Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Algebra Przemienna ()
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-041-MN-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
0
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Karaś Marek (mkaras@wms.mat.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Moduł zawiera omówienie podstawowych informacji z teorii pierścieni przemiennych oraz modułów nad pierścieniami przemiennymi.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna zagadnienie rozkładu prymarnego MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01, MAT2A_W03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W002 Zna zagadnienia dotyczące topologii adycznej i zupełności pierścieni i modułów. MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01, MAT2A_W03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W003 Zna pojęcia i fakty związane z własnością stabilizacji ciągów ideałów MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01, MAT2A_W03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W004 Zna podstawowe pojęcia i fakty teorii pierścieni i modułów oraz zna konstrukcje lokalizacji i iloczynu tensorowego pierścieni i modułów. MAT2A_W07, MAT2A_W01, MAT2A_W03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_W005 Zna zagadnienie rozszerzeń skończonych i pierścieni normalnych. MAT2A_W05, MAT2A_W07, MAT2A_W01, MAT2A_W03 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi weryfikować przykłady pod kontem prezentowanych przez nie pojęć i faktów (kontrprzykłady). Potrafi w zrozumiały sposób przedstawić rozumowanie matematyczne. Potrafi samodzielnie tworzyć przykłady ilustrujące omawiane pojęcia i fakty. MAT2A_U01, MAT2A_U13 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
M_U002 Rozpoznaje struktury algebraiczne (pierścienia, modułu) w zagadnieniach innych działów matematyki MAT2A_U04, MAT2A_U01, MAT2A_U13 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania rozumowań matematycznych w sposób zrozumiały dla odbiorcy oraz potrafi modyfikować przekaz w zależności od zgłaszanych przez rozmówce ewentualnych niejasności MAT2A_K03, MAT2A_K05, MAT2A_K07 Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna zagadnienie rozkładu prymarnego + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna zagadnienia dotyczące topologii adycznej i zupełności pierścieni i modułów. + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcia i fakty związane z własnością stabilizacji ciągów ideałów + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna podstawowe pojęcia i fakty teorii pierścieni i modułów oraz zna konstrukcje lokalizacji i iloczynu tensorowego pierścieni i modułów. + + - - - - - - - - -
M_W005 Zna zagadnienie rozszerzeń skończonych i pierścieni normalnych. + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi weryfikować przykłady pod kontem prezentowanych przez nie pojęć i faktów (kontrprzykłady). Potrafi w zrozumiały sposób przedstawić rozumowanie matematyczne. Potrafi samodzielnie tworzyć przykłady ilustrujące omawiane pojęcia i fakty. + + - - - - - - - - -
M_U002 Rozpoznaje struktury algebraiczne (pierścienia, modułu) w zagadnieniach innych działów matematyki + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie potrzebę formułowania rozumowań matematycznych w sposób zrozumiały dla odbiorcy oraz potrafi modyfikować przekaz w zależności od zgłaszanych przez rozmówce ewentualnych niejasności + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 112 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 50 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Podstawowe własności pierścieni przemiennych; ideały; radykały; nilradykał; ideały pierwsze; twierdzenie o usuwaniu;
2. Spektrum pierwsze i topologia Zariskiego; twierdzenie Hilberta o zerach;
3. Pojęcie modułu; moduły wolne; lemat Nakayamy; pojęcie ciągu dokładnego;
4. Lokalizacja pierścieni i modułów; własności funktora lokalizacji;
5. Iloczyn tensorowy w kategorii modułów; moduły płaskie;
6. Iloczyn tensorowy w kategorii k-algebr; iloczyn tensorowy w kategorii pierścieni
7. Pierścienie i moduły z gradacją;
8. Pierścieni i moduły Noetherowskie; twierdzenie o bazie;
9. Ideały prymarne; rozkład prymarny ideału; ideały stowarzyszone; składowe zanurzone i niezanurzone;
10. Rozkład prymarny modułu;
11. Lemat Artina-Reessa;
12. Topologie liniowe i Topologie adyczne; pierścienie i moduły topologiczne;
13. Pierścieni i moduły zupełne; uzupełnienia;
14. Pierścienie i moduły Artinowskie;
15. Rozszeżenia całkowite i pierścienie normalne;

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Rozwiązywanie zadań i problemów teoretycznych ilustrujących treści podawane w trakcie wykładów oraz dokładne analizowanie przedstawianych na wykładach przykładów.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład jest klasycznym wykładem tablicowym. Mile widziana aktywność studentów podczas wykładu - np. zadawanie pytań wykładowcy.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa jest oceną z ćwiczeń. W przypadku nieuzyskania zaliczenia w pierwszym terminie do średniej uwzględniana jest ocena 2.0 z pierwszego terminu egzaminu.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Zaliczony kurs Algebra ( z I stopnia studiów).

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Michael F. Atiyah, Ian MacDonald, Introdaction to commutative algebra; Addison-Wesley Publishing Company, London 1969;

2. S. Balcerzyk, T. Józefiak, Pierścienie przemienne, PWN, Warszawa 1985;

3. Hideyuki Matsumura, Commutative algebra, Cambrige University Press, Cambridge Studies in Advanced Mathematics 8.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M. Karaś, Multidegrees of tame automorphisms of Cn,$ Diss. Math. 477, 55 p. (2011).
M. Karaś, J. Zygadło, On multidegree of tame and wild automorphisms of C3, J. Pure Appl. Algebra, 215 (2011) 2843-2846.
M. Karaś, Tame automorphisms of C3 with multidegree of the form (p1,p2,d3), Bull. Pol. As. Sci., 59, No. 1, 27-32 (2011).
M. Karaś, There is no tame automorphism of C3 with multidegree (3,4,5), Proc. Am. Math. Soc., 139, no. 3 (2011) 769-775.
M. Karaś, Tame automorphisms of C3 with multidegree of the form (3,d2,d3), J. Pure Appl. Algebra, 214 (2010) 2144-2147.
M. Karaś, A note on triangular automorphisms, Univ. Iagiell. Acta Math., 46 (2008) 71-74
M. Karaś, Locally nilpotent monomial derivation, Bull. Pol. As. Sci., 52 no. 2 (2004), 119-121.
Z. Jelonek, M. Karaś, The set of points at which the morphism of affine schemes is not finite, Colloq. Math., 92 no.1 (2002), 59-66

Informacje dodatkowe:

Brak