Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Bazy Danych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-102-MI-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w informatyce
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Orzechowski Tomasz Marcin (tomeko@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Bazy danych. Działania na bazach danych. SQL, DDL, DQL, DML, inne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Rozumie podstawy relacyjnych baz danych MAT2A_W11 Kolokwium
M_W002 Zna obszary zastosowań relacyjnych baz danych oraz systemów nierelacyjnych baz danych. MAT2A_W11 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Umiejętności: potrafi
M_U001 Stosuje algebrę relacji tworząc złożone zapytania bazodanowe. MAT2A_W11 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Tworzy samodzielnie projekt bazy danych i stosuje normalizacje (1-3 postać normalna) MAT2A_W11 Projekt,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Samodzielnie posługuje się dokumentacją i rozwiązuje zagadnienia problemowe MAT2A_K04, MAT2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Projekt
M_K002 Współpracuje z innymi w trakcie rozwiązywania zagadnień problemowych. MAT2A_K03, MAT2A_W11 Aktywność na zajęciach,
Projekt
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Rozumie podstawy relacyjnych baz danych - - - - + - - - - - -
M_W002 Zna obszary zastosowań relacyjnych baz danych oraz systemów nierelacyjnych baz danych. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Stosuje algebrę relacji tworząc złożone zapytania bazodanowe. - - - - + - - - - - -
M_U002 Tworzy samodzielnie projekt bazy danych i stosuje normalizacje (1-3 postać normalna) - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Samodzielnie posługuje się dokumentacją i rozwiązuje zagadnienia problemowe - - - - + - - - - - -
M_K002 Współpracuje z innymi w trakcie rozwiązywania zagadnień problemowych. - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):
 1. 1. Wprowadzenie

  A. Część teoretyczna
  1. omówienie kryteriów oceniania.
  2. przedstawienie literatury
  3. przedstawienie programu zajęć na cały semestr
  4. Zadania na kolejne zajęcia – podstawowe pojęcia: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 1, 3 i 4.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. zakładanie/odnowienie kont w laboratoriach.
  2. przygotowanie środowiska do pracy:
  2.1 pobranie i uruchomienie maszyny wirtualnej
  2.2 możliwości konfiguracji VMware
  2.3 zdalne logowanie do systemu poprzez putty
  2.4 sposób integracji systemów: host-guest

 2. 2. Relacyjna baza danych na przykładzie SZBD mySQL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie pojęć: baza danych, system zarządzania bazą danych, system bazodanowy, baza relacyjna, języki DML, DQL, DDL i DCL.
  2. Algebra relacji: relacje matematyczne i relacje baz danych, rachunek relacyjny. Stopień i moc relacji.
  3. Zadania na kolejne zajęcia – podstawy SQL: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 5.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Podstawy korzystania z mySQL.
  1.1. Lokalne i zdalne nawiązanie połączenia z bazą danych.
  1.2. Zmiana bazy danych (use BAZA)
  1.3. Wyświetlanie listy baz i tabel (podstawowe polecenia: show tables, show databases).
  1.3 Korzystanie z dokumentacji mySQL

  2. Podstawy SQL – zadania praktyczne
  2.1 operacje selekcji
  2.2 operacje rzutowania (zastosowanie DISTINCT)
  2.3 sortowanie wyników (ORDER BY)
  2.4 porządkowanie wyników (GROUP BY)

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 1

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.1”

 3. 3. Działania na bazach danych – przykłady zastosowań DQL i DML

  A. Część teoretyczna
  1. Definiowanie skryptów i ich struktura
  1.1 Tworzenie tabel (określanie dziedzin atrybutów)
  1.2 Typy liczbowe: FLOAT i INT, oraz tekstowe: CHAR, VARCHAR
  1.3 Wprowadzanie danych
  1.4 Usuwanie tabel
  1.5 Warunkowe tworzenie/usuwanie tabel (IF EXISTS/IF NOT EXISTS)

  2. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.1.1, 6.1.2, 6.3.2-4.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Samodzielne tworzenie struktur tabel
  2. Wprowadzanie danych do tabel.
  3. Iloczyn kartezjański
  4. Zapytania zagnieżdżone (IN, NOT IN, =)
  5. Funkcje agregujące (MAX, MIN, AVG, COUNT)
  6. Wyrażenia warunkowe i operatory dla wartości liczbowych i tekstu.
  7. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawiaanych tematów: “Ćwiczenia – cz.3”

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.2”

 4. 4. Działania na bazach danych – przykłady zastosowań DDL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadań z poprzednich ćwiczeń (WHERE a HAVING) oraz zadania domowego (UNION, EXCEPT a NOT IN, LIKE).
  2. Funkcje operujące na tekście (TRIM, SUBSTRING, CONCAT) i możliwości zastosowania.
  3. Funkcje operujące na typie DATE (MONTH, YEAR)
  4. Modyfikacja struktury tabeli – dodanie/usunięcie atrybutu (ALTER TABLE)
  5. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.1.3 oraz 6.2 i 6.3).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Modyfikacja wartości atrybutów za pomocą polecenia UPDATE i z wykorzystaniem funkcji operujących na tekście.
  2. Modyfikacja dziedziny atrybutu
  3. polecenie desc TABELA i jego zastosowanie.
  4. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawianych tematów: “Ćwiczenia – cz.4 pkt: 2-13”

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 2

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.4”

 5. 5. Działania na bazach danych – Zastosowanie kluczy głównych i obcych

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadania domowego.
  2. Omówienie wyników kolokwium.
  3. Klucz główny i obcy tabeli
  4. Perspektywy i ich zastosowanie.
  5. Złączenia i ich zastosowanie
  6. Zadania na kolejne zajęcia, rozszerzające przedstawione tematy: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.4).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Definiowanie tabel wraz z kluczem głównym i obcymi.
  2. Iloczyn kartezjański a złączenia
  3. Tworzenie i posługiwanie się perspektywami
  4. Zadania do samodzielnego wykonania – dotyczą wszystkich omawianych tematów: “Ćwiczenia – cz.5 pkt: 5-14”

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.5”

 6. 6. Działania na bazach danych – Zastosowanie perspektyw

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie zadania domowego.
  2. Utrwalenie wiadomości o iloczynie kartezjańskim i złączeniach.
  3. Więzy integralności a usuwanie rekordów.
  4. Zadania na kolejne zajęcia: trigger w mySQL (definiowanie, miejsce wywołania).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyczne posługiwanie się perspektywami
  2. Wykorzystywanie więzów integralności.
  3. Tworzenie i posługiwanie się rozbudowanymi skryptami tworzącymi strukturę bazy danych z kilkoma tabelami wypełnionymi treścią, oraz zastosowanymi więzami integralności.

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 3

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.6”

 7. 7. Działania na bazach danych – Zastosowanie wyzwalaczy

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Utrwalenie wiadomości o więzach integralności.
  3. Utrwalenie wiadomości o stosowaniu perspektyw.
  4. Posługiwanie się triggerami w środowisku mySQL.
  5. Zadania na kolejne zajęcia – tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział 6.6 oraz dokumentacja mySQL).

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Definiowanie triggerów
  2. Określanie różnic momentu wywołania triggera

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 4

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.7”

 8. 8. Działania na bazach danych – Uprawnienia w mySQL (DCL)

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Utrwalenie wiadomości o triggerach.
  3. Definiowanie użytkowników i uprawnień w środowisku mySQL.

  B. Zajęcia praktyczne
  1. Praktyczne posługiwanie się triggerami – c.d.
  2. Definiowanie użytkownika w środowisku mySQL
  3. Nadawanie uprawnień użytkownikom

  C. Sprawdzenie wiadomości – kolokwium 5

  UWAGA:
  Treść zadań praktycznych jest prezentowana na stronie prowadzącego “Ćwiczenia – cz.8”

 9. 9. Transakcje w mySQL

  A. Część teoretyczna
  1. Omówienie wyników kolokwium.
  2. Omówienie trzech mechanizmów składowania: InnoDB, MyISAM i Memory (HEAP).
  3. Transakcje jako mechanizm pomagający w utrzymaniu spójności bazy danych – zasada ACID (Atomicity Consistency Isolation Durability)
  4. Przebieg transakcji
  5. Zadania na kolejne zajęcia – tworzenie użytkowników i nadawanie uprawnień: Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
: rozdział Normalizacje baz danych).

  B. Zajęcia praktyczne
  Tworzenie przykładowych transakcji

 10. 10. Etapy projektowania bazy danych i normalizacja

  Zajęcia praktyczne
  1. Projektowanie schematu bazy danych.
  2. Normalizacja baz danych: 1NF, 2NF, 3NF – przykłady normalizacji.
  3. Omówienie narzędzi projektowania baz danych
  4. Omówienie zadań projektowych

 11. 11. Tworzenie indywidualnych projektów baz danych

  Zajęcia praktyczne
  Realizacja indywidualnych zadań – tworzenie struktury bazy danych.

 12. 12. Normalizacja indywidualnych projektów baz danych

  Zajęcia praktyczne
  Realizacja indywidualnych zadań – proces normalizacji.

 13. 13. Rozwiązania alternatywne i systemy bazodanowe (1)

  Część teoretyczna
  1. Programowanie baz danych
  1.1 SQLite jako przykład prostego systemu SZBD wspierającego SQL
  1.2 Eclipse i JDBC – prezentacja aplikacji bazodanowej.
  1.3 Zapisywanie obiektów w bazie danych (persisten object) – Hibernate.

 14. 14. Rozwiązania alternatywne i systemy bazodanowe (2)

  Część teoretyczna
  1. Omówienie rozwiązań noSQL.
  2. Systemy obiektowych baz danych.

 15. 15. Zakończenie

  Wystawienie ocen

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
 • Konwersatorium:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie uzyskanych punktów z 5 kolokwiów (60%), oraz wykonania propozycji struktury bazy danych z zastosowaniem normalizacji (40%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Podstawowa:
1. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 1
, , 
Wydawnictwo  RM,

ISBN 83-7243-368-2
2. Dokumentacja do mySQL na stronach producenta:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/

Zalecana:
1. Thomas Connolly, Carolyn Begg, Systemy baz danych – Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania. Tom 12, , 
Wydawnictwo RM,

ISBN 83-7243-369-0

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

- Orzechowski Tomasz, "The system for data exchange among databases oriented on CORBA standard and mobile agent technology”, SIBCOM-2001, The IEEE-Siberian workshop of students and young researches, Russia, Tomsk, November 28–29, 2001, S. 14–19

- Orzechowski Tomasz, Dziech Andrzej, “Communication between end-users and databases using mobile agent technology”, the IASTED International Conference, August, 13–16, 2001, Honolulu, Hawaii, USA, ACTA Press, 2001, S. 433–436
(ISBN 0-88986-299-0)

- Orzechowski Tomasz, “Concepts of systems for information retrieval”, The second international workshop of Central and Eastern Europe on Multi-Agent Systems, 26–29 September 2001, S. 363–370
(ISBN 83-915953-0-7)

- Orzechowski Tomasz, "Updating system for distributed databases”, The IASTED International Conference, May 20–22, 2002, Cancun, Mexico, Acta Press, 2002, S. 421–425

(ISSN 1482-7905; ISBN 0-88986-332-6)

- Orzechowski Tomasz, “Meta-data distribution in intelligent databases system”, 3rd Siberian Russian workshop on Electron devices and materials proceedings, Vol. 2 : Erlagol, Altai, July 1–5, 2002, Novosibirsk State Technical University, 2002, S. 21–24
(ISBN 5-7782-0380-2)

- Orzechowski Tomasz, Dziech Andrzej, “Inteligentne wyszukiwanie informacji”, Systemy wspomagania decyzji, Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice, 2010, S. 421–437

(ISBN: 978-83-62462-01-8)

Informacje dodatkowe:

Wszelkie materiały do zajęć oraz kryteria oceny są publikowane na stronie WWW prowadzącego zajęcia.
Studenci są zachęcani do spotkań w trakcie konsultacji.