Ogólna charakterystyka kierunku studiów i programu studiów:
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Forma studiów:
Stacjonarne
Czas trwania studiów (liczba semestrów):
trzy
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na danym poziomie:
90
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom:
Magister inżynier
Dziedzina/-y nauki, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
 • Dyscyplina/-y naukowa/-e, do której/-ych przyporządkowany jest kierunek studiów :
 • inżynieria materiałowa

 • Dyscypliny Liczba punktów ECTS Procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdej z dyscyplin w liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie
  inżynieria materiałowa 90 100
  Termin rozpoczęcia cyklu:
  2019/2020, semestr letni
  Wskazanie związku kierunku studiów ze strategią rozwoju AGH oraz misją AGH:

  Studia na Wydziale Metali Nieżelaznych są zgodne ze strategią rozwoju i misją AGH w zakresie kształtowania u studentów umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania wiedzy, logicznego, konstruktywnego i perspektywicznego myślenia, szybkiego i trafnego wnioskowania oraz podejmowania optymalnych decyzji. Priorytetem strategii Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w obszarze kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wysoka jakość procesu kształcenia oraz jak najlepsza pozycja absolwentów Wydziału na rynku pracy. Kształcenie odbywa się zgodnie z misją i strategią zapisaną w Statucie Uczelni.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów potrzeb społeczno-gospodarczych oraz zgodności zakładanych efektów uczenia się z tymi potrzebami :

  Program studiów na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych uwzględnia potrzeby społeczno-gospodarcze kraju poprzez wprowadzenie do programu przedmiotów kluczowych dla nowoczesnych gałęzi przemysłu metali nieżelaznych i przemysłów pokrewnych pracujących dla strategicznych sektorów polskiej gospodarki, a mianowicie: elektroenergetyki, transportu (lotnictwo, motoryzacja, kolej), przemysłu budowlanego i medycyny. W tym zakresie program uwzględnia przedmioty typu: nowe materiały i technologie dla elektroenergetyki, nowoczesne materiały i technologie dla lotnictwa, kolejnictwa, budownictwa, motoryzacji oraz nowoczesne materiały i technologie dla medycyny. Program uwzględnia również przedmioty o charakterze społecznym, humanistycznym i ekonomicznym, co się dobrze wpisuje w nowoczesne trendy dynamicznego rozwoju polskiej gospodarki w warunkach jej reindustrialnej transformacji, czyli transformacji opartej na intensywnych intelektualnie technologiach, które stanowią podstawę wysokiej wartości dodanej.

  Ścieżki kształcenia – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego stopnia, o ile występują) :
  Ścieżki dyplomowania – zakres w języku polskim oraz w języku angielskim (w przypadku studiów pierwszego albo drugiego stopnia, o ile występują) :
 • *Zaawansowane Materiały i Technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie* Zakres tematyczny ścieżki dyplomowania Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem zaawansowanych stopów metali nieżelaznych oraz materiałów kompozytowych, hybrydowych, gradientowych i funkcjonalnych a także innowacyjnych, niekonwencjonalnych i zintegrowanych procesów technologicznych w strategicznych obszarach transportu. (PL)
  *Advanced materials and technologies in aviation, automotive and railways* Thematic scope of the diplomacy path Advanced materials and technologies in aviation, automotive and railways cover issues related to the use of advanced non-ferrous alloys and composite, hybrid, gradient and functional materials as well as innovative, unconventional and integrated technological processes in strategic transport areas. (EN)
 • *Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie* Zakres tematyczny ścieżki dyplomowania Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie obejmuje zagadnienia związane z wykorzystaniem zaawansowanych stopów metali nieżelaznych oraz materiałów kompozytowych, hybrydowych, gradientowych i funkcjonalnych a także innowacyjnych, niekonwencjonalnych i zintegrowanych procesów technologicznych w obszarach budownictwa. (PL)
  *Advanced materials and technologies in architecture* Thematic scope of the diplomacy path Advanced materials and technologies in architecture cover issues related to the use of advanced non-ferrous alloys and composite, hybrid, gradient and functional materials as well as innovative, unconventional and integrated technological processes in construction areas (EN)
 • *Zaawansowane materiały i technologie w medycynie* Ścieżka dyplomowania Zaawansowane Materiały i technologie w medycynie obejmuje zakres przedmiotów ukierunkowanych na pogłębioną wiedzę w zakresie biomateriałów i technologii ich wytwarzania służących do wytwarzania implantów i różnych innych zastosowań w medycynie. (PL)
  *Advanced materials and technologies in medicine* Diploma course Advanced materials and technologies for medical equipments covers the knowledge of biomaterials and technologies for the implants and different applications in medicine. (EN)
 • Ogólne informacje o programie studiów

  Ogólne informacje związane z programem studiów (ogólne cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia, typowe miejsca pracy i możliwości kontynuacji kształcenia przez absolwentów) :

  Celem kształcenia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest wypromowanie kadry inżynierskiej na potrzeby polskiego przemysłu branży metali nieżelaznych, w szczególności dla strategicznych działów gospodarki (przemysł elektroenergetyczny, transportowy, budowlany i medycyna). Zakres kształcenia dotyczy materiałów ma bazie miedzi, aluminium i innych metali nieżelaznych oraz technologie tradycyjnego ich przetwórstwa metodami przeróbki plastycznej.
  Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej we wszystkich krajowych i zagranicznych zakładach przemysłowych projektowania i przetwórstwa metali nieżelaznych, laboratoriach i instytutach badawczych, działach R&D oraz jednostkach naukowo-dydaktycznych.
  Absolwent pierwszego stopnia kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych może kontynuować studia na trzecim stopniu w dyscyplinie inżynieria materiałowa oraz na wszystkich pokrewnych kierunkach związanych z inżynierią materiałową oraz inżynierią mechaniczną.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wniosków z analizy wyników monitoringu karier zawodowych studentów i absolwentów :

  Kierunek Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych jest uruchamiany po raz pierwszy w roku akademickim 2019/2020, z tego względu brak jest danych statystycznych dotyczących kariery zawodowej absolwentów tego kierunku. Wydaje się prawdopodobne, że będzie to kierunek bardzo atrakcyjny z uwagi na przeprowadzoną wcześniej głęboką analizę potrzeb polskiego rynku przemysłowego uwzgledniającego współczesne trendy rozwojowe kraju i Europy. Z tego powodu absolwent powinien znaleźć pracę w kraju i zagranicą.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów wymagań i zaleceń komisji akredytacyjnych, w szczególności Polskiej Komisji Akredytacyjnej i środowiskowych komisji akredytacyjnych :

  Na Wydziale Metali Nieżelaznych miała miejsce w ostatnich latach akredytacja wszystkich kierunków kształcenia, jak akredytacja instytucjonalna. Wydział uzyskał wysoką ocenę działalności dydaktycznej. Zalecenia komisji dotyczące różnych drobnych procedur zostały wdrożone.
  Decyzją z dnia 16 października 2017 roku nr 16/KAT/2017 Wydział Metali Nieżelaznych otrzymał kategorię naukową A.

  Informacja na temat uwzględnienia w programie studiów przykładów dobrych praktyk :

  Wydział Metali Nieżelaznych uwzględnia w programie kształcenia zasady kodeksu dobrych praktyk, a w szczególności:

  • zasadę służby publicznej
  • zasadę bezstronności w sprawach publicznych
  • zasada legalizmu
  • zasadę autonomii i odpowiedzialności
  • troskę o właściwe miejsce uczelni w życiu publicznym.
  Informacja na temat współdziałania w zakresie przygotowania programu studiów z interesariuszami zewnętrznymi, w szczególności stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi, społecznymi :

  W ramach prac nad doskonaleniem oferty dydaktycznej Wydziału pod kątem jej kompatybilności z aktualnymi oczekiwaniami szeroko rozumianego krajowego i światowego rynku branży metali nieżelaznych i branż pokrewnych oraz doskonalenia jakości kształcenia studentów na Wydziale Metali Nieżelaznych, został zrealizowany na przestrzeni ostatnich kilku lat cały szereg zaplanowanych działań, których celem było opracowanie nowego systemu dydaktycznego pod ogólną nazwą Przemysł – Nauka- Przemysł -Sylwetka absolwenta – Oferta dydaktyczna WMN. Wydział Metali Nieżelaznych aktywnie uczestniczył w konferencjach i seminariach organizowanych przez stowarzyszenia branżowe (SITMN – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych) oraz instytucje otoczenia biznesowego branży metali nieżelaznych (IGMNiR – Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu).
  W ramach ww. spotkań odbyły się panele dyskusyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele jednostek przemysłowych i naukowych. Celem dyskusji były między innymi: analiza kompetencji współczesnego absolwenta WMN w kontekście trendów rozwoju branży metali nieżelaznych w Polsce, określenie zapotrzebowania na umiejętności i kompetencje absolwentów WMN oraz opracowanie koncepcji formuły ciągłej współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi (a w tym AGH-WMN) i przemysłowymi w zakresie kształcenia przyszłych kadr dla branży metali nieżelaznych.
  Lista wybranych spotkań, na których dyskutowane były założenia do modyfikacji programu kształcenia i wytyczne do nowych kierunków kształcenia:
  1. "Przetwórstwo Metali Nieżelaznych, Technologie – Urządzenia – Materiały – Zastosowania”, Międzynarodowa Konferencja SITMN, Kraków, 25-27 października 2017 r.,
  2. „Inteligentne Innowacje w Przemyśle Aluminiowym”, IGMNiR, Warszawa, 30.11. 2017 r.,
  3. „VIII Forum Metali Nieżelaznych”, IMN-IGMNiR-SITMN, Kraków, 21-23.02.2018 r.,
  4. „Przemysł -Nauka -Przemysł”, Seminarium zorganizowane przez WMN, Kraków – Aula AGH
  w dniu 12.04.2018 r.,
  5. „Innowacyjność Przemysłu Metali Nieżelaznych w 100-lecie odzyskania Niepodległości Polski”, SITMN, Wisła, 13-15.06.2018 r.,
  6. „Nowe Wyzwania dla Przemysłu Metali Lekkich”, 15 Konferencja Naukowo-Technologiczna Metale Lekkie 2018, Wadowice, 17-19.10.2018 r.
  Prace nad unowocześnieniem systemu kształcenia obejmowały:
  1. kompleksową analizę potrzeb polskiego i światowego rynku pracy w branży metali nieżelaznych i w branżach pokrewnych,
  2. cykl dyskusji w formie paneli dyskusyjnych z branżowymi zespołami przemysłowymi
  i naukowymi pod kątem zdefiniowania zakresu współczesnych i przyszłościowych kompetencji absolwentów Wydziału Metali Nieżelaznych,
  3. cykl dyskusji ze studentami Wydziału nad formami zajęć dydaktycznych oraz sposobem ich prowadzenia, w tym sposobem przekazywania treści merytorycznych,
  4. zamknięte dyskusje w gronie wszystkich pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału nad dotychczasowymi programami kształcenia, rodzajami przedmiotów, sylabusami, liczbą godzin obowiązkowych i wolnych (punkty ECTS),
  5. analizę kart ocen kadry dydaktycznej przez studentów oraz dyskusję nad zmianą zakresu merytorycznego kart oceny,
  6. wytypowanie osób wiodących (liderów) w ramach poszczególnych przedmiotów,
  7. dyskusję zamykającą w postaci jednodniowego seminarium pod nazwą Przemysł-Nauka -Przemysł zorganizowanego przez WMN w Krakowie w Auli AGH w dniu 12.IV.2018, na którym uczestniczyło blisko 100 osób z branżowego obszaru nauki i przemysłu. Celem spotkania było wypracowanie wytycznych do modyfikacji programów kształcenia w ramach istniejących kierunków uczenia się oraz uruchomienia nowych kierunków.

  Warunki rekrutacji na studia:
  Opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

  Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia są ukończone studia pierwszego stopnia na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych, jak również Inżynieria Metali Nieżelaznych lub kierunkach pokrewnych. W przypadku absolwentów innych Wydziałów/Uczelni niezbędne będzie przedłożenie suplementu do dyplomu z wykazem studiowanych przedmiotów celem ustalenia ewentualnych przedmiotów do uzupełnienia.

  Warunki rekrutacji, z uwzględnieniem laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego, a także laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich :

  Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z wytycznymi Uchwały Senatu AGH nr 159/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 41/2018 Senatu AGH z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020 oraz Uchwały Senatu AGH nr 158/2018 z dnia z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 62/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.

  Przewidywany limit przyjęć na studia wraz ze wskazaniem minimalnej liczby osób przyjętych, warunkującej uruchomienie edycji studiów :
  Minimalna liczba studentów: 15
  Maksymalna liczba studentów: 30

  Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach
  zajęć prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia 70 ECTS
  zajęć z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku studiów 0 ECTS
  zajęć o charakterze praktycznym, kształtujących umiejętności praktyczne, w tym zajęć laboratoryjnych, projektowych, praktycznych i warsztatowych 48 ECTS
  zajęć podlegających wyborowi przez studenta (w wymiarze nie mniejszym niż 30% liczby punktów ECTS koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia) 68 ECTS
  zajęć z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych – w przypadku kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne 5 ECTS
  zajęć z języka obcego 2 ECTS
  praktyk zawodowych 0 ECTS
  zajęć związanych z prowadzoną w Uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów, w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie, z uwzględnieniem udziału studentów w zajęciach przygotowujących do prowadzenia działalności naukowej lub udziału w tej działalności (dotyczy tylko studiów o profilu ogólnoakademickim) 79 ECTS
  zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na danym poziomie (dotyczy tylko studiów o profilu praktycznym) 0 ECTS

  Praktyki zawodowe

  Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych:

  Nie dotyczy

  Szczegółowe zasady realizacji programu studiów ustalone przez Dziekana Wydziału (tzw. zasady studiowania)

  Zasady wpisu na kolejny semestr:

  Zasady wpisu na kolejny semestr określone są Regulaminem Studiów AGH.
  Na Wydziale Metali Nieżelaznych na drugim stopniu kształcenia dopuszcza się deficyt w wysokości maksymalnie 10 punktów ECTS.

  Zasady wpisu na kolejny semestr studiów w ramach tzw. dopuszczalnego deficytu punktów ECTS :

  Zasady wpisu na kolejny semestr określone są szczegółowo Regulaminem Studiów AGH.
  Zaliczenie semestru studiów oraz potwierdzenie uzyskania wpisu na kolejny semestr studiów dokonywane jest w systemie informatycznym Uczelni nie później niż w ciągu tygodnia od rozpoczęcia kolejnego semestru studiów.
  Student może ubiegać się o wpis na kolejny semestr studiów z tzw. dopuszczalnym łącznym deficytem punktów nie przekraczającym 10ECTS. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Dziekana Wydziału.

  Dopuszczalny deficyt punktów ECTS:
  10
  Organizacja zajęć w ramach tzw. bloków zajęć:

  nie dotyczy

  Semestry kontrolne:
  Warunki odbywania indywidualnego programu studiów:

  Student może odbywać studia w ramach indywidualnego programu za zgodą Dziekana, jeżeli jego średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów jest nie niższa niż 4.20 oraz posiada zgodę opiekuna naukowo-dydaktycznego. Indywidualny program studiów ustalany jest przez studenta w porozumieniu z opiekunem naukowo-dydaktycznym. Student składa w tej sprawie wniosek do Dziekana Wydziału wraz z uzasadnieniem, bezpośrednio po zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę do jego udzielenia Odbywanie studiów wg indywidualnego programu nie może prowadzić do zmiany w zakresie kierunkowych efektów uczenia się oraz modułów zajęć uznanych w programie studiów za obowiązkowe na danym kierunku studiów, poziomie i profilu, ani do przedłużenia terminu ukończenia studiów.
  Indywidualizacja programu studiów może polegać w szczególności na:

  • indywidualnym doborze modułów zajęć, metod i form kształcenia;
  • modyfikacji formy zaliczeń i egzaminów;
  • modyfikacji liczby punktów ECTS wymaganych do zaliczenia semestru studiów;
  • modyfikacji tygodniowego harmonogramu zajęć, w miarę możliwości, poprzez wybór grupy zajęciowej i/lub godzin zajęć w sposób umożliwiający realizację obowiązującego programu studiów z dostosowaniem do możliwości czasowych studenta;
  • zmianach terminów egzaminów i zaliczeń w porozumieniu z prowadzącym przedmiot lub zajęcia.
  Warunki realizacji praktyk zawodowych, w tym w szczególności system kontroli praktyk i ich zaliczania :

  nie dotyczy

  Zasady obieralności modułów zajęć:

  Na Wydziale Metali Nieżelaznych kształcenie na II stopniu począwszy od 2 semestru odbywa się według ścieżek dyplomowania. Każda ścieżka dyplomowania zawiera 5 przedmiotów charakterystycznych dla ścieżki. Dodatkowo student może wybierać moduły zajęć ze zbioru przedmiotów obieralnych wspólnych dla całego kierunku. W programie studiów określona jest liczba punktów ECTS, którą można uzyskać przez wybór różnej liczby przedmiotów obieralnych. Na kierunku Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych oferowane są cztery ścieżki dyplomowania: Zaawansowane materiały i technologie w elektroenergetyce, Zaawansowane materiały i technologie w lotnictwie, motoryzacji i kolejnictwie, Zaawansowane materiały i technologie w budownictwie, Zaawansowane materiały i technologie w medycynie.
  Student wybiera moduły wg własnych zainteresowań. Zgodnie z Uchwałą Senatu AGH nr 14/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. student ma obowiązek wybrać również moduł w całości prowadzony w języku angielskim za liczbę ECTS nie mniejszą niż 3, a trzeci semestr jest w całości obieralny.

  Zasady obieralności ścieżek kształcenia, ścieżek dyplomowania lub specjalności albo kwalifikacji na nie :

  Student ma dowolność wyboru ścieżki dyplomowania, korzystnie jest aby ścieżka na drugim stopniu była kontynuacją ścieżki dyplomowania z pierwszego stopnia kształcenia. Uruchomienie ścieżki dyplomowania jest uzależnione od liczny studentów i zależy od decyzji Dziekana.

  Warunki i wymagania związane z przygotowaniem projektów dyplomowych i prac dyplomowych oraz realizacją procesu dyplomowania :

  Tematy prac dyplomowych powinny być podjęte przez studentów nie później niż na jeden rok przed planowym terminem ukończenia studiów. Niespełnienie tego warunku może być przyczyną odmowy wpisu na semestr dyplomowy lub odpowiednio na semestr poprzedzający semestr dyplomowy.
  Tematy prac dyplomowych zatwierdzane są przez Kierownika Katedry, w której realizowana jest praca. Procedura dyplomowania obejmuje:

  • wykonanie pracy dyplomowej magisterskiej,
  • egzamin dyplomowy magisterski,
  • nadanie tytułu zawodowego magistra inżyniera.
   Egzamin dyplomowy magisterski jest warunkiem ukończenia studiów drugiego stopnia w Akademii Górniczo-Hutniczej i wydania dyplomu ukończenia studiów.
   Student zobowiązany jest wykonać oraz złożyć (zarejestrować) w dziekanacie pracę w formie pisemnej oraz w ustalonym formacie elektronicznym (.pdf) nie późnej niż do końca września ostatniego semestru studiów. Warunkiem złożenia pracy jest zaliczenie wszystkich przewidzianych programem przedmiotów i praktyk (uzyskanie tzw. absolutorium) oraz pozytywna ocena pracy przez jej opiekuna. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie opiekun pracy (promotor) oraz recenzent. W przypadku rozbieżności ocen opiekuna i recenzenta, końcowa ocena pracy ustalana jest na posiedzeniu Komisji Egzaminu Dyplomowego. Komisja uwzględnia także wyrażoną pisemnie opinię zakładu pracy, dla którego praca została wykonana. W przypadku, gdy opiekunem pracy dyplomowej magisterskiej jest doktor, recenzentem winien być profesor lub doktor habilitowany.
   Do egzaminu dyplomowego dopuszczony jest student, który: zaliczył wszystkie przewidziane programem studiów dla danego kierunku moduły (przedmioty) – uzyskał tzw. absolutorium, zarejestrował pracę dyplomową, złożył wszystkie wymagane przez Dziekana dokumenty. Egzamin dyplomowy magisterski odbywa się przed Komisją, powołaną przez Dziekana Wydziału, dla każdego kierunku powołana jest odrębna Komisja Egzaminu Dyplomowego Magisterskiego.
  Zasady ustalania ogólnego wyniku ukończenia studiów:

  Ocena końcowa – wynik ukończenia studiów, wpisywany do dyplomu oraz suplementu, ustalany jest, jako średnia ważona (liczona zgodnie z Regulaminem Studiów AGH), z przyjęciem następujących wag ocen cząstkowych:

  • 0,6 oceny średniej ze studiów,
  • 0,2 końcowej oceny pracy dyplomowej magisterskiej,
  • 0,2 oceny egzaminu dyplomowego.
   Każda ze składowych musi być oceną pozytywną.
   Absolwentowi, który spełnia łącznie następujące warunki: złożył pracę dyplomową i przystąpił do egzaminu dyplomowego w planowanym terminie, uzyskał średnią ze studiów powyżej 4,71, uzyskał oceny bardzo dobre zarówno z pracy, jak i egzaminu dyplomowego, Komisja może przyznać wyróżnienie. Absolwent, któremu przyznano wyróżnienie, otrzymuje dyplom z wyróżnieniem.
   Z egzaminu dyplomowego sporządzany jest protokół według ustalonego wzoru. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji.
  Inne wymagania związane z realizacją programu studiów wynikające z Regulaminu studiów albo innych przepisów obowiązujących w Uczelni:

  brak