Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Warsztat dziennikarza telewizyjnego 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-413-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
mgr Przybylski Jacek (jacek.przybylski@poczta.onet.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W trakcie zajęć studenci poznają gatunki i formaty telewizyjne, omówione zostaną ramówki programowe. Dokonana zostanie analiza wybranych formatów telewizyjnych pod kątem ich odbioru społecznego z uwzględnieniem tytułu programu, umieszczenia w ramówce, widowni, oglądalności, pomysłu formalnego przekazywanych treści i ich ocena oraz omówienie celu programu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego KLT1A_W13 Prezentacja
M_W002 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów KLT1A_W11 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 ma umiejętność analizy formatów telewizyjnych KLT1A_U03 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 ma świadomość znaczenia produkcji telewizyjnych w kształtowaniu kultury KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna proces produkcji filmu i programu telewizyjnego - - - - - - - - + - -
M_W002 zna specyfikę pracy dziennikarza telewizyjnego; zna język filmu i telewizji rozumiany jako środki przekazu i realizacji stosowane w filmie i programie telewizyjnym rożnych gatunków i formatów - - - - - - - - + - -
Umiejętności
M_U001 ma umiejętność analizy formatów telewizyjnych - - - - - - - - + - -
Kompetencje społeczne
M_K001 ma świadomość znaczenia produkcji telewizyjnych w kształtowaniu kultury - - - - - - - - + - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 18 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia warsztatowe (30h):

 1. Gatunki i formaty w dziennikarstwie telewizyjnym
 2. Analiza ramówek stacji telewizyjnych
 3. Schemat analizy formatów pod kątem ich odbioru społecznego
 4. Analiza programów informacyjnych
 5. Analiza programów publicystyki politycznej
 6. Analiza programów o tematyce kulturalnej
 7. Analiza talk-show
 8. Analiza programów o treściach religijnych
 9. Analiza filmów paradokumentalnych i dokumentalnych
 10. Analiza programów typu „Mam talent”
 11. Analiza programów kulinarnych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia warsztatowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

obecność i aktywność, wykonanie zadań ,
Warunki zaliczenia nie zmieniają się niezależnie od terminu.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia warsztatowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie oceny przeprowadzonej analizy wybranego formatu telewizyjnego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

konsultacje z prowadzącym

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dziennikarstwo i świat mediów. red. Zbigniew Bauer, Edward Hudziński; Universitas. Kraków 2008.
2. Dziennikarz na wizji. red. Mirosław Skalski. Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014.
3. Kino bez tajemnic. red. Ewelina Nurczyńska-Fidelska, Konrad Klejsa, Tomasz Kłys, Piotr Sitarski. Stentor. Warszawa 2009.
4. Wrzuć film. Web video od pomysłu po realizację. red. Jennie Bourne, Dave Burstein. Helion. 2009.

Oglądnie polecanych przez Osobę prowadzącą filmów i programów telewizyjnych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

zostaną podane na zajęciach

Informacje dodatkowe:

Zajęcia “Warsztat dziennikarza telewizyjnego” mają przygotować do realizacji produkcji filmowych i programów telewizyjnych w ramach proponowanych zajęć w kolejnym semestrze “Pracownia telewizyjna”.