Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Muzealnictwo i wystawiennictwo
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-410-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Kurs pokazuje muzeum jako miejsce studiów historycznych i instytucję publiczną. Studenci zdobywają wiedze na temat historii powstania najważniejszych muzeów europejskich.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. KLT1A_W10 Studium przypadków
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KLT1A_W07 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. KLT1A_U04 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. KLT1A_K03, KLT1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada orientację w zakresie zbiorów muzealnych w kraju i na świecie oraz podstawowych zasadach dotyczących organizacji instytucji muzealnych i wystaw. - - - - + - - - - - -
M_W002 Student zna podstawowe metody analizy i interpretacji zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student posiada umiejętność interpretacji i analizy zjawisk z zakresu muzealnictwa i wystawiennictwa. - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zabiera głos w dyskusji, jest gotowy do zmiany swoich opinii pod jej wpływem i w świetle nowych pojawiających się idei wykazuje otwartość i chęć ich poznania i zrozumienia. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 30 godz
Punkty ECTS za moduł 1 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 9 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (15h):

Protomuzea w kulturze Europy
Mecenat i kolekcjonerstwo w Europie nowożytnej
Muzeum jako miejsce studiów: historia
Muzea jako instytucje publiczne: historia powstania Luwru i Muzeum Brytyjskiego, kolekcja Izabeli Czartoryskiej
Muzea przyrodnicze XIX w.
Skanseny i muzea kultury materialnej XIX w.
Wystawy światowe
Utopie muzealne: Mundaneum
Muzeum jako temat architektoniczny w wieku XIX
Muzeum w XIX w. – kierunki przemian, specyfika
Muzeum sztuki we kulturze współczesnej – strategie kształtowania przestrzeni ekspozycyjnej
Muzea wirtualne – typy i przykładowe projekty

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Do zaliczenia kursu może przystąpić student, który regularnie uczestniczył w zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności. W przypadku niezaliczenia kursu w pierwszym terminie, student przystępuje do zaliczenia poprawkowego na takich samych zasadach, jakie obowiązywały w terminie pierwszym. Forma zaliczenia: egzamin ustny.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Na ocenę końcową składają się:
aktywny udział w zajęciach 20%
egzamin końcowy 80%.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, który opuści więcej niż dwa spotkania ustala z osobą prowadzącą zajęcia zakres i formę wyrównania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura obowiązkowa:
Muzeum sztuki. Antologia, red. M. Popczyk., Kraków 2005.
Muzeum sztuki. Od Luwru do Bilbao, red. M. Popczyk., Katowice 2006.
Pabich M., O kształtowaniu muzeum sztuki. Przestrzeń piękniejsza od przedmiotu, Katowice 2007.
Pomian K., Zbieracze i osobliwości. Paryż -– Wenecja. XVI–-XVIII wiek, [tłum.]przeł. A. Pieńkos, Lublin 2001.
Świecimski J., Forma i styl muzeów naukowych, [w:] Teka Architektury i Urbanistyki t. 5, 1971.
Wojnar I., Muzeum czyli trwanie obecności, Warszawa 1991.
Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. I:, Wiek XV i XVI, Toruń 2006.
Waźbiński Z., Muzeum i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, cz. II,: Wiek XVII i XVIII, Toruń 1988.
Waźbiński Z., Ut Ars Natura, Ut Natura Ars: studium z problematyki medycejskiego kolekcjonerstwa drugiej połowy XVI wieku, Toruń 2000.
Żygulski Z., Muzea na świecie: wstęp do muzealnictwa, Warszawa 1982.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Anna Olszewska, Zbawienie w muzeach sztuki, [w:] J. Dębicki, Z. Pasek, K. Skowronek [red.], Poza kulturą nie ma zbawienia, Kraków 2014, s. 193 – 206

Anna Olszewska, Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traiés médicaux du XIVe siècle dans la Bibliothèque Jagellonienne à Cracovie (MS 815 et MS 816), Artibus et Historiae, 2009, t. 59, s. 219–228.

Informacje dodatkowe:

brak