Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Wybrane Rozdziały Matematyki Stosowanej
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-208-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
2
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. Wykłady prowadzone przez zaproszonych gości.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. MAT2A_W09, MAT2A_U14, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_W03, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Egzamin,
Kolokwium,
Odpowiedź ustna
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_W03, MAT2A_U15, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U06, MAT2A_U02, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_U16, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce MAT2A_K03, MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_W07, MAT2A_U16, MAT2A_U03, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_U20, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym MAT2A_K03, MAT2A_U14, MAT2A_U01, MAT2A_W06, MAT2A_W01, MAT2A_K04, MAT2A_K02, MAT2A_U13, MAT2A_W03, MAT2A_U10, MAT2A_U04, MAT2A_U02, MAT2A_K05, MAT2A_W07, MAT2A_U16, MAT2A_U03, MAT2A_W05, MAT2A_K01, MAT2A_U20, MAT2A_W02, MAT2A_W04 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Sprawozdanie
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego matematykę dyskretną, klasyczną i statystykę. - - - - + - - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi ze zrozumieniem przedstawić w mowie i piśmie poznane na wykładzie przykłady zastosowań matematyki - - - - + - - - - - -
M_U002 rozpoznaje problemy zagadnienia praktyczne, które można rozwiązać algorytmicznie - - - - + - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 docenia możliwości zastosowań matematyki w innych naukach i w praktyce - - - - + - - - - - -
M_K002 Docenia potrzebę i konieczność ścisłego rozumowania i potrafi je zastosować w życiu codziennym - - - - + - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 58 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 28 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Konwersatorium (30h):

Konwersatorium prowadzone przez wielu wykładowców na zaproszenie osoby prowadzącej przedmiot. Zajęcia prowadzone przez poszczególne osoby będą mogły się różnić długością (od 2 do kilkunastu godzin), formą (ćwiczenia, wykład itp.), jak i zakresem materiału (byle dotyczył on aspektów zastosowań matematyki). Tematem mogą być aktualnie prowadzone badania. Przewidywana jest możliwość wystąpień gości wydziału. W konsekwencji, niektóre zajęcia mogą być prowadzone po angielsku.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Konwersatorium: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Konwersatorium:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest równa ocenie z pisemnego sprawozdania i oceny aktywności na zajęciach.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego trybu wyrównywania zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak