Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Podstawy zaawansowanych i niekonwencjonalnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-101-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr hab. inż, prof. AGH Smyrak Beata (smyrak@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają terminologię oraz podstawowe pojęcia związane z zaawansowanymi i niekonwencjonalnymi technologiami wytwarzania wyrobów z metali nieżelaznych, a w tym niekonwencjonalnych procesów odlewania, przeróbki plastycznej, obróbki cieplnej oraz obróbki wykańczającej wyrobów z metali nieżelaznych.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student zna i rozumie kierunki rozwoju procesów przetwórstwa metali nieżelaznych MTN2A_W03, MTN2A_W02, MTN2A_W11 Egzamin
M_W002 Student zna i rozumie nowoczesne procesy kształtowania własności wyrobów na bazie metali nieżelaznych MTN2A_W11 Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wyrobów wytworzonych niekonwencjonalnymi technologiami przetwórstwa metali nieżelaznych MTN2A_U05, MTN2A_U02, MTN2A_U08 Zaliczenie laboratorium,
Wykonanie ćwiczeń laboratoryjnych
M_U002 Student potrafi zaprojektować technologię wytworzenia wyrobu z metali nieżelaznych przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych procesów przetwórstwa MTN2A_U02, MTN2A_U10, MTN2A_U08 Wykonanie projektu
M_U003 Student potrafi dyskutować w kręgu ekspertów na tematy związane z rozwojem nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych MTN2A_U05 Udział w dyskusji
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student jest gotów do świadomego i samodzielnego rozwoju w zakresie tematyki nowoczesnych technologii metali nieżelaznych MTN2A_K03, MTN2A_K01 Udział w dyskusji,
Aktywność na zajęciach
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
75 30 0 30 15 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student zna i rozumie kierunki rozwoju procesów przetwórstwa metali nieżelaznych + - - - - - - - - - -
M_W002 Student zna i rozumie nowoczesne procesy kształtowania własności wyrobów na bazie metali nieżelaznych + - + - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi ocenić jakość wyrobów wytworzonych niekonwencjonalnymi technologiami przetwórstwa metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
M_U002 Student potrafi zaprojektować technologię wytworzenia wyrobu z metali nieżelaznych przy wykorzystaniu niekonwencjonalnych procesów przetwórstwa - - - + - - - - - - -
M_U003 Student potrafi dyskutować w kręgu ekspertów na tematy związane z rozwojem nowoczesnych technologii przetwórstwa metali nieżelaznych - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student jest gotów do świadomego i samodzielnego rozwoju w zakresie tematyki nowoczesnych technologii metali nieżelaznych - - + + - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 157 godz
Punkty ECTS za moduł 6 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 75 godz
Przygotowanie do zajęć 30 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 20 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 30 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):

1. Tradycyjne materiały i technologie wykorzystywane do produkcji wyrobów dla
obiegu gospodarczego i ogólnospołecznego (repetytorium)
2. Współczesne trendy materiałowe w technice
3. Niekonwencjonalne technologie w metalurgii i inżynierii materiałowej
4. Analiza norm i publikacji z obszaru innowacyjnych materiałów i wyrobów
5. Nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne w procesie ciągnienia,
walcowania, wyciskania, kucia i tłoczenia (urządzenia, narzędzia, technologie
informatyczne w nowoczesnym przetwórstwie metali nieżelaznych; sterowanie,
automatyzacja i wydajność procesów, konfekcjonowanie itp.)
6. Niekonwencjonalne procesy przetwórstwa metali nieżelaznych
7. Zintegrowane systemy przetwórstwa metali nieżelaznych
8. Nanotechnologie w procesach przetwórstwa metali nieżelaznych
9. Nowoczesne metody badawcze w metalurgii i przetwórstwie metali nieżelaznych

Ćwiczenia laboratoryjne (30h):

Celem ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie się z najnowszymi technologiami i
technikami w przetwórstwie metali nieżelaznych przy wykorzystaniu nowoczesnych
technik multimedialnych oraz poprzez uczestnictwo w laboratoriach przemysłowych w
wybranych ośrodkach przemysłowych. Przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych będą
wybrane przykłady procesów wytwarzania wyrobów walcowanych, ciągnionych,
wyciskanych, kutych oraz innych niekonwencjonalnych oraz zintegrowanych procesów
metalurgicznych, inżynierii materiałowej i przetwórstwa metali nieżelaznych.

Ćwiczenia projektowe (15h):

Celem ćwiczeń projektowych będzie opracowanie projektu technologii wytwarzania wyrobów na bazie metali

Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
 • Ćwiczenia projektowe: Studenci wykonują zadany projekt samodzielnie, bez większej ingerencji prowadzącego. Ma to wykształcić poczucie odpowiedzialności za pracę w grupie oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Wykład: egzamin pod warunkiem pozytywnej oceny z ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych
Ćwiczenia laboratoryjne: pozytywna ocena z każdego ćwiczenia laboratoryjnego oraz z kolokwium
Ćwiczenia projektowe: Zaliczony projekt

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
 • Ćwiczenia projektowe:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują prace praktyczne mające na celu uzyskanie kompetencji zakładanych przez syllabus. Ocenie podlega sposób wykonania projektu oraz efekt końcowy.
Sposób obliczania oceny końcowej:

średnia z ocen: egzamin (60%) +ocena końcowa z ćwiczeń laboratoryjnych (20%) i projektowych (20%)

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

indywidualne ustalenia

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

1. Znajomość matematyki, fizyki i mechaniki na poziomie I roku technicznych studiów I stopnia
2. Znajomość podstaw inżynierii materiałowej materiałów metalicznych

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. M.Ashby, D.R.H.Jones, Materiały inzynierskie-właściwości i zastosowania, WNT1980
2. M.F.Ashby, Dobór Materiałów w projektowaniu inzynierskim,WNT,199212 1993
3. J.R.Davis, ASM Speciality Handbook: Copper and copper alloys, ASM International, 1993
4.H.Pops, Nonferrous wire book, The Wire Assocition International, 1995
5. Kammer, C. Aluminium Handbook Volume 1: Fundamentals and Materials. Aluminium-Verlag, 1999.
ISBN 3870172614.
6. Davis, J Aluminium and Aluminium Alloys: ASM Speciality Handbook.. The Materials Information
Society, 1993. ISBN 0-87170-496-X.
7. Hirsch, J. Skrotzki, B. Gottste, G. Aluminium Alloys. Their Physical and Mechanical Properties. Volume
2. Wiley-VCH. ISBN 978-3-527-32367-8.
8. Altonpohl, D G. Aluminium: Technology, Applications and Environment. TMS-AIME, 1998. ISBN-10:
0873394062.
9. Nadella, R. Eskin, D G. Du, Q.Macrosegregation in Direct Chill Casting of Aluminium Alloys.
Netherlands Institute for Metals Research, Progress in Materials Science, 2008, Vol. 53, Issue 3. Pages
421 – 480.
10. Eskin, D G. Physical Metallurgy of Direct Chill Casting of Aluminium Alloys. CRC press, 2008. , 24,
108. ISBN 13:978-1-4200-6281-6.

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

1. B.SMYRAK, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, M.JABŁOŃSKI, K.KORZEŃ, B.JURKIEWICZ, M.GNIEŁCZYK, M.ZASADZIŃSKA, E.SIEJA-SMAGA, Badania wpływu wielkości kąta otwarcia stożka roboczego ciągadła na jakość powierzchni drutów EN AW-1370 i Cu-ETP, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 73–75
2. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, A.MAMALA, M.ZASADZIŃSKA, T.KNYCH, Analiza technologii produkcji materiałów wsadowych i drutów z miedzi wysokiej czystości chemicznej przeznaczonych na cele elektryczne, Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 82–84
3. P. KWAŚNIEWSKI, G. KIESIEWICZ, T. KNYCH, A. MAMALA, M. GNIEŁCZYK, A. KAWECKI, B. SMYRAK, W. ŚCIĘŻOR, E. SMAGA-SIEJA, Research and characterization of Cu-graphene, Cu-CNT’s composites obtained by mechanical synthesis, Archives of Metallurgy and Materials, 2015 vol. 60 iss. 3A, s. 1929–1933
4. M.WALKOWICZ, P.OSUCH, B.SMYRAK, T.KNYCH, P.Czarnecki, B.Lipińska, Analiza wad powstałych w procesie ciągnienia drutów miedzianych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2015 R. 60 nr 1, s. 30–33
5. T. KNYCH, G. KIESIEWICZ, P. KWAŚNIEWSKI, A. MAMALA, A. KAWECKI, B. SMYRAK, Fabrication and cold drawing of copper covetic nanostructured carbon composites, Archives of Metallurgy and Materials , 2014 vol. 59 iss. 4, s. 1283–1286
6. T. KNYCH, A. MAMALA, B. SMYRAK, Współczesne trendy przetwórstwa aluminium i jego stopów dla sektora elektroenergetyki, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling, 2018 R. 63 nr 9, s. 88–93
7. P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, T.KNYCH, A.MAMALA, A.KAWECKI, B.SMYRAK, W.ŚCIĘŻOR, E. SIEJA-SMAGA, M. GNIEŁCZYK, Badania odkształcalności kompozytów Cu-C oraz Cu-CNT’s — Research of formability of Cu-C and CuCNT’s composites, Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa, 2015 t. 82 nr 1, s. 76–80
8. B. JURKIEWICZ, B.SMYRAK, A.NOWAK, T.KNYCH, A.MAMALA, M.JABŁOŃSKI, A.KAWECKI, P.KWAŚNIEWSKI, G.KIESIEWICZ, Badania wytrzymałości zmęczeniowej drutów na bazie miedzi i aluminium stosowanych w elektroenergetyce napowietrznej i kolejowej , Hutnik Wiadomości Hutnicze, 2017 t. 82 nr 1, s. 18–20
9. K.KORZEŃ, T.KNYCH, A.MAMALA, P.KWAŚNIEWSKI, A.KAWECKI, B.SMYRAK, G.KIESIEWICZ, E.SIEJA-SMAGA, J.Siemiński, M. Tokarski, Badania nad recyklingiem wysokojakościowych złomów pokablowych, Rudy i Metale Nieżelazne Recykling , 2018 R. 63 nr 1, s. 15-18
10. S. KSIĘŻAREK, [et al.], B. SMYRAK, P. KWAŚNIEWSKI, Badania procesu wytwarzania drutów bimetalowych stal/miedź o podwyższonych właściwościach fizyko-mechanicznych, monografia Zaawansowane technologie wytwarzania materiałów funkcjonalnych do przewodzenia, przetwarzania, magazynowania energii : projekt POIG.01.03.01-00-086/09 : projekt zrealizowano w latach 2009–2015 / red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2015

Informacje dodatkowe:

Brak