Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Ryzyko Kredytowe
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-408-MF-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka finansowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Capiński Marek (capinski@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna pojęcia i zasadnicze fakty i metody w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi przeczytać i zrozumieć artykuł naukowy MAT2A_U14, MAT2A_U18 Aktywność na zajęciach,
Referat
M_U002 Potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego i zrozumianego artykułu MAT2A_U02, MAT2A_U13 Aktywność na zajęciach,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Zna i rozumie ograniczenia stosowanych w praktyce modeli matematycznych. MAT2A_K01, MAT2A_K06, MAT2A_K02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna pojęcia i zasadnicze fakty i metody w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi przeczytać i zrozumieć artykuł naukowy - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego i zrozumianego artykułu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Zna i rozumie ograniczenia stosowanych w praktyce modeli matematycznych. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 18 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 10 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Celem zajęć jest zapoznanie się z modelem strukturalnym Mertona (wersja ciągła) i jego zmodyfikowanymi wersjami, oraz wprowadzenie do kredytowych instrumentów pochodnych (analiza kontraktów CDS w modelu Mertona, symulacje Monte Carlo, inne kredytowe instrumenty pochodne).

1. Model Mertona

2. Obligacja korporacyjna (jeden okres odsetkowy): premia za ryzyko kredytowe.

3. Modyfikacje modelu Mertona

4. Model Mertona w horyzoncie jednego roku

5. Podatek i koszt bankructwa

6. Obligacje z priorytetem i obligacje podporządkowane

7. Kontrakty CDS

8. Model Mertona: n kroków

9. Metoda Monte Carlo: przykład zastosowania

10. CDS i prawdopodobieństwa neutralne względem ryzyka

11. Inne kredytowe instrumenty pochodne: specyfikacja, elementy wyceny

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie na podstawie samodzielnie opracowanego referatu, wygłoszonego na seminarium, aktywności i obecności na seminarium. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Student powinien ukończyć przedmiot “Model Blacka-Scholesa”, zalecany udział w kursie “Ryzyko Kredytowe” (przedmiot obieralny).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium. Skrypt i materiały “Ryzyko Kredytowe”, dostępny na stronie internetowej. Podręcznik “Credit Risk”, Cambridge 2013 (Capiński, Zastawniak).

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Capiński, Marek; Zastawniak, Tomasz; No arbitrage in a simple credit risk model; Appl. Math. Lett. 37, 39-42 (2014).

2. Capiński, Marek; Kopp, Ekkehard; Traple, Janusz; Stochastic calculus for finance.
Mastering Mathematical Finance. Cambridge: Cambridge University Press (2012).

3. Capiński, Marek; Kopp, Ekkehard; The Black-Scholes model;
Mastering Mathematical Finance. Cambridge: Cambridge University Press (2012).

3. Capinski, Marek; Kopp, Ekkehard; Derivative pricing methodology in continuous-time models.
Appl. Math. Lett. 25, No. 12, 2137-2139 (2012).

4. Capiński, Marek; Kopp, Ekkehard; Discrete models of financial markets; Mastering Mathematical Finance. Cambridge: Cambridge University Press (2012).

5. Capiński, Marek; Zastawniak, Tomasz; Mathematics for finance. An introduction to financial engineering. 2nd ed.; Springer Undergraduate Mathematics Series. New York, NY: Springer (2011).

6. Capinski, Marek; A model of credit risk based on cash flow; Comput. Math. Appl. 54, No. 4, 499-506 (2007).

Informacje dodatkowe:

Brak