Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Applied Java
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-105-MO-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka obliczeniowa i komputerowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Angielski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Morkisz Paweł (morkiszp@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Knowledge about software engineering – analysis and designing software projects.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language MAT2A_W08 Referat,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski,
Projekt,
Prezentacja,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Esej,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W002 Student has detailed knowledge about algorithms and data structures and computational complexity within the topics considered in the course MAT2A_W07, MAT2A_W04, MAT2A_W08 Sprawozdanie,
Referat,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski,
Projekt,
Prezentacja,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Esej,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_W003 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects MAT2A_W08 Projekt
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student can gain information from the literature, data bases and other sources and apply gained knowledge to solving practical problems. MAT2A_U22, MAT2A_U14, MAT2A_U15 Referat,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski,
Projekt,
Prezentacja,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Esej,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
M_U002 Student can use gained knowledge to design and implement software to solve complex mathematical problems. MAT2A_U20, MAT2A_U19 Referat,
Recenzja pracy dyplomowej,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Projekt inżynierski,
Projekt,
Prezentacja,
Praca wykonana w ramach praktyki ,
Praca dyplomowa,
Potwierdzenie realizacji programu praktyki,
Odpowiedź ustna,
Kolokwium,
Esej,
Egzamin,
Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student is able to work in team, understands the necessity of systematical work with any long term projects. MAT2A_K03 Wykonanie projektu
M_K002 Student can evaluate presented solution of a problem and track missing elements or errors MAT2A_K01, MAT2A_K07, MAT2A_K02 Wykonanie ćwiczeń,
Wykonanie projektu,
Udział w dyskusji
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 0 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student knows and understands basic elements and mechanisms of object oriented programming language - - + - + - - - - - -
M_W002 Student has detailed knowledge about algorithms and data structures and computational complexity within the topics considered in the course - - + - + - - - - - -
M_W003 Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects - - + - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student can gain information from the literature, data bases and other sources and apply gained knowledge to solving practical problems. - - + - + - - - - - -
M_U002 Student can use gained knowledge to design and implement software to solve complex mathematical problems. - - + - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student is able to work in team, understands the necessity of systematical work with any long term projects. - - - - + - - - - - -
M_K002 Student can evaluate presented solution of a problem and track missing elements or errors - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 160 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 38 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 42 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

LABORATORIES

The aim of laboratories is to master Java programming language at intermediate level (junior Java developer). During laboratories students will solve simple problems related to the following elements of Java language:

1. Basic definitions and notations, differences between Java and C++, types and sizes of data

2. Syntax of Java: keywords, steering, operators, expressions

3. Collections in Java: such as maps, sets, lists, generic types

4. Object oriented programming in Java, inheritance, polymorphism, annotations

5. Design patterns: Composite, Singleton

6. Reflection: access to classes

7. Input / output operations, data streams

8. Thread, monitor and critic section

Students will also work on a larger individual project combining theoretical knowledge gained during seminar with practical skills and knowledge gained in computer laboratory.

Konwersatorium (30h):

DISCUSSION SEMINAR

The seminar will be a combination of lectures on mathematical tools in Java, presentations of students and discussions on practical problems arising in implementation of programs solving particular problems. Topics considered during seminar include (but are not limited to):

1. Presentation of toolbox for numerical computations in Java.

2. Discussion of problems related to approximation, interpolation and extrapolation.

3. Use of random numbers generators and Monte Carlo methods.

4. Numerical integration and approximation of probability measures.

5. Numerical solving of ODEs.

6. Efficient presentation of computational results.

Students will be given some problems for individual solving and discussion during seminar. This will include numerical verification of statements of theorems with known theoretical answer. Content of the seminar will be closely correlated with progress of the group during laboratories.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Konwersatorium: Konwersatorium oparte o współpracę prowadzącego i studentów uczestniczących w zajęciach.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa terminy poprawkowego zaliczenia laboratorium.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: -
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa (OK) jest średnią ważoną ocen z egzaminu (E), zaliczenia seminarium (S) i zaliczenia laboratorium (L):
OK = 1/2 x E + 1/6 x S + 1/3 x L.

Istnieje też możliwość zaliczenia przedmiotu bez egzaminu. W tej opcji ocena końcowa (OK) ) jest średnią ważoną ocen z seminarium (S) i laboratorium (L):
OK = 1/3 x S + 2/3 x L.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Passed two semesters of programming courses – including object oriented programming language – such as C++, passed course of introduction to numerical analysis.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Bruce Eckel, Thinking in Java, Pearson Education, 4ed, Upper Sadle River, NJ, 2006

2. Cheney, Ward ; Kincaid, David . Numerical mathematics and computing. Contemporary Undergraduate Mathematics Series. Brooks/Cole Publishing Co., Monterey, Calif., 1980.

3. Choe, Geon Ho. Computational ergodic theory. Algorithms and Computation in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2005

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak