Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Metody dyskretne 1
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-2-308-MZ-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
Matematyka w zarządzaniu
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
3
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
prof. dr hab. Woźniak Mariusz (mwozniak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Celem modułu jest zapoznanie studentów z różnymi zastosowaniami matematyki dyskretnej m.in. w innych działach matematyki i zdobycie przez nich umiejętności ich przedstawiania.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium MAT2A_W06, MAT2A_W02, MAT2A_W04, MAT2A_W03, MAT2A_W07 Prezentacja
Umiejętności: potrafi
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium MAT2A_U01, MAT2A_K07, MAT2A_K02, MAT2A_U02, MAT2A_K05 Aktywność na zajęciach
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu MAT2A_U03, MAT2A_U01, MAT2A_U04, MAT2A_U02 Referat
M_U003 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim MAT2A_U22, MAT2A_U01, MAT2A_U02 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych MAT2A_K01, MAT2A_K07, MAT2A_K04, MAT2A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. MAT2A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 zna pojęcia i zasadnicze fakty w dziedzinie matematyki poznanej na seminarium - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 potrafi w zrozumiały sposób przedstawić zagadnienie matematyczne studentom uczestniczącym w seminarium - - - - - + - - - - -
M_U002 potrafi przygotować referat na podstawie przeczytanego artykułu - - - - - + - - - - -
M_U003 umie przeczytać ze zrozumieniem artykuł w matematycznym czasopiśmie naukowym w języku angielskim - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu, brakujące elementy rozumowania oraz stopień trudności zagadnień matematycznych - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 60 godz
Punkty ECTS za moduł 2 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 10 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Program seminarium obejmuje wybrane rozdziały matematyki dyskretnej (głównie z teorii grafów). Zagadnienia są dobrane tak, aby studenci mieli okazje poznania różnych metod dowodzenia. Studenci przygotowują referaty na podstawie fachowej literatury matematycznej (z reguły anglojęzycznej) i prezentują je na seminarium.
Szczególny nacisk będzie położony na zastosowanie metod dyskretnych w innych działach matematyki.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą są referaty wygłaszane przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia jest dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wygłoszenie referatu i aktywność na zajęciach

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i sposób prezentacji.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Zaliczenie seminarium na podstawie wygłoszonych referatów i aktywności studenta na seminarium.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

brak

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

M. Aigner, G.M. Ziegler, Proofs trom the BOOK, Springer, 2001

D.B. West, Introduction to Graph Theory, 2001

A także artykuły w naukowych czasopismach matematycznych w języku angielskim zależne od tematyki seminarium

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

M.Woźniak, Packing of Graphs, Dissertationes Mathematicae 362 (1997),
pp.78.

J-F.Sacle and M.Woźniak, The Erdors-Sos conjecture for graphs without
C4, J. Combin. Theory, Series B 70 (2) (1997), 367–372.

C.Bazgan, A.Harkat-Benhamdine, H.Li and M.Woźniak, On the vertexdistinguishing
proper edge-colorings of graphs, J. Combin. Theory, Series
B 75 (1999), 288–301.

M.Woźniak, Packing of graphs and permutation — a survey, Discrete
Math. 276 (2004), 379–391.

M. Pilśniak and M. Woźniak, A note on packing of two copies of a
hypergraph, Discussiones Mathematicae-Graph Theory 27 (1) (2007),
45–49.

E. Gyori, M. Hornak, C. Palmer and M. Woźniak, General neighbourdistinguishing
index of a graph, Discrete Math. 308 (5-6) (2008),
827–831.

J. Przybyło and M. Woźniak, On a 1,2 Conjecture, Discrete Math.
Theoretical Computer Science, 12 (1) (2010), 101–108.

R. Kalinowski, M. Pilśniak, J. Przybyło and M. Woźniak, How to personalize
the vertices of a graph?, European Journal of Combinatorics,
40 (2014), 116–123.

R. Kalinowski and M. Woźniak, Edge-distinguishing index of a graph,
Graphs and Combinatorics 30 (6) (2014), 1469–1477

R. Kalinowski, M. Pilśniak, M. Woźniak, Distinguishing graphs by total
colourings, ARS MATHEMATICA CONTEMPORANEA 11 (2016),
79–89.

M. Hornak, J. Przybyło, M. Woźniak, A note on a directed version of
the 1-2-3 Conjecture, Discrete Applied Math. 236 (2018), 472-476.

Informacje dodatkowe:

brak