciach jest obowiązkowa. Student zobowiązany jest do przygotowania sprawozdań/sprawozdania.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Aktywne uczestnictwo w zajęciach jest obowiązkowe.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:
60% sprawozdanie z zajęć
40% aktywność na zajęciach.
Obowiązkowy, aktywny udział w zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na konsultacjach, po wcześniejszym ustaleniu terminu z prowadzącym zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podana przez prowadzącego na początku zajęć.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

dr Bogusław Zmudziński
Wybrana bibliografia filmoznawcza
Rainer Werner Fassbinder, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Wim Wenders, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1993
Ingmar Bergman, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1993
Werner Herzog, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo “Secesja”, Kraków 1994
Bo Widerberg, Jan Balbierz i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Roman Polański, Bogusław Zmudziński (red.), Instytut Francuski w Krakowie, Kraków 1995
Niemiecki ekspresjonizm filmowy, Peter C. Seel i Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1995
Andriej Tarkowski, Bogusław Zmudziński (red.), ACK „Rotunda”, Kraków 1996
Siergiej Paradżanow, Lesław Czapliński, Bogusław Zmudziński (red.), Stowarzyszenie „Rotunda”, Kraków 1998
Michelangelo Antonioni, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo „Rabid”, Kraków 2004
Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydwanictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Jan Švankmajer. We władzy przedmiotów, czyli pułapki człowieczeństwa, (w: ) Autorzy kina europejskiego, Grażyna Stachówna, Joanna Wojnicka (red.), Kraków 2003
Animacja przedmiotowa Jana Švankmajera wobec tradycji przedstawień martwej natury, (w:) „Estetyka i krytyka” 2004 – 2005, nr 7/8
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84
Anna Olszewska
Zbawienie w muzeach sztuki, [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek [red.], Poza kulturą nie ma zbawienia, Kraków 2014, s. 193 – 206
Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traiés médicaux du XIVe siècle dans la Bibliothèque Jagellonienne à Cracovie (MS 815 et MS 816), Artibus et Historiae, 2009, t. 59, s. 219–228.

Informacje dodatkowe:

Krzysztof Nepelski
Absolwent Zarządzania Informacją i Mediami w Wyższej Szkole Handlowej w Paryżu; Pełnomocnik ds. Relacji Instytucjonalnych w Grupie RMF, w przeszłości Dyrektor Działu Projektów Specjalnych Grupy RMF i dyrektor marketingu i badań RMF FM, współtwórca portalu internetowego Interia.pl.
dr Bogusław Zmudziński
Założyciel i w okresie 1994 – 2005 Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego „Etiuda” (od 2005 r. „Etiuda&Anima”), poświęconego twórczości studentów szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz autorskiej i artystycznej animacji. Jeden z inicjatorów i współorganizatorów Międzynarodowych Warsztatów Filmu Animowanego odbywających się w Krakowie od 1996 r. Pomysłodawca i organizator w 2010 r. światowego plebiscytu na 50 najlepszych artystycznych animacji powstałych w okresie półwiecza istnienia Association Internationale du Film d’Animation (ASIFA).