Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Zarządzanie Systemem Informatycznym
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-302-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Mielczarek Dominik (dmielcza@wms.mat.agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Element inżynierii oprogramowania. Systemy informatyczne.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student identyfikuje zagrożenia dla typowego projektu informatycznego oraz metody stosowane do ich uniknięcia lub zmniejszenia skutków. MAT2A_W11 Egzamin
M_W002 Student rozpoznaje pojęcia z dziedziny inżynierii oprogramowania, rozumie cele standardowych procesów. MAT2A_W11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi zebrać wymagania dla systemu informatycznego oraz zapisać je w postaci umożliwiającej dalsze przetwarzanie. MAT2A_K03, MAT2A_K02, MAT2A_U20, MAT2A_U19 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi wykonać analizę oczekiwań interesariuszy oraz ich priorytetyzację. MAT2A_K02, MAT2A_U16 Egzamin
M_U003 Student potrafi użyć notacji UML do przedstawienia aspektów projektowanego systemu oraz wykonać model w narzędziu CASE. MAT2A_U20 Projekt,
Wykonanie projektu,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student identyfikuje kontekst społeczny zaplanowanego systemu, w jaki sposób wykonana praca wpłynie na pracę i przyzwyczajenia innych ludzi. MAT2A_K03 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K002 Student aktywnie proponuje uproszczenia projektowanego systemu, biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów. MAT2A_K03, MAT2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_K003 Student aktywnie bierze udział w dyskusji nad wizją projektowanego systemu, zadaje pytania prowadzącemu. MAT2A_K04, MAT2A_K03, MAT2A_K02 Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student identyfikuje zagrożenia dla typowego projektu informatycznego oraz metody stosowane do ich uniknięcia lub zmniejszenia skutków. + - + - - - - - - - -
M_W002 Student rozpoznaje pojęcia z dziedziny inżynierii oprogramowania, rozumie cele standardowych procesów. + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi zebrać wymagania dla systemu informatycznego oraz zapisać je w postaci umożliwiającej dalsze przetwarzanie. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi wykonać analizę oczekiwań interesariuszy oraz ich priorytetyzację. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi użyć notacji UML do przedstawienia aspektów projektowanego systemu oraz wykonać model w narzędziu CASE. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student identyfikuje kontekst społeczny zaplanowanego systemu, w jaki sposób wykonana praca wpłynie na pracę i przyzwyczajenia innych ludzi. + - + - - - - - - - -
M_K002 Student aktywnie proponuje uproszczenia projektowanego systemu, biorąc pod uwagę ograniczenia zasobów. + - + - - - - - - - -
M_K003 Student aktywnie bierze udział w dyskusji nad wizją projektowanego systemu, zadaje pytania prowadzącemu. + - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 57 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 4 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 1 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (15h):
Treść wykłady odpowiada zajęciom laboratoryjnym.
Ćwiczenia laboratoryjne (15h):
 1. Ćwiczenia laboratoryjne

  Zajęcia laboratoryjne mają przygotować do wykonania projektu przez zajęcia z kontaktu z klientem, uzupełnianie wiedzy praktycznej. Część czasu zostanie przeznaczona na konsultacje wykonywanych projektów i przedyskutowanie problemów pojawiających się podczas wykonania.

  1. Analiza systemu – 1,5 godz.
  Analiza interesariuszy. Wywiad z klientem. Definiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych.

  2. Przygotowanie dokumentacji projektowej – 1,5 godz.
  Wykonanie (na podstawie szablonu) pierwszej wersji specyfikacji funkcjonalnej i zapisu decyzji architektonicznych.

  3. Przygotowanie i wykorzystanie modelu systemu – 1,5 godz.
  Wykonanie modelu systemu w oparciu o notację UML w narzędziu CASE.

  4. Tworzenie aplikacji z użyciem wybranych technologii (np. HTML, CSS i PHP, C++) – 4,5 godz.
  Obsługa narzędzi potrzebnych do wykonania projektu. Przygotowanie interfejsu użytkownika. Analiza użyteczności interfejsu użytkownika.

  5. Weryfikacja i akceptacja projektu – 1,5 godz.
  Przekonanie klienta, że wykonany system jest odpowiedzią na zgłoszone potrzeby. Przedstawienie możliwości dalszego rozwoju.

 2. Seminarium

  1. Wprowadzenie do Inżynierii Oprogramowania – 1,5 godz.
  Historia inżynierii oprogramowania. Zakres, podstawowe pojęcia, nomenklatura. Wyzwania stojące przed projektami.

  2. Inżynieria wymagań – 1,5 godz.
  Analiza interesariuszy. Wymagania niefunkcjonalne i funkcjonalne. Sposoby definiowania wymagań. Błędy popełniane przy specyfikowaniu wymagań. Praktyki przydatne w zarządzaniu wymaganiami.

  3. Modelowanie i dokumentacja projektowa – 3 godz.
  Rodzaje modeli. Modelowanie obiektowe. Modelowanie zachowania systemu. Modelowanie dziedziny systemu. Modelowanie z użyciem UML. Przykład modelu systemu opartego na przypadkach użycia. Zintegrowane narzędzia do modelowania.

  4. Procesy tworzenia oprogramowania – 1,5 godz.
  Modele rozwoju oprogramowania. Porównanie modelu kaskadowego, spiralnego, unified process. Cechy procesu fazowego i iteracyjnego na podstawie Agile Unified Process i Enterprise Unified Process. Aspekty faz początkowej, rozwinięcia, budowy, dostarczenia.

  5. Lekkie metody tworzenia oprogramowania – 1,5 godz.
  Geneza praktyk zwinnych. Porównanie metod preskryptywnych i adaptacyjnych. Praktyki stosowane w różnych obszarach aktywności projektowej.

  6. Testowanie oprogramowania i jakość – 1,5 godz.
  Kryteria jakości. Poziomy testów. Techniki testowania. Pokrycie systemu testem. Rozwój oprogramowania sterowany testami.

  7. (opcjonalne) Studium przypadków zastosowania inżynierii oprogramowania – 1,5 godz.
  Analiza wykonania dwóch projektów. Użyte narzędzia i metody pracy.

 3. Projekt

  Celem zadań projektowych jest zaplanowanie, zaprojektowanie i wykonanie systemu informatycznego. Może zostać przez wykonawców wybrany dowolny temat i technologia, jeżeli tylko wyniki prac mogą być prezentowane podczas zajęć i prowadzący podejmie się pełnienia roli klienta w takim zestawieniu.
  Studenci wykonują projekt pracując w grupach 3-osobowych. W ramach projektu przygotowują:

  - dokumentację analityczną tworzonego systemu

  - opis architektury systemu

  - działający prototyp systemu, wykonujący przynajmniej część przewidzianej w dokumentacji funkcjonalności i zgodny z przyjętymi założeniam

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

dwa zaliczenia poprawkowe

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Oceny z projektu(P) oraz z egzaminu (E) obliczane są następująco: procent
uzyskanych punktów przeliczany jest na ocenę zgodnie z Regulaminem Studiów AGH.
Ocena końcowa (OK) obliczana jest jako średnia ważona ocen z egzaminu (E) i z wykonania projektu (P):
OK = 0.35 x E + 0.65 x P

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualnie

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Uczestnicy kursu powinni wcześniej przejść przez podstawowe kursy obsługi komputera, oprogramowania biurowego i programowania. Przydatne również będzie znajomość konstrukcji baz danych, znaczników HTML.

Nawet dogłębna znajomość zagadnień poruszanych w ramach kursu nie stanowi przeszkody w uczestnictwie.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1) IEEE Computer Society, Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK), 2004, http://www.computer.org/portal/web/swebok/htmlformat

2) Scott W. Ambler, Agile Modeling: Effective Practices for Extreme Programming and the Unified Process, J. Wiley., 2002

3) Alistair Cockburn, Writing Effective Use Cases, A. Addison Wesley, 2001.

4) Karl Wiegers, Software Requirements 2, O’Reilly Media, 2009

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Wszystkie zajęcia są prowadzone przez przedstawicieli firmy Ericpol:

Jacek Rybicki (jacek.rybicki@ericpol.com)
Michał Szancer
Wiesław Chmielnicki