Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Opcje Realne
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-213-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Elementy podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności. Metodologia wyceny opcji na rynku zupełnym i niezupełnym.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna elementy podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach
M_W002 Zna metodologię wyceny opcji na rynku zupełnym i niezupełnym MAT2A_W04, MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach
M_W003 Zna pojęcia z finansów firm MAT2A_W06 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi wskazać opcje realne występujące w życiu codziennym MAT2A_U18 Aktywność na zajęciach
M_U002 Potrafi dokonać klasyfikacji opcji występujących w projektach inwestycyjnych MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie związek pomiędzy modelami wyceny instrumentów pochodnych a finansami firm MAT2A_K06 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna elementy podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niepewności - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna metodologię wyceny opcji na rynku zupełnym i niezupełnym - - - - + - - - - - -
M_W003 Zna pojęcia z finansów firm - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi wskazać opcje realne występujące w życiu codziennym - - - - + - - - - - -
M_U002 Potrafi dokonać klasyfikacji opcji występujących w projektach inwestycyjnych - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie związek pomiędzy modelami wyceny instrumentów pochodnych a finansami firm - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

1. Przykłady wprowadzające problem wyceny firmy (przepływów gotówkowych).

2. NPV, IRR, miary stopy zwrotu nakładów inwestycyjnych.

3. Elementy teorii podejmowania decyzji, modele preferencji, funkcje użyteczności.

4. NPV projektu i wartość dla akcjonariuszy – zasada separacji Fishera.

5. NPV projektu a koszt kapitału własnego, koszt kapitału obcego, średni ważony koszt kapitału.

6. NPV projektu a struktura kapitału, wycena firmy.

7. Podstawowe opcje realne w firmie i ich wycena.

8. Opcje złożone i ich wycena.

9. Opcje przełączania i ich wycena.

10. Opcje o wielu źródłach niepewności (tęczowe) i ich wycena.

11. Praktyczne aspekty wyceny opcji: estymacja zmienności przepływów gotówkowych.

12. Modyfikacje drzewa dwumianowego w modelu wyceny opcji.

13. Wybrane algorytmy numeryczne wyceny opcji realnych.

14. Metoda Longstaffa-Schwartza wyceny opcji amerykańskiej.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ocen aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagana znajomość podstaw rachunku prawdopodobieństwa, procesów stochastycznych, stochastycznych równań różniczkowych. Wymagana znajomość wyceny instrumentów finansowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) T.Copeland, V.Antikarov, Real Options. A Practitioner’s Guide, Thomson, Texere, 2003.

2) A.Dixit, R.Pindyck, Investment under Uncertainty, Princeton University Press, 1994.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Informacje dodatkowe:

Brak