Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Praktyka studencka
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
AMAT-1-618-s
Wydział:
Matematyki Stosowanej
Poziom studiów:
Studia I stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Matematyka
Semestr:
6
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Dzieża Jerzy (dzieza@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student ma ogólną wiedzę o stosowaniu matematyki w zagadnieniach praktycznych i miejscach pracy dla matematyków. MAT1A_W01 Aktywność na zajęciach
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student posiada umiejętność logicznego myślenia i konstruktywnego działania. MAT1A_K02 Aktywność na zajęciach
M_K002 Student posiada umiejętność pracy w zespole. MAT1A_K03 Aktywność na zajęciach
M_K003 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. MAT1A_K01 Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
90 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student ma ogólną wiedzę o stosowaniu matematyki w zagadnieniach praktycznych i miejscach pracy dla matematyków. - - - - - - + - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student posiada umiejętność logicznego myślenia i konstruktywnego działania. - - - - - - + - - - -
M_K002 Student posiada umiejętność pracy w zespole. - - - - - - + - - - -
M_K003 Student rozumie konieczność ciągłego dokształcania się. - - - - - - + - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 90 godz
Punkty ECTS za moduł 3 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 90 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Zajęcia praktyczne (90h):

Zgodnie z programami nauczania praktyki stanowią integralną część procesu nauczania studentów i podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 11/2006 Rektora AGH z 14 czerwca 2006 r. każdy student ma obowiązek zaliczyć praktykę zawodową w ramach programu studiów. Student I st. WMS zobowiązany jest do zaliczenia praktyki zawodowej w wymiarze 3 tyg. Studenci są wspierani w poszukiwaniu miejsc praktyki zawodowej tak, aby były one związane z kierunkiem studiów. Zatem studenci mogą zapoznać się w czasie praktyki z stosowaniem metod matematycznych w szeroko rozumianym życiu zawodowym. W celu zaliczenia praktyki należy złożyć w dziekanacie następujące dokumenty: podanie do opiekuna praktyk, dowód ubezpieczenia NW, plan praktyki zawierający: dane zakładu pracy oraz nazwisko i stanowisko (kierownik, dyrektor) przedstawiciela zakładu pracy, z którym zostanie podpisane porozumienie; okres odbywania praktyki; plan praktyki. Po odbyciu praktyki należy złożyć: sprawozdanie, zaświadczenie z zakładu o odbyciu praktyki, porozumienie podpisane przez przedstawiciela zakładu pracy.

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
  • Zajęcia praktyczne: Nie określono
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zasady udziału w zajęciach:
  • Zajęcia praktyczne:
    – Obecność obowiązkowa: Tak
    – Zasady udziału w zajęciach: Nie określono
Sposób obliczania oceny końcowej:

Nie ma oceny końcowej. Opiekun praktyk zalicza studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy i sprawozdania.

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

Nie podano zalecanej literatury lub pomocy naukowych.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak