Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-505-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Student studentka w toku zajęć nabywa więdzę ważną z punktu widzenia projektowania grantów w dziedzinie kultury.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 poznaje definicję i strukturę projektu oraz zasady planowania działań projektowych, poznaje podstawowe programy grantowe m.in. International Visegrad Fund, MKiDN/MSZ oraz samorządu lokalnego KLT1A_W10 Projekt
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z polityką kulturalną i jej instrumentami, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i związanych z nimi programów grantowych KLT1A_W10 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z polityką kulturalną i potrafi identyfikować jej instrumenty KLT1A_U02, KLT1A_U05 Projekt
M_U002 nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury, potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania KLT1A_U10, KLT1A_U09 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących planowania polityki kulturalnej i projektowania grantów oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom KLT1A_K02 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 poznaje definicję i strukturę projektu oraz zasady planowania działań projektowych, poznaje podstawowe programy grantowe m.in. International Visegrad Fund, MKiDN/MSZ oraz samorządu lokalnego - - - + - - - - - - -
M_W002 poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z polityką kulturalną i jej instrumentami, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i związanych z nimi programów grantowych - - - + - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z polityką kulturalną i potrafi identyfikować jej instrumenty - - - + - - - - - - -
M_U002 nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury, potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania - - - + - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 może uczestniczyć w rozmowach dotyczących planowania polityki kulturalnej i projektowania grantów oraz ma świadomość wpływu polityki na ten obszar działalności społecznej - - - + - - - - - - -
M_K002 poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom - - - + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 51 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 1 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia projektowe (15h):
 1. Polityka czy granty? Zagadnienia wstępne
 2. Kreowanie polityki za pomocą instrumentów finansowych
 3. Wyznaczanie celów i kryteriów programów grantowych zgodnych z priorytetami politycznymi
 4. Definicje projektu. Cele, struktura i adresaci
 5. Case study – aplikacje o grant:

  • Programy grantowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Ministerstwa Spraw Zagranicznych
  • Programy grantowe samorządów lokalnych
  • Programy grantowe Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Studenci są oceniani na podstawie uczestnictwa i aktywności na zajęciach oraz realizacji projektów indywidualnych i grupowych.
Sprawdzanie stopnia osiągania założonych efektów kształcenia będzie realizowane w ramach ocen kształtujących:
- elementy dyskusji wprowadzane w trakcie wykładu mające na celu zdiagnozowanie stopnia zrozumienia i przyswojenia przekazywanych treści,
- konsultacje projektów indywidualnych i grupowych w trakcie jego przygotowywania i ocena realizacji,
- bieżąca kontrola poprawności terminologicznej wypowiedzi studentów podczas dyskusji,
oraz w ramach oceny podsumowującej:
- końcowa ocena projektu indywidualnego lub grupowego.
II i III termin zaliczenia pozostaje bez zmian jeżeli chodzi o jej zakres i formę (projekt indywidualny)

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz opracowanie projektów indywidualnych i grupowych.
Oceną końcową jest suma ocen cząstkowych:
obecność na zajęciach: 10 pkt.
projekty indywidualne i grupowe: 5 pkt.
Łącznie: 15 pkt.
Skala ocen:
0-7 ndst
8-9 dst
10 +dst
11-12 db
13 +db
14-15 bdb

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Nieobecności na zajęciach wymagają wyrównania zaległości w czasie, trybie i formie ustalonej z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student charakteryzuje się postawą otwartą, pragnie poznawać zagadnienia z obszaru projektowania grantów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura podstawowa:

 1. Krystyna Mazurek-Łopacińska, Magdalena Sobocińska (2010), Zarządzanie marketingowe w instytucjach kultury w dobie wirtualizacji życia społecznego, www.e-wydawnictwo.eu /Document/ DocumentPreview/1447
 2. Danuta Glondys, Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania zadaniami własnymi w dziedzinie kultury przez gminę miasta Krakowa w latach 1993-1999, (w:) Zarządzanie w kulturze, red. Katarzyna Barańska, Katarzyna Plebańczyk, Emil Orzechowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, ss. 183-195
  Literatura uzupełniająca:
 3. http://www.program-kultura.eu/granty-na-projekty-krotkolbr-gi-dugoterminowe
 4. http://www.eurodesk.pl/files/Europa_dla_mlodziezy_www.pdf
 5. http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra
 6. http://visegradfund.org/grants
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak