Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rola fantastyki w kulturze
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-515-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Trzcińska Izabela (trzcinska@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć seminaryjnych jest przygotowanie studentów do przygotowania pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w tworzeniu kultury w kontekście badań nad fantastyką. KLT1A_W11 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W004 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Prezentacja,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w tworzeniu kultury w kontekście badań nad fantastyką. - - - - - + - - - - -
M_W003 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W004 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem fantastyki. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
M_K002 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 52 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 17 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Żywiołowy rozwój fantastyki w kulturze współczesnej wskazuje na doniosłe znaczenie tego zjawiska. Elementy fantastyki pojawiają się zarówno w popkulturze, w przestrzeni gier, mają one swoje miejsce również w dziełach kultury wysokiej. Celem zajęć jest możliwie wszechstronna analiza tych wątków w kontekście ich źródeł. Prowadzone badania odwołują się do historii idei, ikonologicznych analiz, a także antropologii wyobraźni.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem zaliczenia
V semestr jest aktywny udział w zajęciach oraz przygoptowanie konspektu pracy i jej zaprezentowanie.
VI semestr przygotowanie pracy dyplomowej.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

W V semsmtrze ocenę stanowi ocena konspektu pracy 50 % i prezentacja konspektu 50%
W VI semsmtrze ocenę seminarium stanowi ocena pracy dyplomowej 100%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student, studentka wyrównuje zaległości powstałe wskutek nieobecności w zakresie, formie i czasie ustalonym z osobą prowadzącą zajęcia.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-Do zaliczenia seminarium na semestrze VI konieczne jest zaliczenie seminarium na semestrze V.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

R. Barthes, Mitologie, Warszawa 2008
M. Klik, Teorie mitu, Warszawa 2016
C. S. Lewis, Odrzucony obraz, Kraków 2008
T. Z. Majkowski, W cieniu białego drzewa, Kraków 2013
J. R. R. Tolkien, Potwory i krytycy i inne eseje, Poznań 2000

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- The Theosophic Interpretation of Lilla Weneda by Juliusz Słowacki, w: Imaginatio, Światło i Ciemność, t. 8, red. M. Rzeczycka, A. Świerzowska, I. Trzcińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017, s. 89-112
- The Boundaries of Mythology. An Introduction to the Research, “The Polish Journal of the Arts and Culture” 15 (3/2015), Mythologies of popular culture, red. I. Trzcińska, K. Bajka, s. 143-154
- Opowieść o ciemności. Przestrzeń inicjacji w literaturze fantastycznej, w: Ciemność i Światło, red. K. Rutecka, K. Arciszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015, t. 6, s. 39-5
- Wyobrażenie Innego w procesie symbolizacji, „Pecularity of Man”, nr 20, 2014, s. 385-396

Informacje dodatkowe:

-