Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Projekt dyplomowy
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-603-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr Migaczewska Ewa (ewamig@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Ta część programu ma charakter indywidualnej pracy studenta zmierzajacej do przygotowania i obronienia pracy dyplomowej.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują się w niej współcześnie. KLT1A_W11 Praca dyplomowa
M_W002 Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. KLT1A_W18 Praca dyplomowa
M_W003 Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa KLT1A_W03 Praca dyplomowa
M_W004 Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. KLT1A_W04, KLT1A_W21 Praca dyplomowa
M_W005 Zna podstawowe koncepcje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które stanowią przedmiot zainteresowań kulturoznawstwa. KLT1A_W01 Praca dyplomowa
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa w pracy dyplomowej w języku polskim i obcym. KLT1A_U01, KLT1A_U16, KLT1A_U14 Praca dyplomowa
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią napisać pracę dyplomową, która będzie analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. KLT1A_K10, KLT1A_K04 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna i rozumie znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują się w niej współcześnie. - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna podstawowe metody badań i interpretacji artefaktów kulturowych w obrębie głównych subdyscyplin tworzących kanon nauk o kulturze. - - - - - - - - - + -
M_W003 Zna zaawansowaną terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa - - - - - - - - - + -
M_W004 Zna podstawową terminologię w wybranym języku obcym (na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej. - - - - - - - - - + -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje z zakresu nauk humanistycznych i społecznych, które stanowią przedmiot zainteresowań kulturoznawstwa. - - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa w pracy dyplomowej w języku polskim i obcym. - - - - - - - - - + -
M_U003 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią napisać pracę dyplomową, która będzie analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego. - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 300 godz
Punkty ECTS za moduł 10 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 250 godz
Inne 50 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (250h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Warunkiem dopuszczenia do zarejestrowania i obrony pracy jest zaliczenie wszystkich modułów przewidzianych programem i zdanie egzaminu kierunkowego.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Praca dyplomowa jest realizowana przez studenta samodzielnie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca dyplomowa jest oceniana w 50% przez recenzenta i w 50% przez promotora.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów i zdaniu egzaminu ma możliwość rok po zakonczeniu 6 semstru studiów złożyć i obronić prace dyplomową.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone semianarium I i seminarium II.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Zalecana literatura wynika z tematyki pracy.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Zasady przygotowywania prac naukowych dostepne są pod adresem:
http://www.wh.agh.edu.pl/other/katedry/antropologia/PARNAS.pdf