Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Programowanie Nieliniowe ()
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-106-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Niedoba Wiesław (niedoba@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć
Podstawowe algorytmy rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń i z ograniczeniami. Problemy optymalizacyjne.
Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe algorytmy rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń i z ograniczeniami MAT2A_W01, MAT2A_W02, MAT2A_W07 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W002 Zna pojęcie punktu siodłowego i jego związek z rozwiązaniem zadania programowania nieliniowego MAT2A_W01, MAT2A_W03, MAT2A_W07 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W003 Zna pojęcia zbioru wypukłego i funkcji wypukłej oraz twierdzenia ich dotyczących (z dowodami) MAT2A_U01, MAT2A_U04, MAT2A_U05 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_W004 Zna warunki konieczne i wystarczjące (warunki Kuhna- Tuckera) optymalności (z dowodami) MAT2A_W04 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi skonstruować ciąg funkcji kar i wykorzystać go do rozwiązania zadania z ograniczeniami MAT2A_U01 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U002 Potrafi przeprowadzic dekompozycje zadania programowania liniowego MAT2A_U01, MAT2A_U02, MAT2A_U03 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U003 Potrafi sformułować zadanie programowania nieliniowego oraz sprawdzić warunki konieczne i wystarczające istnienia rozwiązania MAT2A_U20, MAT2A_U05 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
M_U004 Potrafi zdefiniować zadanie dualne i wykorzystać go do rozwiązania zadania pierwotnego MAT2A_U01, MAT2A_U02, MAT2A_U05 Odpowiedź ustna,
Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozwiązania MAT2A_K01, MAT2A_K07, MAT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Umie pracować w zespole nad rozwiązaniami problemu MAT2A_K03, MAT2A_K05 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe algorytmy rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń i z ograniczeniami + + - - - - - - - - -
M_W002 Zna pojęcie punktu siodłowego i jego związek z rozwiązaniem zadania programowania nieliniowego + + - - - - - - - - -
M_W003 Zna pojęcia zbioru wypukłego i funkcji wypukłej oraz twierdzenia ich dotyczących (z dowodami) + + - - - - - - - - -
M_W004 Zna warunki konieczne i wystarczjące (warunki Kuhna- Tuckera) optymalności (z dowodami) + + - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi skonstruować ciąg funkcji kar i wykorzystać go do rozwiązania zadania z ograniczeniami + + - - - - - - - - -
M_U002 Potrafi przeprowadzic dekompozycje zadania programowania liniowego + + - - - - - - - - -
M_U003 Potrafi sformułować zadanie programowania nieliniowego oraz sprawdzić warunki konieczne i wystarczające istnienia rozwiązania + + - - - - - - - - -
M_U004 Potrafi zdefiniować zadanie dualne i wykorzystać go do rozwiązania zadania pierwotnego + + - - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozwiązania + + - - - - - - - - -
M_K002 Umie pracować w zespole nad rozwiązaniami problemu + + - - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 100 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 8 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Przykłady zadań programowania nieliniowego

  Zbiory, stożki i funkcje wypukłe. Warunek konieczny i wystarczający wypukłości funkcji różniczkowalnej oraz funkcji dwukrotnie różniczkowalnej.

 2. Funkcje pseudowypukłe i quasiwypukłe

  Warunek konieczny i wystarczający quasiwypukłości funkcji, Warunek konieczny i wystarczający istnienia minimum dla funkcji wypukłej ,oraz pseudowypukłej.

 3. Kierunki dopuszczalne

  Warunki dopuszczalności kierunków Warunki regularności ograniczeń. Tw. Farkasa . Warunki konieczne optymalności.

 4. Tw. Kuhna- Tuckera

  Postacie warunków Kuhna-Tuckera .Warunki wystarczające optymalności.

 5. Funkcja Lagrange’a

  Punkt siodłowy. Warunki konieczne i wystarczające istnienia punktów siodłowych.

 6. Związku punktu siodłowego z rozwiązaniem optymalnym

  Twierdzenie o związku punktu siodłowego z rozwiązaniem optymalnym. Twierdzenie Karlina.

 7. Zadanie pierwotne i dualne

  Zbiory dopuszczalne dla zadania dualnego Twierdzenie Wolfe’a o dualności zadań.

 8. Odwracanie zadań dualnych

  Twierdzenie Mangasariana o odwracalności zadań dualnych. Twierdzenie o nieograniczoności funkcji celu zadania dualnego. Twierdzenie o nieistnieniu rozwiązania zadania pierwotnego.

 9. Programowanie kwadratowe

  Algorytm Wolfe’a.

 10. Algorytmy poszukiwania minimum bez ograniczeń

  Algorytmy poszukiwania minimum bez ograniczeń, złoty podział odcinka, aproksymacja kwadratowa, metoda Hooke’a, metoda Neldera, metoda gradientów sprzężonych.

 11. Minima z ograniczeniami – zewnętrzna funkcja kary

  Ciąg zewnętrznych funkcji kary Twierdzenie o zbieżności rozwiązań zadań pochodnych.

 12. Minima z ograniczeniami – CD

  Twierdzenie o postaci zewnętrznych funkcji kary dla iloczynu i sumy zbiorów. Algorytm Schmitta –Foxa.

 13. Wewnętrzna funkcja kary

  Ciąg wewnętrznych funkcji kary. Twierdzenie o zbieżności zadań pochodnych z wewnętrznymi funkcjami kary. Twierdzenie o postaci wewnętrznych funkcji kar. Algorytm Powella.

 14. Zadania związane

  Zadania związane. Warunki związania zadań. Dekompozycja zadań metodą parametryczną i metoda cen.

Ćwiczenia audytoryjne (30h):

Rozwiązywanie zadań dotyczących treści przekazywanych na kolejnych wykładach: prezentowanie referatów przygotowanych przez słuchaczy, wykonanie projektu.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Wykład jest klasycznym wykładem tablicowym. Mile widziana aktywność studentów podczas wykładu - np. zadawanie pytań wykładowcy.
 • Ćwiczenia audytoryjne: Podczas zajęć audytoryjnych studenci na tablicy rozwiązują zadane wcześniej problemy. Prowadzący na bieżąco dokonuje stosowanych wyjaśnień i moderuje dyskusję z grupą nad danym problemem.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Dwa zaliczenia poprawkowe.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia audytoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci przystępując do ćwiczeń są zobowiązani do przygotowania się w zakresie wskazanym każdorazowo przez prowadzącego (np. w formie zestawów zadań). Ocena pracy studenta może bazować na wypowiedziach ustnych lub pisemnych w formie kolokwium, co zgodnie z regulaminem studiów AGH przekłada się na ocenę końcową z tej formy zajęć.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa(OK) jest równa ocenie z zaliczenia ćwiczeń (OC)
OK=OC

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:
 1. W. Findeisen, J .Szymanowski. A. Wierzbicki; Teoria i metody obliczeniowe optymalizacji. PWN 1980
 2. B.Martos; Programowanie nieliniowe. Teoria i metody. PWN 1983
Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. Niedoba, Wieslaw; On the difference method for a non-linear system of parabolic differential-functional equations; Zesz. Nauk. Akad. Gorn.-Hutn. Stanislaw Staszica 764, Mat. Fiz. Chem. 43, 15-26 (1980).

2. Niedoba, Wieslaw; Skupien, Zdzislaw; Wojda, Adam Pawel; Minimization of freeze in the investment process; Przegl. Stat. 25, 65-74 (1978).

3. Niedoba J., Niedoba W.; Równania różniczkowe zwyczajne i cząstkowe; Wydawnictwa AGH (2001).

Informacje dodatkowe:

Brak