Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Rynkowe modele ryzyka kredytowego
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-209-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Modele instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem kredytowym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe modele instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem kredytowym. MAT2A_W09 Projekt,
Prezentacja
M_W002 Zna zależności wartości pozycji w tychże instrumentach w zależności od danych rynkowych. MAT2A_W09 Projekt,
Prezentacja
M_W003 Zna sposoby opisu i modelowania ryzyka kontrahenta i jego wpływu na wartość pozycji. MAT2A_W09 Projekt,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie zaimplementować modele wyceny instrumentów pochodnych na ryzyko kredytowe. MAT2A_W08, MAT2A_U16 Projekt,
Prezentacja
M_U002 Potrafi wyjaśnić znaczenie ryzyka kontrahenta i związanych z nim poprawek do wartości (Value Adjustments) MAT2A_U16 Projekt,
Prezentacja
M_U003 Potrafi wyliczyć wartość portfela podstawowych instrumentów finansowych z uwzględnieniem korelacji rynkowej oraz ryzyka kontrahenta MAT2A_U11, MAT2A_U18, MAT2A_U16 Projekt,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie analizować literaturę tematu i prezentować grupie to, czego się nauczył.Umie współpracować w zespole nad znalezieniem rozwiązania problemu i jego zastosowaniem. MAT2A_K03, MAT2A_K06, MAT2A_K05 Projekt,
Prezentacja
M_K002 Umie formułować pytania prowadzące do głębszego zrozumienia teorii i przełożenia jej na praktyczne zastosowania.Umie znaleźć i zastosować przełożenie teorii matematycznej na praktyczne zastosowania. MAT2A_K02, MAT2A_K06 Projekt,
Prezentacja
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele instrumentów pochodnych związanych z ryzykiem kredytowym. - - + - - - - - - - -
M_W002 Zna zależności wartości pozycji w tychże instrumentach w zależności od danych rynkowych. - - + - - - - - - - -
M_W003 Zna sposoby opisu i modelowania ryzyka kontrahenta i jego wpływu na wartość pozycji. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie zaimplementować modele wyceny instrumentów pochodnych na ryzyko kredytowe. - - + - - - - - - - -
M_U002 Potrafi wyjaśnić znaczenie ryzyka kontrahenta i związanych z nim poprawek do wartości (Value Adjustments) - - + - - - - - - - -
M_U003 Potrafi wyliczyć wartość portfela podstawowych instrumentów finansowych z uwzględnieniem korelacji rynkowej oraz ryzyka kontrahenta - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie analizować literaturę tematu i prezentować grupie to, czego się nauczył.Umie współpracować w zespole nad znalezieniem rozwiązania problemu i jego zastosowaniem. - - + - - - - - - - -
M_K002 Umie formułować pytania prowadzące do głębszego zrozumienia teorii i przełożenia jej na praktyczne zastosowania.Umie znaleźć i zastosować przełożenie teorii matematycznej na praktyczne zastosowania. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Wycena ryzykownej obligacji

2. Metoda wyceny Monte Carlo (zbieżność) na przykładzie obligacji i CDS – symulacja czasu bankructwa

3. Wyznaczanie krzywej prawdopodobieństwa bankructwa

4. Symulacja procesów stochastycznych

5. Symulacja skorelowanych procesów stochastycznych

6. Wycena instrumentu Nth to Default (NTD) metodą Monte Carlo i badanie zależności ceny od korelacji

7. Ekspozycja i pojęcia z nią związane dla podstawowych instrumentów finansowych

8. Poprawka na ryzyko kontrahenta (CVA) na przykładzie porftela swapów oraz opcji

9. Ostrożne wartościowanie (Prudential Valuation) – redukcja liczby wymiarów ryzyka (risk bucketting)

10. Koszty fundowania pozycji w instrumencie -FVA, czyli Funding Value Adjustment

11. Wrong Way Risk – wycena portfela w najgorszym przypadku

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest oceną projektu przygotowanego w zespole 2-3 osobowym dotyczącego wyceny zadanej opcji egzotycznej 3 różnymi metodami: drzewa dwumianowego, Monte Carlo, równania różniczkowego cząstkowego.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczenie modułów:
Procesy stochastyczne, Model Blacka-Scholesa

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Dominic O’Kane, Modelling single-name and multi-name Credit Derivatives, Wiley 2008

2. Geoff Chaplin, Credit derivatives, Wiley 2010

3. Damiano Brigo, Massimo Morini, Andrea Pallavicini, Counterparty Credit Risk, Collateral and Funding, Wiley 2013

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak