Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria finansowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-108-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Karaś Marek (mkaras@wms.mat.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcia i zasadnicze fakty i metody w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01 Referat,
Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeczytać i zrozumieć artykuł naukowy MAT2A_U14, MAT2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego i zrozumianego artykułu MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_K07, MAT2A_U13, MAT2A_U15 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna i rozumie ograniczenia stosowanych w praktyce modeli matematycznych. Potrafi je przedstawić innym osobom. MAT2A_K01, MAT2A_K05, MAT2A_K02, MAT2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia i zasadnicze fakty i metody w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeczytać i zrozumieć artykuł naukowy - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego i zrozumianego artykułu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie ograniczenia stosowanych w praktyce modeli matematycznych. Potrafi je przedstawić innym osobom. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminarium obejmuje tematy związane z zastosowaniami instrumentów pochodnych w inwestycjach, elementy wyceny i replikacja złożonych instrumentów finansowych, hedging. Studenci opracowują tematy w oparciu o literaturę fachową i prezentują je w formie referatu na seminarium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanego referatu, wygłoszonego na seminarium, aktywności i obecności na seminarium. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien ukończyć przedmiot “Model Blacka-Scholesa”

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium. Skrypt i materiały “Inżynieria Finansowa” (autor: Piotr Kobak), dostępny na stronie internetowej.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak