Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Sztuka nowych mediów
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-509-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Olszewska Anna (aolsz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Prezentacja sztuki elektronicznej, powstającej od przełomu lat 60 i 70 XX wieku do współczesności.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. KLT1A_W22, KLT1A_W12 Esej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi napisać esej samodzielnie na temat związany ze sztuka nowych mediów i znaczeniem sztuki we współczesnych społeczeństwach zmieniających sie pod wpływem nowych technologii. KLT1A_U13, KLT1A_U23 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. KLT1A_U07 Esej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata oraz popularyzuje współczesną sztukę tworzoną w dobie nowych mediach. KLT1A_K08 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma wiedzę teoretyczną i metodologiczną pozwalającą na analizę współczesnego społeczeństwa oraz sztuki współczesnej , zmieniającego sie pod wpływem nowych technologii, zwłaszcza medialnych. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi napisać esej samodzielnie na temat związany ze sztuka nowych mediów i znaczeniem sztuki we współczesnych społeczeństwach zmieniających sie pod wpływem nowych technologii. + - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać krytycznej analizy przemian zachodzących we współczesnym świecie społecznym i na gruncie sztuki pod wpływem technologii i rozwoju mediów elektronicznych. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata oraz popularyzuje współczesną sztukę tworzoną w dobie nowych mediach. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
dzieło sztuki jako system

Celem kursu jest zaprezentowanie sztuki elektronicznej, powstającej od przełomu lat 60 i 70 XX wieku do współczesności. Prezentowane są prace wykorzystujące różnorodne technologie oparte na elektronice, np. instalacje interaktywne, wideoinstalcje, projekcje, instalacje oparte na technologii VR (np. HMD, Cave, Deep Space, 3D), dzieła sieciowe, animacji komputerowej. Omawiane są takie zjawiska, jak immersja, telematyczność lub teleobecność. Wskazuje się na zmienność roli odbiorcy i twórcy w sytuacji interaktywnego odbioru oraz odmienność materii elektronicznego dzieła sztuki. Treści kształcenia związane są z opisem, wartościowaniem i definiowaniem sztuki w epoce elektroniki. Prezentowane są jej charakterystyki, podziały i historia. Nawiązuje się do dematerializacji, znaczenia obrazu i powstania przestrzeni elektronicznej. Wskazuje się na odmienność odbioru interaktywnego od proscenicznego. Rozróżnia się rodzaje interaktywności, a także nawiązuje do immersyjnej natury sztuki.

6. Pojęcia kluczowe przedmiotu, terminologia:
Sztuka elektroniczna, interaktywność, instalacja, interfejs, immersja

6. Zadania przedmiotowe
1. Sztuka w cyberkulturze – technologia jako źródło inspiracji twórczej
2. Sztuka elektroniczna – podział głównych kierunków
3. Sztuka elektroniczna – główne właściwości
4. Technologia jako warsztat artysty
5. Immersja jako ogólna właściwość sztuki
6. Rodzaje interaktywności w sztuce
7. Teleobecność – wszechobecność obrazu
8. Dematerializacja sztuki w epoce elektroniki – sztuka elektronicznej materii
9. Sztuka sztucznej inteligencji – mimesis Alana Turinga?
10. Sztuka monitoringu – pożegnanie z prywatnością
11. Sztuka GPS i satelitarna
12. Sztuka Sieci – przestrzeń wystawiennicza w seci
13. Wideoinstalacja i przestrzeń interaktywna
14. Animacja i VFX. Aksjologia środowiska elektronicznego

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Sposób zaliczenia: prezentacja projektu. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, dopuszczalna absencja 2h. Zaliczenia poprawkowe odbywa się na tych samych warunkach co zaliczenie terminu pierwszego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego
Sposób obliczania oceny końcowej:

Podstawą oceny z egzaminu jest opracowanie projektu wystawy prezentującej wybrany aspekt sztuki nowych mediów. Obecność na zajęciach i udział w dyskusji 0,25; ocena z kolokwium 0,75.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Samodzielne opracowanie i prezentacja wybranych zagadnień w trybie konsultacji.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura i lektury obowiązkowe:
0. Christiane P., A Companion to Digital Art, John Wiley & Sons, 2016.
1. Ascott R., Od wyglądu do zjawiskowości: Komunikacja i kultura w cyberprzestrzeni, w „Magazyn Sztuki”, (przeł. J. Węgrodzka), nr 5 (1/95).
2. Baudrillard J., Symulakry i symulacja, (przeł. S. Królak), Sic!, Warszawa 2005.
3. Bołtuć P., „Dialogue and Universalism”, Vol. XIX, No. 1-2/2009.
4. Gwóźdź A., „Widzieć, myśleć, być. Technologie mediów”, Universitas, Kraków 2001.
5. Grau O., Virtual Art. From Illusion To Immersion, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, London 2003.
6. Heim M., Metaphysics of Virtual Reality, New York, Oxford University 1993.
7. Green R., Internet Art, Thames & Hudson, London 2004.
8. de Kerckhove D., Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, (przeł. A. Hildebrandt), Mikom, Warszawa 2001.
9. Kluszczyński R, Sztuka interaktywna. Od dzieła – instrumentu do interaktywnego spektaklu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010.
10. Krueger M., Artificial Reality II, Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1991.
11. Lévy P., Drugi potop, (przeł. J. Budzyk), w pod red. M. Hopfinger, „Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku. Antologia”, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
12. Ostrowicki M., Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
13. Ostrowicki M., Ontoelektronika. Wprowadzenie, w "Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury", red. E. Wilk, I. Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
14. Manovich L., Język nowych mediów, (Przeł. P. Cypryański), Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
15. McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka. (przeł. N. Szczucka), WNT, Warszawa 2004.
16. Porczak A., „Interaktywne Media Sztuki”, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009.
17. Radomski A., Internet – nauka – historia, Wiedza i Edukacja, Lublin 2010.
18. Turkle S., Life on the screen: Identity in the Age of the Internet, New York, Simon & Schuster, 1995.
19. Welsch W., Sztuczne raje? Rozważania o świecie mediów elektronicznych i o innych światach (przeł. J. Gilewicz), w pod red. A. Zeidler-Janiszewska, „Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury. Wokół koncepcji Wolfganga Welscha”, cz. 1., Wydawnictwo Fundacji „Humaniora”, Instytut Kultury, Poznań 1998.
20. Zawojski P., Cyberkultura: Syntopia sztuki, nauki i technologii, Poltex. Katowice, 2010.
Sieć:
www.aec.at
www.zkm.de

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Figura” i „forma” : o funkcji obrazów w kulturze wieków średnich na przykładzie XII-wiecznych przedstawień kosmologicznych w {\em Chronicon Zwiefaltense Minus} — “Figure” and “form” : on the function of images in medieval culture on the example of 12th-century cosmological illuminations in {\it Chronicon Zwiefaltense Minus} / Anna OLSZEWSKA // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica ; ISSN 0137-2432. — 2008 z. 41, s. 183–199. Harmonia uniwersum i średniowieczne podstawy jej wyobrażeń w traktatach Johannesa Keplera, Roberta Fludda i Athanasiusa Kirchera — The harmony of universe and the Medieval basis of its representations in the treatises by Johannes Kepler, Robert Fludd and Athanasius Kircher / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 53–64. Kosmologia, czyli nauka o pięknym świecie — Cosmology – the science that teaches us about the beauty of the universe / Anna OLSZEWSKA // W: Kosmologia : obraz świata w nowożytności = Cosmology : the image of the universe in the early modern times. — Kraków : Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. — Katalog wystawy zorganizowanej w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w dniach 12 maja – 27 sierpnia 2009 r.. — S. 67–75. — Tekst pol.-ang.. Les miniatures encyclopédiques et l’iconographie des traités médicaux du XIV$^{e}$ siécle dans la Bibliothéque Jagiellonne á Cracovie (ms 815 et ms 816) — [Encyclopedic miniatures and the iconography of the fourteenth century medical treaties in the Jagiellonian Library in Krakow (MS 815 and MS 816)] / Anna OLSZEWSKA // Artibus et Historiae ; ISSN 0391-9064. — 2009 no. 59, s. 219–228.

Informacje dodatkowe:

-