Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Nowoczesne narzędzia matematyki dyskretnej 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-115-MI-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w informatyce
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Przybyło Jakub (przybylo@wms.mat.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W05 Sprawozdanie,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykułw matematycznym czasopiśmienaukowym w języku angielskim MAT2A_U22, MAT2A_W06 Sprawozdanie,
Referat
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MAT2A_W02, MAT2A_K02 Sprawozdanie,
Referat
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_U01, MAT2A_K07 Sprawozdanie,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych MAT2A_K01 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykułw matematycznym czasopiśmienaukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 55 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 5 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminarium obejmuje zapoznanie się z wybranymi, najnowszymi trendami oraz metodami
stosowanymi przy analizie współczesnych zagadnień matematyki dyskretnej. Seminarium ma charakter
eklektyczny, łącząc zagadnienia z różnych działów matematyki. W szczególności jego tematyka nawiązuje do
podstaw metody probabilistycznej w teorii grafów, zaprezentowania podejścia algebraicznego opartego o
twierdzenie „Combinatorial Nullstellensatz”, czy wybranych metod topologicznych. Porusza też jeszcze
aktualniejsze tematy, takie jak „algorytmiczny lemat Lovásza” czy metoda kompresji entropii. Zagadnienia te
omawiane są na przykładzie wybranych problemów kolorowania i etykietowania grafów oraz hipergrafów,
pojęcia ciągów Thuego, czy zagadnienia dekompozycji grafów. Studenci przygotowują referaty na podstawie
fachowej literatury matematycznej (anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium. Intensywny rozwój tej
dziedziny i szeroki zakres wybranych zagadnień pozwala każdemu uczestnikowi seminarium zaprezentować
inny jej aspekt i nauczyć czegoś ciekawego siebie oraz pozostałych słuchaczy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium. Warunkiem
ubiegania się o zaliczenie przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. J. Grytczuk, J. Przybyło i Xuding Zhu: “Nonrepetitive List Colourings of Paths” – Random Structures Algorithms Volume 38, Issue 1-2 (2011) Pages 162–173.

2. J. Przybyło i M. Woźniak: „Total weight choosability of graphs” – Electron. J. Combin. 18(1) (2011) #P112.

3. R. Kalinowski, M. Pilśniak, J. Przybyło, M. Woźniak: „Can colour-blind distinguish colour palletes?” Electron. J. Combin. 20(3) (2013) >P23.

4. J. Przybyło, “Neighbor distinguishing edge colorings via the Combinatorial Nullstellensatz”, SIAM J. Discrete Math. 27(3) (2013) 1313-1322.

5. J. Przybyło, “On upper bounds for multiple domination numbers of graphs”, Discrete Appl. Math. 161(16-17) (2013) 2758-2763.

6. P. Majerski, J. Przybyło, On the irregularity strength of dense graphs, SIAM J. Discrete Math. 28(1) (2014) 197-205.

7. P. Majerski, J. Przybyło, Total vertex irregularity strength of dense graphs, J. Graph Theory 76(1) (2014) 34-41.

8. J. Przybyło: “On colour-blind distinguishing colour pallets in regular graphs”, Journal of Combinatorial Optimization 28(2) (2014) 348-357. (DOI 10.1007/s10878-012-9556-x)

9. J. Przybyło, “On the facial Thue choice index via entropy compression”, J. Graph Theory 77(3) (2014) 180-189.

10. O. Baudon, J. Bensmail, J. Przybyło, M. Woźniak “On decomposing regular graphs into locally irregular subgraphs”, European J. Comb. 49 (2015) 90-104.

11. J. Przybyło, T-L. Wong, “Neighbor distinguishing edge colorings via the Combinatorial Nullstellensatz revisited”, J. Graph Theory 80(4) (2015) 299-312.

12. J. Przybyło, “Asymptotically optimal neighbour sum distinguishing colourings of graphs”, Random Structures Algorithms 47 (2015) 776-791.

13. J. Przybyło, “Neighbour sum distinguishing total colourings via the Combinatorial Nullstellensatz”, Discrete Appl. Math. 202 (2016) 163-173 (doi: 10.1016/j.dam.2015.08.028).

14. J. Przybyło, J. Schreyer, E. Škrabuľáková, On the facial Thue choice number of plane graphs via entropy compression method, Graphs Combin. 32(3) (2016), 1137-1153 (doi: 10.1007/s00373-015-1642-2).

15. J. Przybyło, On decomposing graphs of large minimum degree into locally irregular subgraphs, Electron. J. Combin. 23(2) (2016), #P2.31.

Informacje dodatkowe:

Brak