Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Fashion studies
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-528-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Guja Jowita (guja@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. KLT1A_W11 Esej,
Wykonanie projektu
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. KLT1A_W13 Esej,
Wykonanie projektu
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. KLT1A_U03 Esej,
Wykonanie projektu
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. KLT1A_K09 Aktywność na zajęciach,
Esej,
Wykonanie projektu
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe paradygmaty analizy w naukach społecznych i humanistycznych i potrafi zastosować je do analizy mody. + - - - - - - - - - -
M_W002 Zna relacje zachodzące między procesami, strukturami i instytucjami społecznymi oraz między ich elementami we współczesnym społeczeństwie i potrafi odnieść tę wiedzę do mody. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią rozszerzać swą wiedzę na temat mody. + - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej oraz refleksji humanistycznej dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych dot. mody. + - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 16 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 4 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

Zajęcia mają na celu wprowadzenie do tematyki fashion studies z naciskiem na kluczowe problemy mody współczesnej, sposoby jej odczytywania, relacje pomiędzy modą a innymi zjawiskami kulturowymi czy formami autoekspresji. W wykładach dużą rolę odgrywa strona wizualna, ilustrowane są one projekcjami pokazów mody najistotniejszymi dla jej historii. Podstawą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz kolokwium na ostatnim wykładzie.

Główne tematy poruszane na wykładach:

- Czym jest tak naprawdę moda i jak ją odczytywać? Jako formę autoekspresji? System komunikacji? Rodzaj sztuki? A może wyraz zbiorowej nieświadomości?

- W jaki sposób działa współczesna moda? Ile w rzeczywistości kosztuje i kto na niej zarabia?

- Kiedy narodziła się moda? Elementy historii haute couture.

- Najważniejsze inspiracje mody współczesnej: natura, wydarzenia historyczne, wyobrażenia futurystyczne itp.

- Modowe rewolucje i awangarda m.in. Yves Saint-Laurent, Rei Kawakubo i japońska dekonstrukcja, brytyjscy rewolucjoniści francuskiego haute couture

- najwięksi wizjonerzy i największe ofiary mody: fenomen Alexandra McQueena

- moda a subkultury: od teddy boys do punku i steampunku

- moda a film i ich wzajemne relacje: przykład cyborgicznej wyobraźni w modzie

- kto naprawdę decyduje o tym, co nosimy: wielcy projektanci, Anna Wintour, czy blogerki modowe?

- mroczna strona mody

- czym jest dzisiaj luksus w modzie?

- tendencje modowe ostatnich lat: nostalgia za światem postsowieckim, moda ekologiczna, ubrania produkowane z wykorzystaniem nowych technologii itd.

- analiza nadchodzących trendów – co jest modne dzisiaj, co będzie jutro i dlaczego?

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Podstawową formą zaliczenia jest egzamin w formie pisemnej. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalne są dwie nieobecności nieusprawiedliwione). W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Wykład:
    – Obecność obowiązkowa: Nie
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
Sposób obliczania oceny końcowej:

- obecność na zajęciach: 20% (dopuszczalna liczba nieobecności nieusprawiedliwionych: 2)
- kolokwium zaliczeniowe – 80%

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

W wyjątkowych, uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość zaliczenia nieobecności ponad dopuszczalną normę np. w formie eseju pisemnego lub kolokwium ustnego.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Brak wymagań wstępnych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Barthes R. 2013. The Language of Fashion, tr. A. Stafford, London, New York: Bloomsbury.
Blumer H. 2009. Fashion: From Class Differentiation to Collective Selection, w: McNeil P. (ed.). 2009. Fashion: Critical and Primary Sources Volume 4: The Twentieth Century to Today. Oxford/New York: BERG.
Benaim L., 2014. Yves Saint Laurent, Wrocław: Bukowy Las.
Bruzzi S. 1997. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies, London: Routledge.
Entwistle J. 2000. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory, Cambridge: Polity Press.
Flügel J. 1930. The Psychology of Clothes, London: The Hogarth Press.
Fogg M. (red.). 2013. Historia mody, Warszawa: Wydawnictwo Arkady.
Glogaza J., 2015. Slow fashion: modowa rewolucja, Kraków: Znak.
Hayward S. 2000. Cinema Studies: The Key Concept, London: Routledge.
Kuhn A. 1985. The Power of the Image: Essays on Representation and Sexuality, London: Routledge.
Martin W. 2016. Naczelne z Park Avenue, tł. M. Zielińska, Kraków: Litera Nova.
Możdżyńska-Nawotka M. 2017. Moda i kino. Kostiumy z kolekcji CeTA w Pawilonie Czterech Kopuł, Wrocław: Muzeum Narodowe we Wrocławiu..
Seymour S. 2008. Fashionable Technology. The Intersection of Design, Fashion, Science and Technology, New York: Springer Wien.
Simmel G., Fashion, w: Levine D. (ed.). 1971. On Individuality and Social Forms, London: University of Chicago Press.
Sims J., 2014. 100 idei, które zmieniły modę uliczną, Top Mark Centre
Street S. 2001. Costume and Cinema. Dress Codes in Popular Film, London, New York: Wallflower
Szaradowski P. 2016. Francja elegancja – Z historii Haute Couture, Wydawnictwo Dolnośląskie.
Veblen T. 2008. Teoria klasy próżniaczej, Warszawa: Muza.
Westwood V., Kelly I., 2016. Vivienne Westwood, Wrocław: Bukowy Las.
Wilson E., 2016. Alexander McQueen. Krew pod skórą, Kraków.
Wilson E. 1985. Adorned in Dreams: Fashion and Modernity, London: Virago.
Žižek S. 2001. Przekleństwo fantazji, tł. A. Chmielewski, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Jowita Guja, Czy chciałbyś wyglądać jak robot? Wyobraźnia cyborgiczna w modzie, w: Człowiek w świecie maszyn. Wstęp do cyberkultury, red. Izabela Trzcińska, wyd. AGH (w druku)

Informacje dodatkowe:

–Brak