Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
seminarium licencjackie I
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-1-509-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
5
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr Malejki Maria (malejki@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Seminarium częściowo zapewnia studentowi przygotowanie do badań.
Seminarium jest wybierane zgodnie z zainteresowaniami, rozszerza wiedzę teoretyczną lub zastosowania, zapoznaje z fachową literaturą.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych MAT1A_W02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka MAT1A_W10 Aktywność na zajęciach
Umiejętności: potrafi
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT1A_U02 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje MAT1A_U01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Przygotowanie pracy dyplomowej,
Prezentacja
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych MAT1A_K01 Aktywność na zajęciach,
Odpowiedź ustna,
Prezentacja
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie. MAT1A_K04 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
30 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Posiada wiedzę na temat zasad poprawnego formułowania definicji i twierdzeń matematycznych oraz zasad poprawnej prezentacji dowodów matematycznych - - - - - + - - - - -
M_W002 Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy badawczej matematyka - - - - - + - - - - -
Umiejętności
M_U001 Umie poprawnie stosować zasady logiki matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - + - - - - -
M_U002 Potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i piśmie, przedstawić poprawne rozumowanie matematyczne, formułować twierdzenia i definicje - - - - - + - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Rozumie konieczność korzystania z literatury matematycznej przy prezentacji zagadnień matematycznych - - - - - + - - - - -
M_K002 Rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie. - - - - - + - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 75 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 45 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia seminaryjne (30h):

Studenci w trakcie proseminarium przygotowują pracę dyplomową w oparciu o wskazaną literaturę. Wyniki swojej pracy prezentują w postaci referatów na zajęciach z proseminarium.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia seminaryjne: Na zajęciach seminaryjnych podstawą jest prezentacja multimedialna oraz ustna prowadzona przez studentów. Kolejnym ważnym elementem kształcenia są odpowiedzi na powstałe pytania, a także dyskusja studentów nad prezentowanymi treściami.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia seminaryjne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Studenci prezentują na forum grupy temat wskazany przez prowadzącego oraz uczestniczą w dyskusji nad tym tematem. Ocenie podlega zarówno wartość merytoryczna prezentacji, jak i tzw. kompetencje miękkie.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Ocena końcowa OK jest oceną z aktywności na zajęciach OZ.
OK = OZ

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Wyznaczają prowadzący zajęcia.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

http://bpp.agh.edu.pl/

Informacje dodatkowe:

Brak