Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
sześć
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
180
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Licencjat
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • matematyka

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  matematyka 180 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr zimowy
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Wydział Matematyki Stosowanej AGH prowadzi studia matematyczne I stopnia (licencjackie) i II stopnia (uzupełniające magisterskie).

  Wiedza z zakresu podstawowych działów matematyki, przekazywana studentom podczas studiów, ma charakter uniwersalny i nie zależy od zmieniających się technologii, miejsca i czasu. Zatem jest podstawą do procesu kształcenia przez całe życie. Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają umiejętności logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania, a kształtowanie takich umiejętności u studentów jest jednym z celów kształcenia na AGH.

  Programy specjalności studiów II stopnia zawierają współczesne zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy, w szczególności w bankowości i finansach, informatyce, zarządzaniu, biologii, inżynierii materiałowej, elektronice, automatyce, mechanice i telekomunikacji. Umożliwia to studentom zdobywać umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy i ułatwia zatrudnienie w przemyśle, bankach, sektorze ubezpieczeń, branży IT, administracji, nauce i oświacie oraz współpracę ze specjalistami z innych dziedzin. Ponadto, wiedza zawarta w programach studiów oraz umiejętności są uzupełniane aktywnym udziałem studentów w pracach kół naukowych.

  Zajęcia dydaktyczne na kierunku są prowadzone przez matematyków prowadzących własne badania naukowe na wysokim poziomie. Ten fakt sprzyja rozwojowi naukowemu najlepszych studentów i przygotowuje do kontynuowana studiów matematycznych na studiach doktoranckich i pracy naukowej.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Uniwersalny charakter matematyki jest podstawą do procesu kształcenia się przez całe życie.
  Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki (logika, analiza matematyczna, algebra liniowa, algebra, matematyka dyskretna, rachunek prawdopodobieństwa, statystyka, równania różniczkowe, analiza numeryczna), wybranych zastosowań matematyki (np. teoria algorytmów, kryptografia, teoria portfela, zarządzanie ryzykiem i finansami), pakietów obliczeniowych i języków programowania służących do obliczeń symbolicznych, numerycznych i symulacji procesów oraz doskonale rozumie rolę i znaczenie formalizmu matematycznego, podstaw technik obliczeniowych i programowania wspomagających pracę matematyka.
  Absolwent studiów I stopnia potrafi: formułować twierdzenia i definicje z podstawowych działów matematyki, przedstawić w sposób zrozumiały poprawne rozumowania matematyczne takie jak dowodzenie twierdzeń oraz obalanie hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów, rozpoznać formalne struktury matematyczne związane z podstawowymi działami matematyki oraz zna ich podstawowe własności i rozumie ich znaczenie w konstrukcji stosowanych modeli matematycznych oraz jest przygotowany do kształcenia specjalistycznego na studiach drugiego stopnia w zakresie zastosowań matematyki ze szczególnym uwzględnieniem: matematyki finansowej i ubezpieczeniowej, matematyki obliczeniowej i komputerowej, zastosowań w informatyce, zarządzaniu i w naukach technicznych i przyrodniczych. Potrafi posłużyć się oprogramowaniem służącym do obliczeń symbolicznych i numerycznych i zna wybrane języki programowania (Mathematica, Statistica, C++) oraz potrafi samodzielnie pracować z specjalistyczną literaturą naukową, także w języku angielskim.
  Absolwenci studiów matematycznych oprócz wiedzy i umiejętności z zakresu matematyki i zastosowań matematyki posiadają kompetencje i umiejętności przydatne w przyszłości na rynku pracy: umiejętność logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, podejmowania rozsądnych decyzji oraz szybkiego i trafnego wnioskowania.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
 • - (PL)
  — (EN)
 • Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • - (PL)
  — (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Ponad 90% absolwentów studiów pierwszego stopnia kontynuuje studia matematyczne drugiego stopnia na Wydziale Matematyki Stosowanej. WMS oferuje studia na kierunku Matematyka w następujących specjalnościach:

  -Matematyka finansowa (MF);
  -Matematyka w informatyce (MI);
  -Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych (MNTP);
  -Matematyka obliczeniowa i komputerowa (MOiK);
  -Matematyka ubezpieczeniowa (MU);
  -Matematyka w zarządzaniu (MZ).

  Absolwenci studiów pierwszego stopnia podejmują studia matematyczne na innych uczelniach krajowych i zagranicznych. Ponadto, przygotowanie uzyskane podczas studiów umożliwia kontynuację edukacji na poziomie drugiego stopnia na innych kierunkach (ekonomia, zarządzanie, studia informatyczne).

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Wnioski z monitoringu karier zawodowych absolwentów:

  - Główne branże, w których są zatrudnieni absolwenci WMS: bankowość, IT, BPO, szkolnictwo wyższe, ubezpieczenia;

  - Prawie 100% absolwentów pracuje lub prowadzi działalność gospodarcza.

  - Zdecydowana większość absolwentów deklaruje, że ich praca jest zgodna lub częściowo zgodna z wykształceniem.

  Wydział Matematyki Stosowanej stara się wprowadzać do programu studiów przedmioty/ modułu zajęć, które mają wspomagać przygotowanie absolwenta do aktualnych warunków na rynku pracy w branży finansowej, ubezpieczeniowej, IT. Zajęcia są planowane we współpracy z przedstawicielami instytucji/firm zatrudniających absolwentów matematyki.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  http://www.pka.edu.pl/raporty/2017/10/26/raport_matematyka_AGH_na_strone.pdf

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  1) Od drugiego semestru studiów zajęcia są prowadzone w małych grupach ćwiczeniowych/laboratoryjnych, co pozwala studentom na aktywny udział w zajęciach.

  2) Seminaria licencjackie także są prowadzone małych grupach. Opiekun prac dyplomowych może dopilnować proces tworzenia pracy dyplomowej – licencjackiej oraz służyć radą każdemu studentowi w zakresie merytorycznym i redakcyjnym.

  3) Przedmioty obieralne są tak dobrane aby studenci mogli się zorientować w tematykach specjalności na drugim stopniu studiów.

  4) Studenci sa zachęcani do aktywnego udział w pracach studenckich kół naukowych działających na WMS:
  Koło Naukowe Modelowania Finansowego
  http://www.knmf.agh.edu.pl

  Studenckie Koło Matematyków AGH
  http://www.skm.agh.edu.pl/pl/index.html

  Koło Naukowe Matematyków Dyskretnych “Żmirłacz”
  http://wms.mat.agh.edu.pl/~knmd/

  5) Wydział Matematyki Stosowanej wspiera finansowo udział studentów w międzynarodowych konkursach i olimpiadach matematycznych dla studentów.

  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  Wydział Matematyki Stosowanej współdziała w zakresie uaktualniania oferty edukacyjnej i realizacji programu studiów z interesariuszami zewnętrzymi.

  Pracownicy firm prowadzą lub współprowadzą specjalistyczne zajęcia dla studentów studiów II stopnia. W tym zakresie umowy są zawarte z: Ericpol/Ericson, Luxoft, UBS, HSBC. Ponadto, wydział mocno wspiera działalność studencką w kołach naukowych w kierunku współpracy z otoczeniem gospodarczym i pracodawcami.

  Rada Społeczna Wydziału Matematyki, składająca się z osób pełniących funkcje w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego, regularnie opiniuje aktualność programu studiów, osiągnięcia dydaktyczne oraz wyniki monitoringu losów absolwentów.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Podstawą ustalenia rankingu kandydatów na studia matematyczne jest wynik z matury pisemnej z matematyki.

  Szczegóły na stronie WWW:
  https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  https://kandydaci.agh.edu.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji-na-studia-w-agh/

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: —
  Maksymalna liczba studentów: 200

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 170 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 160 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 0 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 54 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 5 ECTS
  praktyk zawodowych 3 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 120 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Studenci mają obowiązek zaliczyć praktykę studencką w ramach programu studiów w wymiarze 3 tygodni. Studenci są wspierani w poszukiwaniu miejsc praktyki tak, aby były one związane z kierunkiem studiów. Zatem w czasie realizacji praktyki mogą zapoznać się ze stosowaniem metod matematycznych w szeroko rozumianym życiu zawodowym. Praktyki są realizowane w urzędach administracji publicznej, bankach, firmach ubezpieczeniowych, zakładach usługowych lub przemysłowych. Dodatkową wiedzę o rynku pracy dla absolwenta oraz wymaganiach pracodawców można uzyskać biorąc aktywny udział w pracach studenckich kół naukowych przy Wydziale Matematyki Stosowanej: Koła Naukowego Modelowania Finansowego, Studenckiego Koła Matematyków AGH, Koła Naukowego Matematyków Dyskretnych.

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Po zaliczeniu semestru, student jest wpisywany na kolejny semestr. Uzyskanie wpisu na semestr VI jest uwarunkowane zgłoszeniem tematu pracy licencjackiej oraz wymaga
  spełnienia warunków zaliczenia semestru kontrolnego.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Student może być wpisany na kolejny semestr z deficytem ECTS (wyjątkiem semestru VI) jeśli nie ma przekroczonego łącznego deficytu 15 ECTS.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  15
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  Brak bloków zajęć. Deklarację o obieranych modułach matematycznych i seminariach licencjackich realizowanych w semestrach V i VI studenci składają do końca kwietnia w roku, w którym studiują na semestrze IV. Zmiana przedmiotu obieralnego na inny może nastąpić za zgodą dziekana.

  Semestry kontrolne:
  5
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów, wnioskowanie do dziekana oraz zakres indywidualizacji odpowiadają zapisom Regulaminu Studiów i uchwały Rady Wydziału Matematyki Stosowanej z dnia 21 marca 2019r.

  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  Zalecany termin realizacji praktyk zawodowych to okres wakacji letnich miedzy I i II rokiem studiów lub II i III rokiem studiów. Zaliczenie praktyk następuje w semestrze VI.

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Student składa deklarację w dziekanacie przed rozpoczęciem semestru. Deklarację o obieranych modułach matematycznych i seminariach licencjackich realizowanych w semestrach V i VI studenci składają do końca kwietnia w roku, w którym studiują na semestrze IV. Zmiana przedmiotu obieralnego na inny może nastąpić za zgodą dziekana.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Brak ścieżek i specjalności.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Aby uzyskać tytuł zawodowy licencjata, poza zaliczeniem wszystkich przedmiotów obowiązkowych i odpowiednich przedmiotów o charakterze obieralnym, przewidzianych w programie studiów, oraz odbyciem trzech tygodni praktyki zawodowej, należy zdać egzamin kierunkowy oraz złożyć i obronić pracę dyplomową (licencjacką) w terminach przewidzianych w Regulaminie Studiów.

  Szczegółowe zasady prowadzenia procesu dyplomowania (licencjat) dla studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka na Wydziale Matematyki Stosowanej AGH można znaleźć na stronie www Wydziału Matematyki Stosowanej

  ( http://www.wms.agh.edu.pl/index.php?m=2&p=22 )

  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ogólny wynik ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku matematyka, wpisywany do dyplomu oraz suplementu, jest ustalany jako średnia ważona ocen:
  - średniej oceny ze studiów pierwszego stopnia z wagą 0.8,
  - oceny pracy dyplomowej z wagą 0.1,
  - oceny egzaminu dyplomowego z wagą 0.1,

  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  Liczba godzin zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia :
  I semestr – 330 godz.
  II sem. – 345 godz.
  III sem. – 360 godz.
  IV sem. – 345 godz.
  V sem. – 330 godz.
  VI sem. – 210 godz. (nie licząc pracy dyplomowej)
  Łącznie 1920 godz.
  Moduły obowiązkowe: 1455 godz., 126 ECTS
  Moduły obieralne: min. 465 godz., min. 54 ECTS,
  Moduły obieralne oferowane na Wydziale lub Uczelni odpowiednie dla kierunku łącznie umożliwiają uzyskanie ok. 135 ECTS.