Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Elementy i Narzędzia Informatyki
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-1-106-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. Kot Piotr (Piotr.Kot@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Podstawowe pojęci związane z Informatyką i systemami operacyjnymi.Edytory tekstu: Word, Latex. Arkusz kalkulacyjny Excel. Grafika, tworzenie prezentacji w środowisku Beamer.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich podstawowych pojęć związanych z Informatyką i systemami operacyjnymi. MAT1A_W08 Kolokwium
M_W002 Student zna i rozumie proces tworzenia dokumentów tekstowych za pomocą systemu LaTeX. MAT1A_W08 Kolokwium
M_W003 Student zna i rozumie działanie podstawowych poleceń użytkownika systemu Unix. MAT1A_W08 Kolokwium
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi korzystać z systemu Unix za pomocą poleceń wydawanych w trybie konsolowym oraz poprzez interfejs graficzny. MAT1A_U25 Kolokwium
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych poleceń systemu Unix celem: zarządzania swoimi plikami i procesami, znajdowania informacji, komunikacji. MAT1A_U25 Kolokwium
M_U003 Student potrafi stworzyć dokument tekstowy zawierający m.in. tabele, obrazy i wzory matematyczne w systemie LaTeX. MAT1A_U25 Kolokwium
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, Internecie i podręcznikach elektronicznych, także w językach obcych. MAT1A_K06 Kolokwium
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie znaczenie wszystkich podstawowych pojęć związanych z Informatyką i systemami operacyjnymi. - - + - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie proces tworzenia dokumentów tekstowych za pomocą systemu LaTeX. - - + - - - - - - - -
M_W003 Student zna i rozumie działanie podstawowych poleceń użytkownika systemu Unix. - - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi korzystać z systemu Unix za pomocą poleceń wydawanych w trybie konsolowym oraz poprzez interfejs graficzny. - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi korzystać z podstawowych poleceń systemu Unix celem: zarządzania swoimi plikami i procesami, znajdowania informacji, komunikacji. - - + - - - - - - - -
M_U003 Student potrafi stworzyć dokument tekstowy zawierający m.in. tabele, obrazy i wzory matematyczne w systemie LaTeX. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, Internecie i podręcznikach elektronicznych, także w językach obcych. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 79 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
Przygotowanie do zajęć 45 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

1. Wstęp. Podstawowe pojęcia. System operacyjny Unix/Linux. Pierwsze logowanie i zmiana hasła. Zaznajomienie się ze środowiskiem X Windows (Gnome/KDE).
2. Pliki i katalogi – tworzenie, kopiowanie, usuwanie. Organizacja systemu plikowego w systemie Linux.
3. Prawa dostępu. Komunikacja z innymi użytkownikami.
4. Procesy. Wyszukiwanie informacji.
5. System operacyjny Windows. Zarządzanie plikami.
6. Edytor tekstu Word.
7. Arkusz kalkulacyjny Excel.
8. Wstęp do LaTeX-a. Tworzenie pierwszego dokumentu w LaTeX-u.
9. Akapity, czcionki, język polski (pakiety), formatowanie tekstu, style dokumentu, sekcje.
10. Tabele.
11. Wzory matematyczne.
12. Grafika (gnu plot, xfig), wstawianie obrazków.
13. Tworzenie prezentacji w środowisku Beamer.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Ćwiczenia laboratoryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu. Zaliczenie modułu jest możliwe po zaliczeniu wszystkich zajęć laboratoryjnych.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa to średnia arytmetyczna ocen z obu kolokwiów, przy czym oba kolokwia muszą być zaliczone pozytywnie.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Student powinien zgłosić się do prowadzącego w celu ustalenia indywidualnego sposobu nadrobienia zaległości.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Sylwester. System operacyjny Unix.
2. Jim Boyce. Windows 7 PL. Biblia.
3. Nie za krótkie wprowadzenie do LaTeX-a.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak