Moduł oferowany także w ramach programów studiów:
Informacje ogólne:
Nazwa:
Techniki i technologie spajania i łączenia materiałów metalicznych
Tok studiów:
2019/2020
Kod:
NMTN-2-102-s
Wydział:
Metali Nieżelaznych
Poziom studiów:
Studia II stopnia
Specjalność:
-
Kierunek:
Materiały i Technologie Metali Nieżelaznych
Semestr:
1
Profil:
Ogólnoakademicki (A)
Język wykładowy:
Polski
Forma studiów:
Stacjonarne
Strona www:
 
Prowadzący moduł:
dr inż. Noga Piotr (pionoga@agh.edu.pl)
Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla modułu zajęć

W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe terminy pozwalające zakwalifikować materiały konstrukcyjne do różnych grup charakteryzujące się różną wrażliwością na spajanie i dobrać technologie spawania dla materiałów tej samej grupy oraz materiałów różnorodnych. Przedmiot obejmuje definicje z zakresu zjawisk występujących w czasie spawania i chłodzenia po spawaniu. Przedmiot obejmuje 30 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych o łącznej sumie punktów ECTS – 4.

Opis efektów uczenia się dla modułu zajęć
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Powiązania z KEU Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach poszczególnych form zajęć i dla całego modułu zajęć
Wiedza: zna i rozumie
M_W001 Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod łączenia materiałów o takich samych właściwościach i o zupełnie odmiennych oraz ze specjalnych, dedykowanych dla poszczególnych materiałów. MTN2A_W02 Kolokwium,
Egzamin
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę pozwalającą scharakteryzować pęknięcia powstające w procesie spawania i po zakończeniu spawania. MTN2A_W05, MTN2A_W11 Kolokwium,
Egzamin
M_W003 Student znając mechanizmy pękania wie jak dobrać technologiczne i materiałowe środki zaradcze gwarantujące wykonanie połączeń spawanych bez pęknięć. MTN2A_W12 Kolokwium,
Egzamin
M_W004 Student posiada wiedzę niezbędną w zakresie doboru i stosowania właściwych technik i metod oceny jakości połączeń z wykorzystaniem badań niszczących i nieniszczących. MTN2A_W12 Kolokwium,
Egzamin
Umiejętności: potrafi
M_U001 Student potrafi przeprowadzić ocenę spawalności stopów lekkich oraz dokonać doboru materiałów dodatkowych do łączenia materiałów o podobnych lub różnych właściwościach. MTN2A_U02 Kolokwium,
Egzamin
Kompetencje społeczne: jest gotów do
M_K001 Student potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. MTN2A_K01 Kolokwium,
Egzamin
Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć:
SUMA (godz.)
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
60 30 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Matryca kierunkowych efektów uczenia się w odniesieniu do form zajęć i sposobu zaliczenia, które pozwalają na ich uzyskanie
Kod MEU Student, który zaliczył moduł zajęć zna i rozumie/potrafi/jest gotów do Forma zajęć dydaktycznych
Wykład
Ćwicz. aud
Ćwicz. lab
Ćw. proj.
Konw.
Zaj. sem.
Zaj. prakt
Zaj. terenowe
Zaj. warsztatowe
Prace kontr. przejść.
Lektorat
Wiedza
M_W001 Student posiada wiedzę teoretyczną z zakresu metod łączenia materiałów o takich samych właściwościach i o zupełnie odmiennych oraz ze specjalnych, dedykowanych dla poszczególnych materiałów. + - - - - - - - - - -
M_W002 Student posiada podstawową wiedzę pozwalającą scharakteryzować pęknięcia powstające w procesie spawania i po zakończeniu spawania. + - - - - - - - - - -
M_W003 Student znając mechanizmy pękania wie jak dobrać technologiczne i materiałowe środki zaradcze gwarantujące wykonanie połączeń spawanych bez pęknięć. + - - - - - - - - - -
M_W004 Student posiada wiedzę niezbędną w zakresie doboru i stosowania właściwych technik i metod oceny jakości połączeń z wykorzystaniem badań niszczących i nieniszczących. + - - - - - - - - - -
Umiejętności
M_U001 Student potrafi przeprowadzić ocenę spawalności stopów lekkich oraz dokonać doboru materiałów dodatkowych do łączenia materiałów o podobnych lub różnych właściwościach. - - + - - - - - - - -
Kompetencje społeczne
M_K001 Student potrafi w sposób zwięzły przedstawić wyniki obserwacji z zakresu wykonywanych prac inżynierskich. Potrafi w wyniku pracy samodzielnej i w zespole sformułować wnioski i sugestie dotyczące konkretnych, prostych problemów inżynierskich. - - + - - - - - - - -
Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)
Forma aktywności studenta Obciążenie studenta
Sumaryczne obciążenie pracą studenta 110 godz
Punkty ECTS za moduł 4 ECTS
Udział w zajęciach dydaktycznych/praktyka 60 godz
Przygotowanie do zajęć 15 godz
przygotowanie projektu, prezentacji, pracy pisemnej, sprawozdania 15 godz
Samodzielne studiowanie tematyki zajęć 15 godz
Egzamin lub kolokwium zaliczeniowe 2 godz
Dodatkowe godziny kontaktowe 3 godz
Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć (szczegółowy program wykładów i pozostałych zajęć)
Wykład (30h):
 1. Procesy napawania i natryskiwania
 2. Projektowanie połączeń
 3. Spawanie w naprawach
 4. Spawalność wybranych materiałów konstrukcyjnych. Spawalność stali niskowęglowych. Spawalność stali C-Mn. Problemy spawalności stali o podwyższonej i w
 5. Lutowanie miękkie i twarde
 6. Spawalność metali nieżelaznych:niklu i stopów niklu, tytanu, magnezu, tantalu i cyrkonu. Łączenie różnych materiałów
 7. Spajanie tworzyw sztucznych
 8. Spawalnicze materiały dodatkowe
 9. Urządzenia i wyposażenie spawalnicze
 10. Obróbka cieplna materiałów podstawowych i złączy spawanych
Ćwiczenia laboratoryjne (30h):
 1. 1.Wstęp do technologii spajania i cięcia – zagadnienia BHP na stanowiskach laboratoryjnych
 2. Laboratorium z technologii klejenia
 3. Laboratorium z technologii lutowania miękkiego i twardego
 4. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą otuloną
 5. Laboratorium z technologii spawania łukowego elektrodą topliwą drutem litym w osłonie gazów
 6. Laboratorium z własności mechanicznych oraz mikrostruktralnych uzyskanych złączy
Pozostałe informacje
Metody i techniki kształcenia:
 • Wykład: Treści prezentowane na wykładzie są przekazywane w formie prezentacji multimedialnej w połączeniu z klasycznym wykładem tablicowym wzbogaconymi o pokazy odnoszące się do prezentowanych zagadnień.
 • Ćwiczenia laboratoryjne: W trakcie zajęć laboratoryjnych studenci samodzielnie rozwiązują zadany problem praktyczny, dobierając odpowiednie narzędzia. Prowadzący stymuluje grupę do refleksji nad problemem, tak by otrzymane wyniki miały wysoką wartość merytoryczną.
Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:

Zaliczenie wykładów w formie kolokwium zaliczeniowego przeprowadzone na zakończenie semestru i po przekazaniu treści programowych zawartych w programie wykładów. Studentowi przysługują trzy terminy zaliczenia wykładów. Student jest dopuszczany do zaliczenia po uzyskaniu pozytywnej oceny z zajęć laboratoryjnych.

Zasady udziału w zajęciach:
 • Wykład:
  – Obecność obowiązkowa: Nie
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci uczestniczą w zajęciach poznając kolejne treści nauczania zgodnie z syllabusem przedmiotu. Studenci winni na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Rejestracja audiowizualna wykładu wymaga zgody prowadzącego.
 • Ćwiczenia laboratoryjne:
  – Obecność obowiązkowa: Tak
  – Zasady udziału w zajęciach: Studenci wykonują ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z materiałami udostępnionymi przez prowadzącego. Student jest zobowiązany do przygotowania się w przedmiocie wykonywanego ćwiczenia, co może zostać zweryfikowane kolokwium w formie ustnej lub pisemnej. Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie zaprezentowania rozwiązania postawionego problemu.
Sposób obliczania oceny końcowej:

Każde zajęcia laboratoryjne poruszające nową tematykę rozpoczynają się kolokwium obejmującym zagadnienia ściśle związane z tematyką zajęć laboratoryjnych. W przypadku braku pozytywnego zaliczenia kolokwium, student ma obowiązek w ciągu dwóch najbliższych tygodni poprawić negatywną ocenę. Student ma możliwość poprawy kolokwium w wyznaczonych godzinach konsultacji.
Z każdych zajęć laboratoryjnych student przygotowuje sprawozdanie, które oddaje prowadzącemu na najbliższych zajęciach laboratoryjnych.
Ocena końcowa z zajęć laboratoryjnych wyznaczana jest na podstawie oceny z kolokwium zaliczeniowego obejmującego całość tematyki zajęć laboratoryjnych oraz pozytywnej oceny ze sprawozdań:
OL = 0.5 OZ + 0.5 OS
OL – ocena z zajęć laboratoryjnych
OZ – ocena z kolokwium zaliczeniowego
OS – ocena ze sprawozdania

Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:

Wykłady nie są zajęciami obowiązkowymi – student może samodzielnie studiować tematykę w oparciu o dostępną literaturę tematu.

Ćwiczenia laboratoryjne są zajęciami obowiązkowymi na których sprawdzana jest lista obecności. Nieobecność na zajęciach może być usprawiedliwiona tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od studenta. Zaległości powstałe wskutek nieobecności student nadrabia poprzez uczestnictwo w zajęciach innej grupy laboratoryjnej realizującej tą samą tematykę lub poprzez samodzielne studiowanie tematyki poruszanej na zajęciach laboratoryjnych.

Wymagania wstępne i dodatkowe, z uwzględnieniem sekwencyjności modułów :

Nie podano wymagań wstępnych lub dodatkowych.

Zalecana literatura i pomoce naukowe:

1. Poradnik inżyniera. Spawalnictwo. Tom 1 / pod red. Jana Pilarczyka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2003,
2. Technika spawalnicza w praktyce / pod red. Kazimierza Ferenca, wyd. Verlag Dashofer,
3. Klimpel A.: Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1998,
4. Aktualnie obowiązujące normy, przepisy, wytyczne i zalecenia
5. Publikacje techniczno-naukowe w czasopismach technicznych krajowych i zagranicznych podejmujących problematykę łaczenia materiałów specjalnych m.in. Przegląd Spawalnictwa, Biuletyn Instytutu Spawalnictwa, Welding Journal itp

Publikacje naukowe osób prowadzących zajęcia związane z tematyką modułu:

Nie podano dodatkowych publikacji

Informacje dodatkowe:

Brak