Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Miejsce filmu i innych przekazów audiowizualnych w kulturze przełomu wieków
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-607-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Zmudziński Bogusław (bz@etiudaandanima.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem zajęć seminaryjnych jest poprowadzenie i pomoc w przygotowaniu przez studentów III roku studiów licencjackich pracy licencjackiej z zakresu kulturoznawstwa.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. KLT1A_W11 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. KLT1A_W01, KLT1A_W03 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. KLT1A_W21 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W004 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. KLT1A_W01, KLT1A_W06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. KLT1A_W16, KLT1A_W17 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. KLT1A_U03, KLT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. KLT1A_U02, KLT1A_U16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. KLT1A_U13 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. KLT1A_K06 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. KLT1A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna znaczenie refleksji antropologicznej, społecznej, filozoficznej i ekonomicznej i ich wpływu na kształt obecnej kultury i przemian jakie się w dokonują współcześnie w udziale i tworzeniu kultury. - - - - - + - - - - -
M_W002 Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo i zna wlaściwą dla nich terminologię. - - - - - + - - - - -
M_W003 Zna podstawowe zasady prawne i etyczne dotyczace prawa autorskiego i ochrony wlasności intelektualnej. - - - - - + - - - - -
M_W004 Posiada wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze oraz najnowsze osiągnięcia teoretyczne badawcze, interpretacyjne i metodologiczne. - - - - - + - - - - -
M_W005 Zna podstawowe koncepcje teoretyczne na temat roli jednostki w strukturze społecznej, zachodzących współcześnie przemian społecznych i znaczenia języka w formowaniu się społeczeństw i kultury. - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi dokonać interpretacji tekstu z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych i w oparciu o nią zabierać głos w dyskusji, przygotowywać prezentację i pracę dyplomową, które będą analizą wybranych aspektów współczesnej kultury. - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyszukiwać, selekcjonować i umiejętnie wykorzystywać dostępne źródła właściwe dla dyscypliny kulturoznawstwa. - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować problem badawczy, przedstawić go w kontekście teoretycznym samodzielnie dobierając źródła naukowe, postawić tezy i zaprezentować w tej perspektywie własne poglądy. - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Organizuje własną pracę i ocenia stopień jej zaawansowania. - - - - - - - - - - -
M_K002 Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 352 godz
Punkty ECTS za moduł 14 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 56 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 261 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):
Miejsce filmu i innych przekazów audiowizualnych w kulturze przełomu wieków

Celem zajęć seminaryjnych jest poprowadzenie i pomoc w przygotowaniu przez studentów III roku studiów licencjackich pracy licencjackiej z zakresu kulturoznawstwa. Prowadzący preferuje prace umieszczające twórczość filmową i audiowizualną w szerokim kontekście kultury dawnej (literatury, sztuk plastycznych i muzyki), a także współczesnej kultury medialnej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie seminarium może otrzymać student, który aktywnie uczestniczył w zajęciach i przygotował pracę dyplomową.
W II i III terminie zaliczenie ma taką samą formę.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa zostanie wystawi5ona po oddaniu przez studenta ukończonej i zaakceptowanej przez promotora pracy licencjackiej 100

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Na konsultacjach w terminie ustalonym wcześniej z prowadzącym.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczone seminarium w semestrze V

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

David Bordwell, Kristin Thompson, Sztuka filmowa. Wprowadzenie, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2014
Mirosław Przylipiak, Kino stylu zerowego: z zagadnień estetyki filmu fabularnego.
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1994.
Alicja Helman, Andrzej Pitrus: Podstawy wiedzy o filmie. Słowo/ obraz terytoria,
Gdańsk 2008.
Encyklopedia kina. Red. Tadeusz Lubelski. „Biały Kruk”, Kraków 2003.
Słownik filmu. Red. Rafał Syska. Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2010.
Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie. Wydawnictwo Szkolne
PWN, Warszawa – Bielsko Biała 2009.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Autorzy kina polskiego, t. II i III, Grażyna Stachówna i Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007
Polski film animowany, Marcin Giżycki i Bogusław Zmudziński (red.), Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, Warszawa 2008
Panorama twórczości filmowej Jana Švankmajera, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2007, T. 5
Z badań nad problematyką tworzywa filmowego – osobliwe kolekcje w animacji przedmiotowej, (w:) Materia sztuki, pod red. Michała Ostrowickiego, Kraków 2010
Pamiętna dekada, (w:) Krakowski Festiwal Filmowy 1961 – 2010, pod red. Grzegorza Słącza, Wydawca: Krakowska Fundacja Filmowa 2010
Weissmann i Truman Burbank – zniewoleni przez wytwory protagoniści filmów Jana Švankmajera i Petera Weira, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2011, nr 74
Dlaczego warto wracać do Michelangela Antonioniego, Martyna Kisiała, Bogusław Zmudziński (red.), Wydawnictwa AGH, Kraków 2012
Giuseppe Arcimboldi, Jan Švankmajer i inni. Od gabinetów sztuki i osobliwości do kolekcji filmów jako zbioru dzieł osobliwych, (w:) „Kwartalnik filmowy” 2013, nr 83 – 84
Teatralny wymiar twórczości filmowej Romana Polańskiego, (w:) ”Kwartanik filmowy”2014, nr 87 – 88
Zamknięte przestrzenie w filmach krótkometrażowych Jana Švankmajera – dziedzictwo i konwersja preindustrialnej wyobraźni, (w:) „Studia Humanistyczne AGH” 2015, nr 4

Informacje dodatkowe:

Brak