Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Matematyka Ubezpieczeń na Życie
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-108-MU-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka ubezpieczeniowa
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Kacewicz Bolesław (kacewicz@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna powiązania zagadnień aktuarialnych z innymi działami matematyki stosowanej MAT2A_W07 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_W002 Zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej MAT2A_W09 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach matematyki MAT2A_U16 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_U002 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać MAT2A_K03, MAT2A_U15, MAT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej MAT2A_K05 Aktywność na zajęciach,
Prezentacja
M_K002 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna powiązania zagadnień aktuarialnych z innymi działami matematyki stosowanej - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawy modelowania stochastycznego w matematyce aktuarialnej - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi konstruować modele matematyczne wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach matematyki - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej - - - - - + - - - - -
M_K002 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 28 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Wielorakie szkodowości – model probabilistyczny, intensywność szkodowości, model dla pojedynczej szkodowości,

2. Wielorakie szkodowości cd. – związki między modelami dla wielorakich/pojedynczych szkodowości, jednostajny rozkład w roku dla wielorakich szkodowości, tablice wielorakich szkodowości, przykłady, jednorazowe składki netto

3. Elementy teorii populacji – diagram Lexisa, przykłady

4. Elementy teorii populacji cd.- populacje stacjonarne i stabilne, przykłady, zastosowania aktuarialne,elementy dynamiki populacji

5. Obliczanie funkcji dla funduszy emerytalnych – obliczanie składek, obliczanie świadczeń związanych w wysługą lat

6. Obliczanie funkcji dla funduszy emerytalnych cd. – obliczanie świadczeń z tytułu inwalidztwa, obliczanie świadczeń w wypadku wycofania się z funduszu

7. Teoria funduszy emerytalnych 1 – plany o ustalonych świadczeniach, terminal funding, narastanie zobowiązań funduszu

8. Teoria funduszy emerytalnych 2 – podstawowe funkcje dla aktywnych członków, świadczenia, stopa kosztu normalnego, narosłe zobowiązania, wartość przyszłych kosztów normalnych, zależności między nimi

9. Teoria funduszy emerytalnych 3 – metody kosztów indywidualnych i grupowych, , funkcje dla nieaktywnych członków funduszu, przykłady

10. Teoria funduszy emerytalnych 4 – porównanie różnych funkcji narastania

11. Specjalne renty i ubezpieczenia – różne świadczenia w formie renty (np. zwrot składki), ubezpieczenia rodzinne, ubezpieczenia związane z wypłatą rezerwy

12. Specjalne renty i ubezpieczenia cd – zmienne świadczenia biorące pod uwagę zwrot z inwestycji (różne wersje), przykłady, świadczenia związane z inwalidztwem, świadczenia związane z zawieszeniem składki

13. Metody graduacji – graduacja metodą Whittakera

14. Metody graduacji cd – graduacja za pomocą funkcji jądrowych

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Obowiązkowe wygłoszenie referatu.

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa ustalana jest na podstawie indywidualnego referatu i aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wymagany wykład i ćwiczenia Matematyka ubezpieczeń na życie

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. H.U. Gerber, Life Insurance Mathematics, Springer Verlag, 1990.

2. N.L. Bowers et al, Actuarial Mathematics, The Society of Actuaries, 1986.

3. M. Skałba, Ubezpieczenia na Życie, WNT, 1999.

4. B. Błaszczyszyn, T. Rolski, Podstawy Matematyki Ubezpieczeń na Życie, WNT, 2004.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak