Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
praca magisterska
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-405-MI-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w informatyce
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
4
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Praca magisterska jest obowiązkowym elementem programu studiów na kierunku matematyka.
Realizuje częściowo udział studenta w badaniach naukowych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań MAT2A_W06, MAT2A_W04, MAT2A_K02 Praca dyplomowa
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka MAT2A_W13 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. MAT2A_U02, MAT2A_U14, MAT2A_K07, MAT2A_U15 Praca dyplomowa
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy MAT2A_K01, MAT2A_U14, MAT2A_U01 Praca dyplomowa
M_U003 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim MAT2A_U22, MAT2A_K06 Praca dyplomowa
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie MAT2A_K04 Praca dyplomowa
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Ma pogłębioną wiedzę w dziedzinie obejmującej temat pracy magisterskiej oraz jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań - - - - - - - - - + -
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka - - - - - - - - - + -
Umiejętności
M_U001 Posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w sposób pisemny. - - - - - - - - - + -
M_U002 Potrafi formułować tezy w zakresie tematu pracy dyplomowej oraz przeprowadzać dowody twierdzeń stosując, w razie potrzeby, metody i twierdzenia z szerszego zakresu matematyki oraz samodzielnie poszerzać wiedzę celem uzyskania wyczerpującego opracowania tematu pracy - - - - - - - - - + -
M_U003 Zna język angielski na poziomie średniozaawansowanym i potrafi korzystać z literatury fachowej w języku angielskim - - - - - - - - - + -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie - - - - - - - - - + -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 600 godz
Punkty ECTS za moduł 20 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 500 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 5 godz
Inne 95 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Prace kontrolne i przejściowe (500h):
-
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Prace kontrolne i przejściowe: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Prace kontrolne i przejściowe:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Praca magisterska jest oceniana niezależnie przez opiekuna pracy i recenzenta. Końcowa ocena jest oceną średnią wystawioną wg skali Regulaminu studiów.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

-

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

-

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Literatura jest podawana indywidualnie.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

-

Informacje dodatkowe:

-