Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Kolorowania Grafów 2
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-207-MI-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w informatyce
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Pilśniak Monika (pilsniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium częściowo zapewnia studentowi udział w badaniach.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W05 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim MAT2A_W06, MAT2A_K06 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
M_U002 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MAT2A_K03, MAT2A_K05, MAT2A_U01, MAT2A_K07, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_U15, MAT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
M_U003 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MAT2A_U03, MAT2A_W02, MAT2A_K02, MAT2A_K06, MAT2A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - + - - - - -
M_U003 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminarium obejmuje zapoznanie się z wybranymi, najnowszymi trendami w dziedzinie kolorowania grafów. Studenci przygotowują referaty na podstawie fachowej literatury matematycznej (anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium. Intensywny rozwój teorii pozwoli każdemu uczestnikowi seminarium zaprezentować inną metodę znaczenia krawędzi lub wierzchołków grafu, zapoznając wszystkich z różnorodnością definicji, wyników i technik dowodzenia w tej dziedzinie.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium. Warunkiem ubiegania się o zaliczenie przedmiotu jest 80% obecności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Pilśniak, Monika; Woźniak, Mariusz;
On the total-neighbor-distinguishing index by sums; Graphs Comb. 31, No. 3, 771-782 (2015).

2. Broere, Izak; Pilśniak, Monika; The distinguishing index of infinite graphs;
Electron. J. Comb. 22, No. 1, Research Paper P1.78, 10 p., electronic only (2015).

3. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Distinguishing graphs by edge-colourings.; Eur. J. Comb. 45, 124-131 (2015).

4. Imrich, Wilfried; Kalinowski, Rafał; Lehner, Florian; Pilśniak, Monika;
Endomorphism breaking in graphs; Electron. J. Comb. 21, No. 1, Research Paper P1.16, 13 p., electronic only (2014).

5. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; How to personalize the vertices of a graph? Eur. J. Comb. 40, 116-123 (2014).

6. Kalinowski, Rafał; Pilśniak, Monika; Przybyło, Jakub; Woźniak, Mariusz; Can colour-blind distinguish colour palettes? Electron. J. Comb. 20, No. 3, Research Paper P23, 12 p., electronic only (2013).

7. Borowiecki, Mieczysław; Grytczuk, Jarosław; Pilśniak, Monika; Coloring chip configurations on graphs and digraphs; Inf. Process. Lett. 112, No. 1-2, 1-4 (2012).

Informacje dodatkowe:

Brak