Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Inżynieria Finansowa
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-208-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. nadzw. dr hab. Kobak Piotr (kobak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Analiza złożonych strategii inwestycyjnych (w tym produkty strukturyzowane) z punktu widzenia ryzyka i stopy zwrotu.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Znajomość metod zarządzania ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych. MAT2A_W05, MAT2A_W01, MAT2A_W02, MAT2A_W04, MAT2A_W08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi analizować złożone strategie inwestycyjne (w tym produkty strukturyzowane) z punktu widzenia ryzyka i stopy zwrotu. MAT2A_U14, MAT2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna,
Projekt
M_U002 Potrafi zaprojektować arkusz kalkulacyjny pozwalający na numeryczną analizę złożonych instrumentów pochodnych. MAT2A_U20, MAT2A_U12, MAT2A_U21, MAT2A_U18, MAT2A_U16, MAT2A_U11 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Projekt
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie ograniczenia modeli matematycznych i konsekwencje wynikające z braku dopasowania modeli teoretycznych do rzeczywistego rynku. MAT2A_K01, MAT2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Znajomość metod zarządzania ryzykiem za pomocą instrumentów pochodnych. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi analizować złożone strategie inwestycyjne (w tym produkty strukturyzowane) z punktu widzenia ryzyka i stopy zwrotu. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi zaprojektować arkusz kalkulacyjny pozwalający na numeryczną analizę złożonych instrumentów pochodnych. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie ograniczenia modeli matematycznych i konsekwencje wynikające z braku dopasowania modeli teoretycznych do rzeczywistego rynku. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Prowadzący przedmiot: dr hab. Piotr Kobak

Celem zajęć jest przedstawienie zastosowań instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem. Omówione zostaną przykładzy transakcji polegających na spekulacji, hedgingu i arbitrażu. Studenci zapoznają się z metodami konstrukcji opcyjnych strategii inwestycyjnych, lokat strukturyzowanych i strategii hedgingowych. Zajęcia prowadzone będą w laboratorium komputerowym, w oparciu o materiały kursowe, i będą polegały na rozwiązywanie zadań i analizie instrumentówi finansowych notowanych na rzeczywistych rynkach. W szczególności omówione będą standardy opcji będących w obrocie na GPW w Warszawie i wymagania depozytowe wprowadzone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

1. Model Blacka-Scholesa: wycena instrumentów pochodnych dla których instrument bazowy generuje dodatkowe przepływy gotówki:

1.1 Opcje na aktywa generujące stopę dywidendy

1.2 Opcje na aktywa generujące dywidendą gotówkową

1.3 Opcje na kontrakty futures

2. Własności probabilistyczne procesu ceny instrumentu bazowego w modelu Blacka-Scholesa

3. Przykłady opcji egzotycznych

3.1. Opcje binarne

3.2. Opcje potęgowe

3.3. Opcje barierowe

3.4. Opcje azjatyckie i inne przykłady opcje zależnych od ścieżki

3.5. Zastosowanie opcji do konstrukcji lokat strukturyzowanych

4. Strategie inwestycyjne – elementy

4.1. Parytet call-put, konwersja i opcje syntetyczne

4.2. Kontrakty futures a kontrakty forward – tailing

4.3. Byki, niedźwiedzie, motyle i inne strategie opcyjne

4.4. Ryzyko i stopa zwrotu strategii opcyjnej

4.5. Zerokosztowe strategie opcyjne i opcje toksyczne

4.6. Przykłady strategii arbitrażowych

4.7. Portfele opcji: wymagania depozytowe na GPW

5. Parametry greckie i hedging

5.1. Parametry greckie – definicje, podstawowe zależności

5.2. Delta hedging, delta-gamma hedging i inne

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, aktywności studenta, wyników kolokwium zaliczeniowego i przygotowanego samodzielnie projektu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Instrumenty pochodne – znajomość podstaw, wycena opcji w modelu Blacka-Scholesa, kontrakty terminowe (forward i futures).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Skrypt i materiały “Inżynieria Finansowa” (Piotr Kobak).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak