Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Współczesna kultura audiowizualna: media, gatunki, praktyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-514-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Ptaszek Grzegorz (ptaszek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do analizy współczesnych zjawisk kulturowych, głównie
audiowizualnych, kształtujących się pod wpływem przemian technologicznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Prezentacja,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Przygotowanie pracy dyplomowej
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Przygotowanie pracy dyplomowej
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Przygotowanie pracy dyplomowej
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
M_W005 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Seminarium poświęcone będzie współczesnej kulturze audiowizualnej oraz jej
przemianom pod wpływem technologii. Podczas seminarium rozważać będziemy m.in.
następujące zagadnienia:
- rozwój i ewolucja kultury audiowizualnej w świetle nowych wynalazków
komunikacyjno-medialnych oraz teorii kulturoznawczych,
- cyberkultura i sztuka mediów cyfrowych,
- przemiany mediów audiowizualnych (filmu, wideo, gier komputerowych, telewizji) w
XXI wieku,
- Virtual Reality jako nowy wymiar medialnej immersji,
- renesans serialu jako gatunku pozatelewizyjnego i jego wpływ na kulturę,
- nowe praktyki medialne,
- konsument jako producent i produser (kultura uczestnictwa, remiks, wolna kultura,
piractwo cyfrowe),
- algorytmiczna kultura,
- sztuczna inteligencja a kultura.
W sem. pierwszym zostaną omówione poszczególne etapy pracy badawczej
umożliwiające przygotowanie pracy licencjackiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Student jest rozliczany z efektów indywidualnej pracy, której celeme jest przygotowanie pracy licencjackiej.
Odpowiednio w trakcie sem. pierwszego:
- określa problem badawczy, metody badawcze oraz formułuje temat badawczy i pracy,
- gromadzi materiał badawczy,
- przygotowuje konspekt wraz z literaturą.

w trakcie sem. drugiego:
- przedstawia rozdział teoretyczny pracy
- przedstawia rozdział metodologiczny pracy,
- przedstawia rozdział analityczny pracy,
- przedstawia całą pracę

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium: obecność oraz przedłożenie pracy licencjackiej

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student nie może opuścić więcej niż 50% zajęć. W przypadku zaległości ustala z prowadzącym formę zaliczenia, polegającą na opracowaniu dodatkowego tekstu zleconego przez prowadzącego

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Gouldy Nick. 2010. Media w kontekście praktyk. Próba teoretyczna, “Kultura popularna”, nr 1(27).
2. Filiciak Mirosław. 2013. Film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu. Gdańsk (dostęp online: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/6640).
3. Bielak Tomasz, Ptaszek Grzegorz (red. nauk). 2016. MEDIA.PL. Badania mediów w Polsce, Kraków.
4. Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red. nauk.). 2011. Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa.
5. Wilk Eugeniusz, Kolasińska-Pasterczyk Iwona (red. nauk.). 2008. Nowa audiowizualność. Nowy paradygmat kultury?, Kraków.
6. Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba (red. nauk.). 2016. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków.
7. Rushkoff Douglas. 2014. Present Shock. When Everything Happens Now. Nowy Jork.
8. Kreft Jan. 2015. Za fasadą społeczności. Elementy zarządzania nowymi mediami. Kraków.
9. Gwóźdź Andrzej. 2007. Medioznawstwo – dyskurs czy paradygmat badań kulturoznawczych, “Kultura Współczesna”.
10. Kamińska Magdalena, Kosińska Marta, Kędziora Piotr. 2007. Badania nad kulturą zmediatyzowaną w optyce kulturoznawczej: czy skazani na interdyscyplinarność?. “Kultura Współczesna”.
11. Damian Gałuszka, Grzegorz Ptaszek, Dorota Żuchowska-Skiba (red.), 2017, Technokultura:
transhumanizm i sztuka cyfrowa., Kraków: Libron; dostępna online: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/216
12. Ted Striphas. 2015. Algorithmic culture, European Journal of Cultural Studies, 18(4-5).
13. William Uricchio. 2011. The Algorithmic Turn: Photosynth, Augmented Reality and the Changing
Implications of the Image. Visual Studies 26(1): 25-35.
14. William Uricchio. 2015. Recommended for You: Prediction, Creation and the Cultural Work of
Algorithms. The Berlin Journal, 28: 6-9.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Ptaszek G. (2019). Edukacja medialna 3.0 Krytyczne rozumienie mediów cyfrowych w dobie Big Data i algorytmizacji. Kraków: Wydawnictwo UJ.
2. Bielak Tomasz, Ptaszek Grzegorz (red. nauk). 2016. MEDIA.PL. Badania mediów w Polsce, Kraków.
3. Bielak Tomasz, Filiciak Mirosław, Ptaszek Grzegorz (red. nauk.). 2011. Zmierzch telewizji? Przemiany medium. Antologia, Warszawa.
4. Gałuszka Damian, Ptaszek Grzegorz, Żuchowska-Skiba (red. nauk.). 2016. Technokultura: transhumanizm i sztuka cyfrowa. Kraków.

Informacje dodatkowe:

-