Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Theories of International Relations
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
HKLT-1-612-s
Wydział:
Humanistyczny
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Kulturoznawstwo
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. Chapichadze Khatuna (khatuna.khatuna@gmail.com)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

During the seminar classes of the course we will first of all attempt to explain why International Relations and its study are important, and address the concept of the nation-state, forces of integration, disintegration, and self-determination in the light of discussing international relations in a globalized world context. In parallel, the role and place of globalization for the study of IR will be defined.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 posseses knowledge concerning basic elements and concepts of international relations KLT1A_W01, KLT1A_W02 Kolokwium,
Esej,
Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 is able to trace related globalization context for exploration of international relations KLT1A_U06 Esej,
Aktywność na zajęciach
M_U002 is able to critically evaluate main controversial categories and competing approaches of the diverse theories of international relations KLT1A_U04, KLT1A_U07 Esej,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 is able to critically assess major theories of international relations KLT1A_K02 Esej,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 posseses knowledge concerning basic elements and concepts of international relations - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 is able to trace related globalization context for exploration of international relations - - - - - + - - - - -
M_U002 is able to critically evaluate main controversial categories and competing approaches of the diverse theories of international relations - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 is able to critically assess major theories of international relations - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 13 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

After learning the concept of national interest, as well as exploring the ‘‘system’’ in the international system, we will focus on power as one of the key and contestable categories in the theories of international relations. Briefly considering diversity of theory, its contested nature, the foundation of the discipline of International Relations, the Behavioral Approach, the Structural Approach, and the Evolutionary Approach, we aim to thoroughly examine major theories of international relations: realism and neo-/structural realism, liberalism and neoliberalism, constructivism, Marxism, as well as feminist perspectives. The English School, critical theory, postmodernism, and Green politics will also be covered.
Please, take into consideration that the schedule is tentative and its change is at the instructor’s discretion.

 1. Why are International Relations and its study important? The Concept of the Nation-State; Forces of Integration, Disintegration, and Self-Determination (International Relations in a Globalized World Context); Role and Place of Globalization for the Study of IR
  Reading:
  Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 1-29.
 2. Concept of National Interest; The ‘‘System’’ in the International System; Power as One of the Key and Contestable Categories in the Theories of International Relations
  Readings:
  1. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 29-43.
  2. Chapichadze, Kh., Tsutskiridze, D., Comparative Analysis of Russia’s and Germany’s Armament Preceding the World War I Based on the Richardson’s Model (in Georgian, with the summary in English), The World War I and the World War II and South Caucasus, The International Symposia Collection of Scientific Works, Tbilisi (Georgia), 2017, pp. 77-83.
 3. Diversity of Theory; Contested Nature of Theory; Foundation of the Discipline of International Relations; The Behavioral Approach; The Structural Approach; The Evolutionary Approach
  Reading:
  Gaddis, John Lewis, International Relations Theory and the End of the Cold War, International Security, Vol. 17, No. 3 (Winter, 1992-1993), pp. 5-17.
 4. Major Theories of International Relations: Realism and Neo-/Structural Realism (Part 1)
  Readings:
  1. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 43-52.
  2. Chapichadze, Kh., Gafarli, O., Anapiosyan, A., Oztarsu, M. F., Russian Foreign Policy in the South Сaucasus, Role of Global and Regional Actors in the South Сaucasus, The South Сaucasus and Its Neighborhood: From Politics and Economics to Group Rights, 2016.
 5. Major Theories of International Relations: Realism and Neo-/Structural Realism (Part 2)
  Readings:
  1. Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 29-55.
  2. Chapichadze, Kh., Religious Aspects of Security in Caucasus (in Georgian, with the summaries in Georgian, English and Russian), Major Confessions of Faith and Problematic Issues of Caucasus Regional Security, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Center of Research for the Study of Georgian Complex Development Issues, Tbilisi (Georgia), 2015, pp. 175-181.
 6. Major Theories of International Relations: Liberalism and Neoliberalism (Part 1)
  Readings:
  1. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 52-59.
  2. Chapichadze, Kh., Visa Liberalisation: What does This Mean in Reality for Moldova and Georgia? “ANTE PORTAS – Security Studies” (indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL), Moldova on the Geopolitical Map of Europe, No 1(8)/2017: pp. 147-152, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Сollege of Business and Enterpreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski), Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, 2017.
  3. Chapichadze, Kh., Big Victory for Georgia’s Westernization Progress: Visa Liberalization, http://www.theasian.asia/archives/98676 (Last visited – 28.05.2017), March 28, 2017.
 7. Major Theories of International Relations: Liberalism and Neoliberalism (Part 2)
  Readings:
  1. Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 55-84.
  2. Chapichadze, Kh., What can be expected from the Abashidze-Karasin talks, Post-Soviet States between Russia and the EU: Analysing Special Circumstances and Political Tendencies (Сoordinators: V. Teosa, M. Matsaberidze, С. Morari), International Scientific Сonference, 27 September, 2016, Сhișinău (Moldova), 2016, СEP USM. (This edition was supported by a Marie Сurie FP7 European Programme (IRSES) “EU-PREACC: Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring СEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova’s and Georgia’s pre-accession process” and is dedicated to 70th Unniversary of Moldova State University. It is financed by European Сommission and realized by the Moldova State University, Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences and Iv. Javakhishvili Tbilisi State University.) pp. 397-402.
  3. Chapichadze, Kh., South Caucasian Union: Pros and Cons. The Role and Potential of Georgia (in Russian), Civil Hearing Materials, NGO Tekali Process, http://southcaucasus.com/index.php?p=khatunachapichadze
  (Last visited – 14.04.2016), May 24, 2014.
 8. Midterm test
 9. Major Theories of International Relations: Constructivism
  Readings:
  1. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 59-63.
  2. Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 188-213.
 10. Major Theories of International Relations: Marxism
  Readings:
  1. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 63-66.
  2. Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 110-137.
 11. Major Theories of International Relations: Feminist Perspectives
  Readings:
  1. Ruiz, Tricia, Feminist Theory and International Relations: The Feminist Challenge to Realism and Liberalism, 7 pages.
  2. Kaufman, Joyce P., Introduction to International Relations: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, Apr 4, 2013, pp. 66-71.
  3. Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 213-235.
  4. Chapichadze, Kh., Tsutskiridze, D., A Guide for Gender Equality Issues (in Georgian, with the preface in English), Gender Equality Research Center Project, Georgian Technical University, Pub. Universali, Tbilisi (Georgia), 2017, 289 pages.
  5. Chapichadze, Kh., Feminist Economy in the CACEE Regional and Local Economy (Challenging Neoliberal
  Intervention) (in English, with the summary in Russian), ȘTIINȚA POLITICĂ ȘI SOCIETATEA ÎN
  SCHIMBARE, Materialele Conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a
  Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, FRIȘPA, Universitatea de Stat din
  Moldova, Chișinău, 13 noiembrie 2015, pp. 387-391.
  6. Chapichadze, Kh., Specificity of Contemporary Georgian Feminism (in Georgian, with the summary in English), The World and Gender, International Scientific Conference Collection of Works, GTU Gender Equality Research Center, Business-Engineering Faculty, GTU, Tbilisi (Georgia), 2016, pp. 65-68.
  7. Chapichadze, Kh., Are Women More Conscientious? (in English, with the summary in Russian), Integrity in Action: Russian and Foreign Experience (in Russian), International Scientific Conference, Novosibirsk, April
  14-16, 2014, Novosibirsk, Pub. NSTU, 2014, pp. 26-30.
  8. Chapichadze, Kh., Trading of Masculinity (in English, with the summary in Russian), Globalism and Migrations: Challenging Tolerance (in Russian), International Scientific Conference, Novosibirsk, March 27-28, 2014, Novosibirsk, Pub. NSTU, 2014, pp. 13-16.
  9. Chapichadze, Kh., Kipiani, M., Tsutskiridze, D., Research of Gender Awareness among the Bachelor Students of the Business-Engineering Faculty of GTU (An Outline) (in Georgian, with the summary in English), The World and Gender, International Scientific Conference Proceedings: Special Number (2), GTU Gender Equality Research Center, Faculty of Business-Engineering, GTU, Tbilisi, Georgia, 2013, pp. 256-259.
  10. Chapichadze, Kh., Women in Government (in English, with the summary in Georgian), The World and Gender, International Scientific Conference Proceedings: Special Number (1), GTU Gender Equality Research Center, Faculty of Business-Engineering, GTU, Tbilisi, Georgia, 2012, pp. 58-60.
 12. Major Theories of International Relations: The English School
  Reading:
  Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 84-110.
 13. Major Theories of International Relations: Critical Theory
  Reading:
  Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 137-161.
 14. Major Theories of International Relations: Postmodernism
  Reading:
  Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 161-188.
 15. Major Theories of International Relations: Green Politics
  Reading:
  Burchill, Scott; Linklater, Andrew; Devetak, Richard; Donnelly, Jack; Paterson, Matthew; Reus-Smit, Christian; True, Jacqui, Theories of International Relations, Palgrave Macmillan, 3rd edition, September 3, 2005, pp. 235-258.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Midterm test (individual and/or mini group presentations; the material should mainly come from, but is not limited to class lectures and the assigned readings);
Final essay (list of the topics you should choose one from will be provided on AGH’s e-Learning Platform. You should send me the essays via my e-mail: khatuna.khatuna@gmail.com;
Attendance (regular class attendance is highly recommended);
Participation and Assignments;
The student completes the subject by preparing a group presentation and taking part in the debate.Attendance at the classes is obligatory. The student completes the arrears in the scope and time agreed with the lecturer.
2nd and 3rd term individual presentation.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Zajęcia seminaryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Midterm test (individual and/or mini group presentations; the material should mainly come from, but is not limited to class lectures and the assigned readings. The midterm is worth 30% of your mark.);
Final essay (list of the topics you should choose one from will be provided on AGH’s e-Learning Platform. You should send me the essays via my e-mail: khatuna.khatuna@gmail.com; the deadline will be announced on AGH’s e-Learning Platform). Final essay is worth 50% of your mark.
Attendance (regular class attendance is highly recommended. Attendance is worth 5% of your mark.);
Participation and Assignments (participation in class discussions, including about assigned readings is worth 15% of your mark.)The student completes the subject by preparing a group presentation and taking part in the debate.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

If a student misses more than one lecture (which must be confirmed by a medical certificate), they have to develop assignments for the missed class and discuss them during the lecturer’s duty hours.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Go to classes description. All assigned readings for the course will be provided on AGH’s e-Learning Platform.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Chapichadze, Kh., Tsutskiridze, D., Comparative Analysis of Russia’s and Germany’s Armament Preceding the World War I Based on the Richardson’s Model (in Georgian, with the summary in English), The World War I and the World War II and South Caucasus, The International Symposia Collection of Scientific Works, Tbilisi (Georgia), 2017, pp. 77-83.
Chapichadze, Kh., Gafarli, O., Anapiosyan, A., Oztarsu, M. F., Russian Foreign Policy in the South Сaucasus, Role of Global and Regional Actors in the South Сaucasus, The South Сaucasus and Its Neighborhood: From Politics and Economics to Group Rights, 2016.
Chapichadze, Kh., Religious Aspects of Security in Caucasus (in Georgian, with the summaries in Georgian, English and Russian), Major Confessions of Faith and Problematic Issues of Caucasus Regional Security, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University Center of Research for the Study of Georgian Complex Development Issues, Tbilisi (Georgia), 2015, pp. 175-181.
Chapichadze, Kh., Visa Liberalisation: What does This Mean in Reality for Moldova and Georgia? “ANTE PORTAS – Security Studies” (indexed in INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL), Moldova on the Geopolitical Map of Europe, No 1(8)/2017: pp. 147-152, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim (Сollege of Business and Enterpreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski), Ostrowiec Świętokrzyski, Poland, 2017.
Chapichadze, Kh., Big Victory for Georgia’s Westernization Progress: Visa Liberalization, http://www.theasian.asia/archives/98676 (Last visited – 28.05.2017), March 28, 2017.
Chapichadze, Kh., What can be expected from the Abashidze-Karasin talks, Post-Soviet States between Russia and the EU: Analysing Special Circumstances and Political Tendencies (Сoordinators: V. Teosa, M. Matsaberidze, С. Morari), International Scientific Сonference, 27 September, 2016, Сhișinău (Moldova), 2016, СEP USM. (This edition was supported by a Marie Сurie FP7 European Programme (IRSES) “EU-PREACC: Possibilities and limits, challenges and obstacles of transferring СEE EU pre-accession best practices and experience to Moldova’s and Georgia’s pre-accession process” and is dedicated to 70th Unniversary of Moldova State University. It is financed by European Сommission and realized by the Moldova State University, Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences and Iv. Javakhishvili Tbilisi State University.) pp. 397-402.
Chapichadze, Kh., South Caucasian Union: Pros and Cons. The Role and Potential of Georgia (in Russian), Civil Hearing Materials, NGO Tekali Process, http://southcaucasus.com/index.php?p=khatunachapichadze
(Last visited – 14.04.2016), May 24, 2014.
Chapichadze, Kh., Tsutskiridze, D., A Guide for Gender Equality Issues (in Georgian, with the preface in English), Gender Equality Research Center Project, Georgian Technical University, Pub. Universali, Tbilisi (Georgia), 2017, 289 pages.
Chapichadze, Kh., Feminist Economy in the CACEE Regional and Local Economy (Challenging Neoliberal
Intervention) (in English, with the summary in Russian), ȘTIINȚA POLITICĂ ȘI SOCIETATEA ÎN
SCHIMBARE, Materialele Conferinței științifice internaționale dedicate celei de-a 20-a aniversări a
Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative, FRIȘPA, Universitatea de Stat din
Moldova, Chișinău, 13 noiembrie 2015, pp. 387-391.
Chapichadze, Kh., Specificity of Contemporary Georgian Feminism (in Georgian, with the summary in English), The World and Gender, International Scientific Conference Collection of Works, GTU Gender Equality Research Center, Business-Engineering Faculty, GTU, Tbilisi (Georgia), 2016, pp. 65-68.
Chapichadze, Kh., Are Women More Conscientious? (in English, with the summary in Russian), Integrity in Action: Russian and Foreign Experience (in Russian), International Scientific Conference, Novosibirsk, April
14-16, 2014, Novosibirsk, Pub. NSTU, 2014, pp. 26-30.
Chapichadze, Kh., Trading of Masculinity (in English, with the summary in Russian), Globalism and Migrations: Challenging Tolerance (in Russian), International Scientific Conference, Novosibirsk, March 27-28, 2014, Novosibirsk, Pub. NSTU, 2014, pp. 13-16.
Chapichadze, Kh., Kipiani, M., Tsutskiridze, D., Research of Gender Awareness among the Bachelor Students of the Business-Engineering Faculty of GTU (An Outline) (in Georgian, with the summary in English), The World and Gender, International Scientific Conference Proceedings: Special Number (2), GTU Gender Equality Research Center, Faculty of Business-Engineering, GTU, Tbilisi, Georgia, 2013, pp. 256-259.
Chapichadze, Kh., Women in Government (in English, with the summary in Georgian), The World and Gender, International Scientific Conference Proceedings: Special Number (1), GTU Gender Equality Research Center, Faculty of Business-Engineering, GTU, Tbilisi, Georgia, 2012, pp. 58-60.

Informacje dodatkowe:

Brak