Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Komunikacja wizualna we współczesnej Polsce: studia porównawcze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-504-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium poświęcone jest przemianom kultury wizualnej krajów Europy Środkowej na przestrzeni ostatniego półwiecza. Jego celem jest rozpoznanie systemów oraz praktyk charakterystycznych dla komunikowania wizualnego w tym regionie.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
 1. wprowadzenie

  Seminarium poświęcone będzie przemianom kultury wizualnej krajów Europy Środkowej na przestrzeni ostatniego półwiecza. Jego celem jest rozpoznanie systemów oraz praktyk charakterystycznych dla komunikowania wizualnego w tym regionie. Uczestnicy zachęcani będą do zestawiania przykładów polskich z projektami realizowanymi na terenie innych państw ówczesnego bloku wschodniego (Ukrainy, Czechosłowacji, Czech i Litwy). Pod uwagę wzięte zostaną różne konteksty komunikatów wizualnych (grafika użytkowa, fotografia, malarstwo i rzeźba, działalność wystawiennicza, wzornictwo przemysłowe, urbanistyka i architektura).

  Keywords: visual communication, visual information, Central Europe, 20th century, graphic design, posters, trademarks, scientific images, data visualization, image resources, iconosphere, Poland, Ukraine, Czech Republic, Lithuania.

 2. Kultura wizualna Europy Środkowej w II połowie XX w.: wybrane zagadnienia (28 godzin)

  Przegląd najważniejszych zjawisk z zakresu komunikacji wizualnej zachodzących w rodzimej ikonosferze na przestrzeni pięciu dekad
  - obrazy i polityka: propaganda wizualna w krajach komunistycznych, ok. 1950 r.
  - piktogramy i znaki towarowe: próby ujednolicania systemów komunikacji wizualnej ok. 1960–1980 r.
  - cybernetyka i astronautyka: popularne wizje przyszłości 1960–1980 r.
  - informacja wizualna w medycynie i profilaktyce medycznej 1960’, 2000’
  - wizualne wyznaczniki subkultur ok. 1990’
  - obraz Zachodu w Europie Wschodniej: mity i propaganda, 1950, 1990 r.
  - nowe ikony narodowe? Polska, Czechy, Ukraina po 1990 r.
  - o dystrybucji obrazów: technologie, prawo autorskie, zasoby z lat 1990–2000

 3. Metody prowadzenia kwerend źródłowych i bibliotecznych (2 godziny)

  - zasady konstruowania tekstu, aparat krytyczny i bibliografia, bazy danych i biblioteki

 4. Metody badań przekazu wizualnego (8 godzin)

  - interpretacja źródeł wizualnych
  - analiza formalna
  - studia nad oprogramowaniem
  - cyfrowa analiza obrazu

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunki zaliczenia nie zmieniają się w późniejszych terminach

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przesłanie pierwszej wersji pełnej pracy jest podstawą do zaliczenia pierwszego semestru.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Sposób i tryb wyrównywania zaległości będzie indywidualnie ustalany przez prowadzącego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Na zajęciach omówione zostaną:
S. Sontag, O fotografii, Warszawa 2009.
G. Boehm, W.J.T. Mitchell, Zwrot obrazowy a zwrot ikoniczny: dwa listy, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 94–117.
L. Manovich, Czym jest wizualizacja, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 422–467.
T. Wright, Informacje medialne a tradycja malarska, [w:] Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z socjologii wizualnej, red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Kraków 2012, s. 617–646.
Lektury dodatkowe:
R. Barthes, Rhetoric of the Image, [w:] Image, Music, Text, przeł. S. Heath, New York 1977, s. 32–51.
E.H. Gombrich, The Visual Image, [w:] Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education, red. D. R Olson, Chicago IL, s. 255–258.

lektury dodatkowe
Literatura

Selected Bibliography
Aczél G., Culture and Socialist Democracy, Budapest: Corvina Press 1975.
Andrews J.T., Siddiqi A.A., Into the Cosmos. Space Exploration and Soviet Culture, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2011.
Art as activist: revolutionary posters from Central and Eastern Europe, Universe Books, New York: Smithsonian Institution Traveling Exhibition Service 1992.
Barthes R., Rhetoric of the Image, [in:] Image, Music, Text, trans. S. Heath, New York: Hill and Wang 1977, p. 32–51.
Беклешов Д.В., Воронов К.Г., Реклама в торговле, Москва: Международные отношения 1968 .
Boehm G., Mitchell W.J.T., Pictorial versus Iconic turn: Two Letters, “Culture Theory and Critique” 2009, 50(2–3), p. 103–121.
Brooks J., Thank you, Comrade Stalin! Soviet Public Culture from Revolution to Cold War, Princeton: Princeton University Press 2001.
Gerhard P. (ed.), Visual History. Ein Studienbuch, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.
Gombrich E.H, The Visual Image, [in:] Media and Symbols: The Forms of Expression, Communication and Education, ed. D.R. Olson, Chicago IL: National Society for the Study of Education, p. 255–258.
Grohmann W., New art around the world: painting and sculpture, New York: H. N. Abrams 1966.
Галайчак Т., Луцький, Культурне життя в Україні: західні землі, Kiïv – Львів: НАН України, Ін-т українозн. ім. І. Крип’якевича 1995, 1996, 2006, T. 1–3.
Hanáková P., Jakou má pohled historii? Dějiny umění, vizuální studia a vizuální obrat, “Dějiny a současnost. Kulturně historická revue” 2007 (29), 6, p. 30–32.
Hanson P., Advertising and Socialism: The Nature and Extent of Consumer Advertising in the Soviet Union, Poland, Hungary and Yugoslavia, London–Basingstoke: Macmillan 1974.
Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2006.
Klumbytė N., Sharafutdinova G. (eds.), Soviet Societies in the Era of Late Socialism, 1964–1985, Lanham, MD: Lexington Books 2013.
Kordjak-Piotrowska J., Welbel S. (red.), Kosmos wzywa! Sztuka i nauka w długich latach sześćdziesiątych, Warszawa: Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki 2014.
Krzywicki A., Poststalinowski karnawał radości. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów o Pokój i Przyjaźń, Warszawa 1995 r., Warszawa: Trio 2009.
Manovich L., What is Visualization?, “Visual Studies” 2011, 26/1, p. 36–49.
Mazur A., Historie fotografii w Polsce 1839–2009, Warszawa: Fundacja Sztuk Wizualnych i CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie 2010.
Osęka P., Święto inne niż wszystkie. Propaganda i rzeczywistość V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów w Warszawie. Rytuały Stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–56, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN 2006.
Pešťák M., Propagační grafika z dob socialismu ve fondu KV KSČ, [in:] Ročenka Státního oblastního archivu v Plzni, Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni 2004 [ed. 2005], p. 128–131.
Peteri G., Imagining the West in Eastern Europe and the Soviet Union, [in:] Pitt Russian East European Series, UPCC book collections on Project MUSE, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press 2010.
Pęczak M., Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2013.
Polskie życie artystyczne w latach 1945–1960, Wrocław – Warszawa – Kraków: Polska Akademia Nauk. Pracownia Plastyki Współczesnej 1992.
Porębski M., L’Iconosphére, “Perspectives Polonaises” 1973 (16), 11, p. 11–22.
Porębski M., Sztuka a informacja, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1986.
Rottenberg A., Sztuka w Polsce 1945–2005, Warszawa: Stentor 2006.
Rypson P., Nie gęsi. Polskie projektowanie graficzne 1919–1949, Kraków: Karakter 2011.
Świda-Ziemba H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2010.
Wright T., News Media and the Pictorial Tradition, [in:] Visual Impact: Culture and the Meaning of Images, Oxford: Berg, p. 65–86.
Zelníček J., Moc obrazů, obrazy moci. Politický plakát a propaganda, Praha: Galerie u Křižovníků 2005.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

por.:
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Olszewska/contributions

Informacje dodatkowe:

-