Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Algorytmy kombinatoryczne 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-108-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Meszka Mariusz (meszka@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Wprowadzenie i przykłady algorytmów kombinatorycznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele MAT2A_W11, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Referat
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów MAT2A_W11, MAT2A_W02 Referat
Umiejętności: potrafi
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy MAT2A_U03, MAT2A_U01 Referat
M_U002 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów MAT2A_U21, MAT2A_W07 Referat
M_U003 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia MAT2A_U19, MAT2A_U01, MAT2A_K07, MAT2A_K02, MAT2A_U15, MAT2A_U02, MAT2A_K05 Referat
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Zna podstawowe modele algorytmiczne oraz typy zagadnień praktycznych wykorzystujących wybrane modele - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna i rozumie podstawowe techniki projektowania algorytmów - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Potrafi samodzielnie przeprowadzić ścisłe rozumowanie z wykorzystaniem zdobytej wiedzy - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi ocenić trudność problemów pod kątem wykorzystania algorytmów - - - - - + - - - - -
M_U003 Potrafi ze zrozumieniem przedstawić poznane zagadnienia - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 50 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

1. Podstawowe techniki projektowania algorytmów.
2. Generowanie zbiorów i podzbiorów.
3. Generowanie permutacji i ciągów.
4. Generowanie podziałów zbiorów.
5. Generowanie podziałów liczb.
6. Funkcje tworzące.
7. Metody przeszukiwania heurystycznego.
8. Podstawowe algorytmy teorii grafów.
9. Problem plecakowy.
10. Problem komiwojażera.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Przygotowanie oraz wygłoszenie referatów na seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Wprowadzenie do matematyki dyskretnej
Teoria algorytmów

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

D.L. Kreher, D.L. Stinson, Combinatorial algorithms, CRC Press, 1999.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1.
A possible analogue of ρ-labellings for 3-uniform hypergraphs / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa // Electronic Notes in Discrete Mathematics ; ISSN 1571-0653. — 2017 vol. 60, s. 33–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-06-29. — IWOGL 2016 : 9th International Workshop on Graph Labelings : Krakow, Poland, July 7–9, 2016. — tekst: https://goo.gl/tf4GpN

2.
Kite systems of order 8; embedding of kite systems into bowtie systems / Mariusz MESZKA, Alexander Rosa, Beatrice Ruini // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 67 pt. 2, s. 378–393. — Bibliogr. s. 393, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl127a.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/67/ajc_v67_p378.pdf

3.
Maximal edge-colorings of graphs / Mariusz MESZKA, Magdalena TYNIEC // Graphs and Combinatorics ; ISSN 0911-0119. — 2017 vol. 33 iss. 6, s. 1451–1458. — Bibliogr. s. 1458, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-05-26. — tekst: https://goo.gl/MQWfoQ

4.
Revisiting the intersection problem for minimum coverings of complete graphs with triples / C. C. Lindner, C. A. Rodger, M. MESZKA // Australasian Journal of Combinatorics ; ISSN 1034-4942. — 2017 vol. 68 pt. 2, s. 276–284. — Bibliogr. s. 284, Abstr.. — tekst: http://ajc.maths.uq.edu.au.df3pc3jl1257.wbg2.bg.agh.edu.pl/pdf/68/ajc_v68_p276.pdf

Informacje dodatkowe:

Seminarium dostępne od roku ak. 2018/19