Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody numeryczne równań różniczkowych 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-043-MO-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka obliczeniowa i komputerowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Bożek Bogusław (bozek@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Zasadniczym celem seminarium jest referowanie aktualnych publikacji i fragmentów książek poświęconych różnym metodom numerycznym rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych MAT2A_W01 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT2A_U02 Referat
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje MAT2A_U02 Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT2A_K02 Zaangażowanie w pracę zespołu
M_K002 Potrafi pracować zespołowo MAT2A_K02 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje - - - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - - - - - - -
M_K002 Potrafi pracować zespołowo - - - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 12 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 4 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 12 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Zasadniczym celem seminarium jest referowanie aktualnych publikacji i fragmentów książek poświęconych różnym metodom numerycznym rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych i cząstkowych.
Na pierwszych zajęciach prowadzący proponuje kilka możliwych do zreferowania publikacji i fragmentów książek omawiając każdą z propozycji. Ustalana jest kolejność referentów. Studenci w ciągu dwóch, trzech dni dokonują wyboru pozycji, które będą referowane na zajęciach.
Student jest zobowiązany napisać zwięzłe streszczenie swojego referatu.
Obowiązuje zasada, że koniec poprzedniego referatu jest początkiem kolejnego.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: w trakcie zajęć jeden do dwóch dwugodzinnych referatów (tablica + kreda, komputer jedynie do prezentacji wyników obliczeń i symulacji).
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Oceniana jest jakość referatów (przygotowanie referatu, sposób prezentacji, zaangażowanie) i pisemne sprawozdanie. Oceniana jest także aktywność na zajęciach.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: obecność na zajęciach obowiązkowa.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest oceną z jakości przygotowanych referatów i aktywności na zajęciach OZ.
OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student musi samodzielnie opracować i zrozumieć zreferowane w trakcie Jego nieobecności fragmenty publikacji bądź książki.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Bożek~B., Lewenstam~A., Tkacz—Śmiech~K., Danielewski~M., Electrochemistry of symmetrical ion channel: a three-dimensional Nernst-Planck-Poisson model, ECS Transactions, The Electrochemical Society ; ISSN 1938-5862. – 2014 vol. 61 iss. 15, pp. 11-20.

2. Bożek B., Danielewski M., Tkacz—Śmiech K., Zajusz M., Interdiffusion: compatibility of Darken and Onsager formalisms, Materials Science and Technology; ISSN 0267-0836. – 2015 vol. 31 no. 13B spec. iss. Applications of irreversible thermodynamics in metallurgy and materials science, pp. 1633-1641.

3. Danielewski M., Gusak A., Bożek B., Zajusz M., Model of diffusive interaction between two-phase alloys with explicit fine-tuning of the morphology evolution, Acta Materialia 108 (2016) 68-84.

4. Sapa L., Bożek B., Danielewski M., Weak solutions to interdiffusion models with Vegard rule, AIP Conference Proceedings 1926, 020039 (2018).

5. Sapa L., Bożek B., Danielewski M., Existence, uniqueness and properties of global weak solutions to interdiffusion with Vegard rule, Topological Methods in Nonlinear Analysis, Vol. 52, No. 2, 2018, pp. 423 — 448.

6. Bożek B., Sapa L., Danielewski M., Difference methods to one and multidimensional interdiffusion models with Vegard rule, Mathematical Modelling and Analysis, Vol. 24, Iss. 2, pp. 276 — 296, 2019.

Informacje dodatkowe:

Brak