Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Instrumenty o Stałym Dochodzie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-102-MU-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka ubezpieczeniowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Prowadzący moduł:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Pojęcia rynków finansowych: instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko. Stopy procentowe. Portfel obligacji.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) MAT2A_W04, MAT2A_U13, MAT2A_W07, MAT2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par MAT2A_W09, MAT2A_U14, MAT2A_K06, MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej MAT2A_W09, MAT2A_U14, MAT2A_K06, MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MAT2A_U14, MAT2A_U18, MAT2A_U04, MAT2A_W07, MAT2A_U16, MAT2A_U08 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W02, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_U02, MAT2A_U03, MAT2A_K01 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U003 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie MAT2A_U18, MAT2A_W02, MAT2A_W04, MAT2A_U13, MAT2A_U02, MAT2A_U16, MAT2A_U03, MAT2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji MAT2A_K03, MAT2A_K07, MAT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna podstawowe pojęcia rynków finansowych (instrument dłużny, instrument udziałowy, wartość pieniądza w czasie, ryzyko) - - - - + - - - - - -
M_W002 zna podstawowe rodzaje stóp procentowych: stopa spot, YTM, forward, par - - - - + - - - - - -
M_W003 zna podstawowe rodzaje ryzyka stopy procentowej i podstawowe metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi wyznaczyć ryzyko inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
M_U002 potrafi samodzielnie wyznaczyć strukturę terminową stopy procentowej w oparciu o dane rynkowe - - - - + - - - - - -
M_U003 potrafi wyznaczyć rentowność inwestycji w instrumenty o stałym dochodzie - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie potrzebę przedstawienia laikom problemów inwestycji - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 25 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. Wartość pieniądza w czasie

  Wartość pieniądza w czasie – pojedyncza płatność i strumień płatności. Wartość dzisiejsza, wartość przyszła. Stopa efektywna.

 2. Renty i obligacje

  Renta wieczysta, renta okresowa. Obligacje. Wycena obligacji.

 3. Rynek finansowy, podział i mechanizm funkcjonowania. Instrumenty rynku kapitałowego i pieniężnego
 4. Miary stopy zwrotu obligacji
 5. Stopa zwrotu w terminie do wykupu portfela obligacji
 6. Własności funkcji ceny obligacji
 7. Struktura terminowa stopy procentowej
 8. Stopy spot, forward, par
 9. Metoda bootstrapu
 10. Teorie krzywych dochodowości
 11. Ryzyko stopy procentowej Duration. Duration Fishera-Weila
 12. Duration portfela obligacji
 13. Immunizacja portfela papierów dłużnych. Wypukłość obligacji
 14. Zarządzanie portfelem obligacji. Strategie motyla. Problem dopasowania przepływów
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest średnią ważoną ocen wszystkich kolokwiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. G.Luenberger, Teoria inwestycji finansowych, PWN 2003.
 2. L.Mattellini, P.Priaulet, Fixed-income securities, Wiley, 2003.
 3. B.Tuckman, Fixed Income Securities, Wiley, 2002.
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Nowe podejście do podejmowania decyzji inwestycyjnych : opcje realne — New look on investments : investment options / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 11 s. 72–74

2. Wycena projektu inwestycyjnego z dwukolorową opcją zwłoki — Valuation of investment project with two-color waiting option / Jerzy DZIEŻA, Piotr Saługa // Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; Nr 586. [Seria:] Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw s. 287–296.

3. Opcje realne – nowe możliwości w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w górnictwie — Real options – new possibilities in mining investment decision making / Jerzy DZIEŻA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2005 = Proceedings of the School of Underground Mining 2005 : Szczyrk, 21–25 lutego 2005 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : IGSMiE PAN, 2005. — (Sympozja i Konferencje ; nr 64). — Na okł. dod. tyt.: XIV Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2005. — S. 393–399.

4. Przykłady opcji realnych — [Examples of the real options] / Jerzy DZIEŻA, Bartosz Ficak // Rynek Terminowy. — 2004 nr 25/3 s. 16–23.

5. Ryzyko na rynku energii : kontrakty na energię — Risk involved in energy market : contractual energy / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2004 nr 1/2 s. 93–94

6. Opcje realne w ocenie ekonomicznej górniczych projektów inwestycyjnych — Real options in mineral projects evaluation / Piotr Saługa, Jerzy DZIEŻA, Jerzy KICKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 157–173. — Bibliogr. s. 172–173,

7. Giełda energii — [Power exchange] / Jerzy DZIEŻA, Przemysław KOROHODA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–19]

8. Drzewa decyzyjne a dyskretny model opcji realnej w wycenie zadań inwestycyjnych — Decision trees versus discrete real option model in budgeting investment tasks / Jerzy A. DZIEŻA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management / Polska Akademia Nauk. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. spec. s. 141–147.

9. Konkurencyjny rynek energii elektrycznej w Polsce — [Competitive energy market in Poland] / Przemysław KOROHODA, Jerzy DZIEŻA // W: TEMPUS : joint European project JEP-IB 14326 : course on sustainable energy for local administrators = Kurs nt. zrównoważonego rozwoju energetycznego dla przedstawicieli administracji lokalnej : Kraków–Łopuszna [et al.] : 27.09–09.10.2000 / Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : AGH, 2000]. — S. [1–20]

10. Zarządzanie ryzykiem finansowym , czyli jak się zabezpieczyć? — Risk management – how to fasten your seatbelts? / Jerzy A. DZIEŻA // Nafta & Gaz Biznes ; ISSN 1428-6564. — 2003 nr 9 s. 75–76.

Informacje dodatkowe:

Brak